Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Målsättning

I enlighet med Rektors beslut av den 17 oktober 2011 skall CHEGU vara en organisation för samverkan mellan institutioner och mellan forskare, vilka är engagerade inom det hälsoekonomiska området vid Göteborgs universitet, NHV, Chalmers, VG-region och industri.

CHEGU är även ett gemensamt kontaktorgan gentemot externa intressenter. CHEGU skall initiera och stödja utbildning och forskning samt samverkan med det omgivande samhället inom området hälsoekonomi.

Till CHEGUs uppgifter hör bland annat att inom sitt verksamhetsområde:

 • vara en mötesplats för forskare och forskarstuderande vid Göteborgs universitet
 • vara kontaktforum i förhållande till andra lärosäten och andra externa intressenter
 • främja utvecklingen av ett internationellt kontaktnät
 • bidra till långsiktig kompetensuppbyggnad inom hälsoekonomisk utbildning och forskning vid Göteborgs universitet
 • stödja enskilda discipliners kunskapsuppbyggnad inom området hälsoekonomi vid Göteborgs universitet
 • stimulera och initiera flervetenskapligt samarbete
 • stimulera och initiera samarbete inom det hälsoekonomiska området med forskare vid andra lärosäten nationellt och internationellt
 • stimulera och initiera samt vid behov samordna utbildningar inom det hälsoekonomiska området vid Göteborgs universitet
 • medverka till att ett hälsoekonomiskt perspektiv tillförs relevanta redan befintliga utbildningar vid Göteborgs universitet
 • svara för dokumentation av utbildnings- och forskningsverksamhet inom det hälsoekonomiska området vid Göteborgs universitet
 • informera om utbildning, forskning och forskningsresultat inom det hälsoekonomiska området vid Göteborgs universitet samt
 • medverka till att externa medel tillförs den hälsoekonomiska verksamheten vid Göteborgs universitet.