Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: AdobeStock/Mladen
Länkstig

Early Mathematics Learning and Awareness, EMLA

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

EMLA samlar seniora och juniora forskare samt lärarutbildare med särskilt intresse för matematiklärande i tidiga åldrar (0–8 år). Aktiviteter inom EMLA-gruppen är bland annat seminarier där nationell och internationell forskning diskuteras för att fördjupa det gemensamma kunnandet om yngre barns matematiklärande samt erbjuda nya intryck och inspiration för såväl forskning som lärarutbildning. I ett flertal forskningsprojekt fördjupas kunskaperna om yngre barns matematiklärande och -undervisning och i olika nätverk samlas intresserade för att utveckla gemensamma aktiviteter, projekt och idéer. Samarbeten mellan lärosäten och över institutionsgränser erbjuder en större kritisk massa och möjliggör fördjupning av pågående samarbeten samt initiativ till nya samarbeten.

Seminarier hösten 2021

EMLA-seminarierna genomförs i samarbete mellan forskningsmiljöer på Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Seminarierna under hösten 2021 hålls på zoom om inget annat nämns.

Onsdag 8 september kl 15.00-16.30:
Att identifiera och stödja 6-8-åringar i risk för matematiska inlärningssvårigheter

Pedagogie doktor Heidi Hellstrand, Åbo Akademi, presenterar delar ur sin avhandling Early Numeracy Development: Identifying and Supporting Children at Risk for Mathematical Learning Difficulties. Avhandlingen fokuserar utvecklingen av barns grundläggande matematik 6-8-årsåldern, särskilt hur identifiering och stöd för barn i risk för matematiska inlärningssvårigheter kan genomföras i den tidiga undervisningen. Heidi har studerat hur tidiga grundläggande matematiska färdigheter samspelar och utvecklas, de psykometriska kriterierna för ett kartläggningsverktyg för identifiering av barn i behov av stöd samt effekten av ett datorbaserat interventionsprogram för att stärka barns tal- och antalsuppfattning.

Onsdag 27 oktober kl 15.00-16.30: 
TUFF: Taluppfattning i förskoleklass

Filosofie doktor Jessica Elofsson, Linköpings universitet/Göteborgs universitet, presenterar delar från interventionsprojektet TUFF (TalUppFattningFörskoleklass). I TUFF studeras hur elever i förskoleklass kan stöttas i sin utveckling av grundläggande taluppfattning genom riktad intervention. Projektets syfte är att utveckla och undersöka effekten av TUFF-interventionen med fokus på förskoleklasselevers utveckling av grundläggande taluppfattning. Projektet har potential att bidra med kunskaper kring hur lärare kan arbeta med matematik på ett medvetet och strukturerat sätt för att stötta elevernas taluppfattning och förbereda dem inför deras fortsatta matematiklärande i skolan. 

Onsdag 1 december kl 15.00-16.30:
Kroppens rolle i matematikklæring i overgangen mellom barnehage og skole.

Svanhild Breive er postdoktor ved Universitetet i Agder, og hennes forskningsinteresser er spesielt knyttet til undervisning og læring av matematikk i barnehagen og de første årene på skolen. 

Det er ikke noe nytt at barn benytter kroppen sin når de lærer matematikk. Både barnehagelærere, lærere og forskere er kjent med at barn benytter, for eksempel, fingrene sine til å løse addisjons- eller subtraksjonsproblemer, eller at de utvikler romforståelse ved å bevege kroppen sin i rommet. Men hvordan blir barnas kroppslige handlinger til matematiske ideer? Hvilken eksakt rolle spiller kroppen og sansene i barns matematiske tenkning og læringen? Nye perspektiver innen ‘embodied cognition’ kan hjelpe oss å forstå kroppen og sansenes rolle i matematisk tenkning og læring. Forskningen viser ikke bare at kroppen spiller en sentral rolle, men også hvordan kroppen og sansene spiller en vesentlig rolle i matematisk tenkning og læringen.

På seminaret presenterer Svanhild noen foreløpig resultater fra en pågående studie om kroppslig læring av matematikk i overgangen mellom barnehage og skole. Ved å benytte nyere perspektiver innen ‘embodied cognition’, undersøker studien hvordan barn erfarer matematikken i overgangen mellom barnehage og skole, samt barnas muligheter for å ta i bruk kroppen og sansene i matematisk tenkning og læringen.

Nätverk

Nätverkande är en viktig del i EMLA-gruppens verksamhet för att vidga den egna horisonten och bjuda in till olika former av samarbeten och utbyten.

EMELI är ett nätverk för Studier av longitudinella interventioner för tidigt matematiklärande.  Nätverkets fokus är yngre barns lärande i matematik samt utveckling av tidig matematikundervisning. I nätverket ingår tre forskargrupper från tre universitet (Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet och Universitetet i Stavanger). Tillsammans representerar nätverkets deltagare expertis gällande yngre barns lärande i matematik och tidig matematikundervisning men med utgångspunkt i olika teoretiska ramverk och forskningsmetodik. Detta fogas i nätverket samman i planeringen av ett gemensamt forskningsprojekt.

De gemensamma målen i nätverket är att:

  • utveckla metoder för att identifiera och tolka yngre barns matematiska kunskaper och färdigheter, metoder som är tillämpliga för såväl kvantitativa som kvalitativa analyser på mikro- och makronivå, i ett longitudinellt perspektiv.
  • skala upp den matematikundervisning som utvecklats småskaligt utan att de grundläggande undervisningsprinciperna och den barn-responsiva designen försvagas.

Frågorna behandlas i nätverket vid arbetsmöten och workshops där platsen växlar, både digitalt och mellan universiteten i syfte att forskningsgrupperna på de tre universiteten ska inkluderas i nätverket. Det nätverksgemensamma arbetet kommer att genomföras 2021–2022 parallellt med ansökningar om finansiering från såväl nationella, nordiska som europeiska finansiärer.

EMELI har beviljats nätverksmedel av Vetenskapsrådet UVK (diarienr. 2020-03476).

The intention of this network is to develop theoretical knowledge and methodological principles for pedagogically relevant and sustainable interventions in this field of early mathematics education. The network builds on international collaboration, involving universities in South Africa, Germany, Norway and Sweden. Activities will be arranged during 2021-2022 that foster joint commitment to the knowledge area of early mathematics education and result in workshops, joint PhD courses, post-doc exchanges, applications for joint research projects and building a community with national and international impact.

The Faculty of Education supports the network with strategic funding for international research collaboration.

I toddlarmattenätverket deltar aktivt ett trettiotal förskollärare, lärarutbildare och forskare med särskilt intresse för de yngsta barnens matematiklärande i förskolan. Nätverket har funnits sedan 2010 och träffas en gång per termin i olika delar av Sverige, ibland på lärosäten och ibland på förskolor. Inom ramen för Toddlarmattenätverket har en populärvetenskaplig bok getts ut, skriven av nätverkets deltagare med innehåll som täcker in olika aspekter av förskolans arbete med att utveckla och bedriva matematikundervisning. Deltagarna i nätverket medverkar även i forskningsprojekt och är aktiva i att byta erfarenheter och fördjupa kunskaper om förskolematematik. På grund av covid19 har nätverkets träffar ställts in på obestämd tid.

Björklund, C. & Franzén, K. (Red.) (2015). De yngsta barnens matematik. Stockholm: Liber.

Konferens

The 5th POEM conference (A Mathematics Education Perspective on early Mathematics Learning between the Poles of Instruction and Construction) will be held at the University of Gothenburg 11-13th May 2022. Participation by invitation.