Göteborgs universitet
Bild
Framsidan på tryckt folder från SiS om patientdelaktighet i personcentrerad vård
Länkstig

Nytänkande standard för patientmedverkan i personcentrerad vård

En svensk och europeisk standard initierad av GPCC. Den kan underlätta införande av, arbete med och forskning om personcentrerad vård.

Om standarden

2016 initierade GPCC arbetet med en standard med syfte att underlätta införande av, arbete med och forskning om personcentrerad vård. Den antogs på europanivå i juni 2020. På svenska kallas standarden Patientmedverkan i hälso- och sjukvård – Minimikrav för personcentrerad vård (SIS/TK 602) och på engelska kallas den Patient involvement in healthcare – Minimum requirements for person-centred care (CEN/TC 450). Det är den första i Europa inom området. Den kan användas på en rad olika sätt av vård- och omsorgsaktörer, patientorganisationer, forskare, näringsliv och andra aktörer.

Vad standarden kan användas till

Standarden har många potentiella användningsområden. Här följer några exempel.

Inom hälso- och sjukvårds- och omsorgsverksamheter:

 • Som riktlinje/standard vid implementering av personcentrering inom vård och omsorg.
 • Som hjälpmedel för planering, hantering, genomförande och systematisk utvärdering av dagliga aktiviteter.
 • I kvalitetssäkring av personcentrerad vård, som t.ex. Region Skåne har gjort, läs mer här.
 • För att göra det möjligt för patienter att hantera sitt dagliga liv och stärka dem i vårdprocessen.
 • För att stödja patientdelaktighet på systemnivå.
 • För att säkerställa att patientperspektivet ingår i utveckling, implementering och utvärdering av tjänster, forskning och policyer inom hälso- och sjukvård.
 • För att säkerställa patientmedverkan i kvalitetsindikatorer och förbättringsarbeten inom alla operativa samt strategiska nivåer inom Hälso- och sjukvård.
 • För att stärka patient och brukarmedverkan vid upphandlingar, rutiner och riktlinjer inom Hälso- och sjukvården.

Inom forskning:

 • För att säkerställa att patientdelaktighet ingår vid personcentrerade interventioner.

För patient- och närståendeorganisationer:

 • För att säkerställa patientmedverkan i kvalitetsindikatorer och förbättringsarbeten inom alla operativa samt strategiska nivåer inom Hälso- och sjukvård.
 • För att stärka patient och brukarmedverkan vid upphandlingar, rutiner och riktlinjer inom Hälso- och sjukvården.

Bakgrund

Det europeiska standardiseringsarbetet leddes av docent Axel Wolf, och den svenska kommittén leddes av seniorprofessor Karl Swedberg från GPCC. Den svenska kommittén bestod av 23 experter från 16 organisationer; landsting och kommuner, yrkesorganisationer, patientorganisationer samt industri.

Det europeiska standardiseringsarbetet startades hösten 2016 och hade tio aktiva medlemsländer, däribland Frankrike, Norge, Tjeckien, Bulgarien, Nederländerna, Italien, Tyskland och Österrike. Den europeiska kommittén leddes av docent Axel Wolf från GPCC, som också var ordförande i standardiseringsprocessen. Varje deltagande land hade nationella utskott, som bestod av experter som gav input, expertkunskap och ett diskussionsforum.

Länk till standarden och mer information