Göteborgs universitet
Bild
3 children holding hands with back to camera
Foto: Unsplash.com
Länkstig

Autismspektrumtillstånd

Christopher Gillbergs genomgång av autismspektrumtillstånd inkluderar yttringar, förekomst och bakomliggande orsaker.

Autism

Autism är en störning i hjärnans funktion med symptom som uppstår tidigt i livet, i allmänhet före tre års ålder. Barn med autism har problem med sociala instinkter och interaktion, kommunikation, föreställningsförmåga och beteende. Autistiska drag finns kvar i vuxen ålder, men är då mer varierande i sin svårighetsgrad. Autistiska drag utan ytterligare funktionshinder är antagligen ganska vanligt inom befolkningen i stort.

Autism yttrar sig som svårigheter i att relatera till respektive kommunicera med andra, vilket resulterar i social isolering. Personer med autism kan ofta uppfattas som om de lever i sin egen värld.

Andra termer som används för att beskriva autismspektrumsyndrom är:

Autism Spectrum Conditions (ASC)
Autism Continuum Disorders

Skribent

Christopher Gillberg

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom är ett tillstånd som liknar autism men som inte inbegriper kliniskt betydande försening i språkutvecklingen efter koltåldern. Språkbruket är emellertid ofta krystat och stereotypt. Personer med Aspergers syndrom har oftast inte någon allmän kognitiv försening, vilket innebär att deras IQ vanligtvis ligger inom eller högre än normalspannet. Vissa auktoriteter gör en distinktion mellan Aspergers syndrom och högfungerande autism (HFA), men de flesta gör inte det.
Många experter menar att autism och Aspergers syndrom är samma syndrom, och att skillnaden endast utgörs av språkliga svårigheter och lägre IQ hos den förra diagnosgruppen. I den nya versionen av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5, alltså femte versionen av den diagnostiska och statistiska manualen för psykiska störningar) har de två diagnoserna slagits ihop till en kategori, autism spectrum disorders.

Frekvens

Ungefär 1% av barn och nästan lika många vuxna har autism eller Aspergers syndrom eller ett annat autismspektrumtillstånd. Pojkar drabbas oftare än flickor, men många flickor (och kvinnor) går för närvarande osedda förbi alternativt blir feldiagnostiserade.

Orsaker

Autism/Aspergers syndrom är ofta ärftligt och en nära släkting lider mycket ofta av liknande (om än mer eller mindre svåra) problem. Precis som med ADHD, kan autism följa i spåren av att ha fötts mycket för tidigt eller att ha exponerats för miljörisker under fosterstadiet eller de första två-tre levnadsåren. I vissa fall kan autism betraktas som den ena ytterligheten i normalfördelningen av empatiförmåga inom befolkningen.

Autismspektrumtillstånd karaktäriseras av svårigheter inom tre huvudsakliga områden. Dessa utgör den s.k. symptomtriaden (the triad of impairment) och är som följer:
• Socialisering
• Kommunikation
• Föreställningsförmåga

I DSM-5 har de två första symptomen slagits ihop till social interaktion och social kommunikation.

Möjliga egenskaper


• Tydlig oförmåga att få grepp om världen runt omkring dem
• Saknar fantasi/kreativitet
• Oförmåga att förstå andra människors känslor, tankar, behov.
• Besatt intresse för ett specifikt subjekt/objekt
• Repetitivt beteende inklusive repetitiva frågeställningar
• Har svårt att acceptera förändringar av rutiner
• Dålig förmåga att planera och organisera
• Tal- och språksvårigheter
• Nedsatt förmåga i fråga om icke-verbal kommunikation – ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning, gester.
• Märkliga eller ovanliga reaktioner på sensoriska stimuli