Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Organisation

CHEGU leds av en föreståndare, som utses av universitetets rektor. Föreståndaren skall vara anställd vid Göteborgs universitet och fullgöra uppgiften inom ramen för sin anställning.

Kristian Bolin är CHEGU:s föreståndare sedan den 1 januari 2014. Han är professor i hälsoekonomi vid institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet.

Som stöd i sin ledning av verksamheten har CHEGUs föreståndare en styrgrupp, vars uppgift är att föreslå och följa aktiviteter inom centrumbildningens ram så att des målsättning nås. Ordförande och övriga ledamöter utses av Rektor. Föreståndaren ingår ej i styrgruppen men deltar som föredragande i styrgruppens sammanträden.

Styrgruppen kompletteras med en internationell advisory board, vars medlemmar utses av föreståndare och styrgrupp gemensamt. Dess uppgift är att föreslå och följa hälsoekonomisk forskning inom CHEGU med utgångspunkt från den internationella utvecklingen inom området.

Föreståndare och styrgrupp kan också inrätta referensgrupper för andra specifika ändamål.

Forskning, utbildning och övriga aktiviteter inom CHEGUs verksamhetsområde sträcker sig över discipliner, institutions- och organisationsgränser, med Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Handelshögskolan och Enheten för hälsometri vid Sahlgrenska Akademin som huvudsakliga initiativtagare. Administrativa funktioner som föreståndare, sekreterare och webbmaster fullgörs inom ramen för en anställning vid någon av de i centrumbildningen CHEGU medverkande institutionerna. CHEGU har alltså ingen egen anställd personal. I Göteborgs universitets organisation hör CHEGU administrativt till Handelshögskolans ansvarsområde och är placerat vid institutionen för nationalekonomi med statistik.

Styrgrupp

CHEGUs styrgrupp skall vara ett stöd i föreståndarens ledning av verksamheten och har till uppgift att föreslå och följa aktiviteter inom centrumbildningens ram så att dess målsättning nås. Ordförande och övriga ledamöter utses av Rektor. Styrgruppen består av följande ledamöter:

Göran Bondjers, professor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet (ordförande)

Peter Lönnroth, professor, Västra Götalandsregionen

Klas Bergenheim, PhD, AstraZeneca

Lena Jacobson, fil lic, hälsoekonom, Swedish Orphan Biovitrum (Sobi)

Ivar Sönbö Kristiansen, professor, avdeling for helseledelse og helseökonomi (HELED), Universitetet i Oslo

Edward Palmer, adj professor, Försäkringskassan

Kjell Torén, professor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sara Stendahl, professor, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet

Hannah Akuffo, professor, Sida