Göteborgs universitet
Länkstig

Enskilda regioner, kommuner och vårdverksamheter i Sverige har under det senaste decenniet på olika sätt verkat för att testa och införa personcentrerad vård i hela eller delar av sin verksamhet. År 2015 tog SKR ett beslut att verka för att möjliggöra en personcentrerad vård i kommuner och regioner, och 2016 tillsatte regeringen en statlig utredning Effektiv vård, som sedan ledde till ytterligare en statlig utredning Samordnad utveckling för god och nära vård 2017. En ökad personcentrering av hälso- och sjukvården framkom som centralt i rekommendationerna i de betänkanden som publicerades i bägge dessa utredningar. Regeringen arbetar nu med att ta fram förslag på en reform byggd på dessa utredningar.

Bild

SKRs beslut och arbete för att verka för en personcentrerad vård

År 2015 tog SKR (dåvarande SKL)s kongress beslut om att SKR ska verka för att kunskap och information sprids om personcentrerad vård i syfte att regioner, landsting och kommuner ska kunna implementera personcentrerad vård i sina vårdverksamheter.

Majoriteten av Sveriges regioner har också beslutat införa personcentrerad vård. Det framgick av den kartläggning som SKR gjorde som publicerades i en rapport i maj 2018. SKR stödjer nu utvecklingen mot en nära vård och det arbetet leds av Lisbeth Löpare Johansson.

Läs mer på SKRs hemsida samt läs/ladda ner SKRs rapport Personcentrerad vård i Sverige

Länk till SKRs webbsidor om nära vård, patientkontrakt m.m.

Nätverk för de som inför personcentrerad vård

SKR driver ett nätverk för kommuner och regioner som arbetar med ett införande av personcentrerad vård. Kontaktperson för nätverket är Madeleine Beermann  som kan nås på Madeleine.Beermann@skr.se

Bild

Personcentrerad vård rekommenderas i statliga utredningar om framtidens svenska hälso- och sjukvård

Två statliga utredningar har undersökt och tagit fram förslag på lösningar för en förbättrad framtida hälso- och sjukvård i Sverige. Det är Effektiv vård (SOU 2016:2) som leddes av Göran Stiernstedt och som ledde till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) som leds av Anna Nergårdh.

Huvudbetänkandet för den senare utredningen släpptes i april 2020. I det föreslås att primärvården ska utgöra navet i vad som genomgående kallas ”ett modernt, personcentrerat och effektivt hälso-och sjukvårds-system”. Den största förändringen som rekommenderas är att kommunal vård ska innefattas på lika villkor i ett enda gemensamt hälso- och sjukvårdssystem. Detta ska resultera i en personcentrerad integrerad vård för varje enskild person, som ska nedtecknas i ett patientkontrakt. Enligt rapporten uppskatta detta ta uppemot 10 år att införa.

Läs mer om detta och hitta länkar till mer information här

Vårdanalys arbete för att skapa en mer personcentrerad vård

I november 2018 släppte Myndigheten för Vårdanalys rapporten Från mottagare till medskapare, ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård. Den syftar till att bli ett stöd för hela hälso- och sjukvårdssystemet, från regioner till avdelningar, i arbetet med att ställa om till en mer personcentrerad vård. Rapporten kan beställas eller laddas ner som PDF från myndighetens hemsida via denna länk.

Länkar till regioners webbsidor om deras arbete med personcentrerad vård

Västra Götalandsregionen

Region Kronoberg

Region Dalarna samt deras sida stöd i arbetet God och nära vård.

Region Skåne

Region Gotland

Region Jönköpings Län

Region Östergötland

Region Blekinge

Region Kalmar Län

Region Stockholm

Region Gävleborg

Region Uppsala

Region Västmanland

Annat om implementering

Implementering och mottaglighet av personcentrerad vård - fyra fallstudier. Av Leading Health Care (LHC)