Bild
Foto: AdobeStock/Mladen
Länkstig

Early Mathematics Learning and Awareness, EMLA

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

EMLA samlar seniora och juniora forskare samt lärarutbildare med särskilt intresse för matematiklärande i tidiga åldrar (0–8 år). Aktiviteter inom EMLA-gruppen är bland annat seminarier där nationell och internationell forskning diskuteras för att fördjupa det gemensamma kunnandet om yngre barns matematiklärande samt erbjuda nya intryck och inspiration för såväl forskning som lärarutbildning. I ett flertal forskningsprojekt fördjupas kunskaperna om yngre barns matematiklärande och -undervisning och i olika nätverk samlas intresserade för att utveckla gemensamma aktiviteter, projekt och idéer. Samarbeten mellan lärosäten och över institutionsgränser erbjuder en större kritisk massa och möjliggör fördjupning av pågående samarbeten samt initiativ till nya samarbeten.

Seminarier våren 2024

EMLA-seminarierna genomförs i samarbete mellan forskningsmiljöer på Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Seminarieserien är öppen för alla intresserade, de hålls på zoom om inget annat anges. Kontakta helen.lindgren@gu.se för att få tillgång till Zoom-länk.

24 januari kl 15:00-16:15:
Rita hur det ser ut när vi har matematik: Yngre elevers deltagande i ett problemlösningsprojekt
Andreas Ebbelind, Linnéuniversitetet
Mer om seminariet

21 februari kl 15:00-16:15:
Lekresponsiv undervisning i förskolan med fokus på lärande med tal
Lena Karlsson, Linnéuniversitetet
Mer om seminariet

17 april kl 15:00-16:15:
Randomiserad interventionsstudie kring elevers konceptuella subitisering i förskoleklass
Mona Holmqvist, Lunds universitet och Catarina Wästerlid, Högskolan Kristianstad
Mer om seminariet

 

Nätverk

Nätverkande är en viktig del i EMLA-gruppens verksamhet för att vidga den egna horisonten och bjuda in till olika former av samarbeten och utbyten.

EMELI är ett nätverk för Studier av longitudinella interventioner för tidigt matematiklärande.  Nätverkets fokus är yngre barns lärande i matematik samt utveckling av tidig matematikundervisning. I nätverket ingår tre forskargrupper från tre universitet (Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet och Universitetet i Stavanger). Tillsammans representerar nätverkets deltagare expertis gällande yngre barns lärande i matematik och tidig matematikundervisning men med utgångspunkt i olika teoretiska ramverk och forskningsmetodik. Detta fogas i nätverket samman i planeringen av ett gemensamt forskningsprojekt.

De gemensamma målen i nätverket är att:

  • utveckla metoder för att identifiera och tolka yngre barns matematiska kunskaper och färdigheter, metoder som är tillämpliga för såväl kvantitativa som kvalitativa analyser på mikro- och makronivå, i ett longitudinellt perspektiv.
  • skala upp den matematikundervisning som utvecklats småskaligt utan att de grundläggande undervisningsprinciperna och den barn-responsiva designen försvagas.

Frågorna behandlas i nätverket vid arbetsmöten och workshops där platsen växlar, både digitalt och mellan universiteten i syfte att forskningsgrupperna på de tre universiteten ska inkluderas i nätverket. Det nätverksgemensamma arbetet kommer att genomföras 2021–2022 parallellt med ansökningar om finansiering från såväl nationella, nordiska som europeiska finansiärer.

EMELI har beviljats nätverksmedel av Vetenskapsrådet UVK (diarienr. 2020-03476).

The intention of this network is to develop theoretical knowledge and methodological principles for pedagogically relevant and sustainable interventions in this field of early mathematics education. The network builds on international collaboration, involving universities in South Africa, Germany, Norway and Sweden. Activities will be arranged during 2021-2022 that foster joint commitment to the knowledge area of early mathematics education and result in workshops, joint PhD courses, post-doc exchanges, applications for joint research projects and building a community with national and international impact.

The Faculty of Education supports the network with strategic funding for international research collaboration.

Nystart för nätverket!

Efter några års uppehåll är det dags att åter träffas för att tillsammans fördjupa oss i de yngsta förskolebarnens matematik. Träffen kommer att genomföras via zoom 10 maj 2023 kl. 13.00-16.00. 

Program:

  • Motorik och matematik – hänger det ihop? Elin Reikerås från Universitetet i Stavanger, Norge. Elin delger erfarenheter från ett projekt som genomförts i Stavanger där över 1000 förskolebarn följts under en längre tid. På nätverksträffen fokuseras speciellt de delar av projektet som handlat om matematik.
  • DUTTA – utveckling av matematikundervisning för de yngsta i förskolan. Camilla Björklund, Göteborgs universitet och Hanna Palmér, Linnéuniversitetet. Camilla och Hanna delger erfarenheter från projektet som genomförts i samarbete med tre förskollärare på yngrebarnsavdelningar. På nätverksträffen fokuseras den undervisning som utvecklades och det lärande som kunde observeras hos barnen.
  • Erfarenhetsutbyte. I mindre grupper delger vi varandra erfarenheter av undervisning och lärande i matematik med förskolans yngsta.

I nätverket för de yngsta förskolebarnens matematik deltar aktivt ett trettiotal förskollärare, lärarutbildare och forskare med särskilt intresse för de yngsta barnens matematiklärande i förskolan. Nätverket har funnits sedan 2010 och träffas en gång per termin i olika delar av Sverige, ibland på lärosäten och ibland på förskolor. Inom ramen för nätverket har en populärvetenskaplig bok getts ut, skriven av nätverkets deltagare med innehåll som täcker in olika aspekter av förskolans arbete med att utveckla och bedriva matematikundervisning. Deltagarna i nätverket medverkar även i forskningsprojekt och är aktiva i att byta erfarenheter och fördjupa kunskaper om förskolematematik.

Publikationer som har sitt ursprung i aktiviteter som involverat nätverket:

Björklund, C. & Franzén, K. (Red.) (2015). De yngsta barnens matematik. Stockholm: Liber.

Björklund, C. & Palmér, H. (2020). Preschoolers’ reasoning about numbers in picture books. Mathematical Thinking and Learning, 22(3), 195–213. https://doi.org/10.1080/10986065.2020.1741334

Björklund, C. & Palmér, H. (2022). Pre-school Teachers’ Ways of Promoting Mathematical Learning in Picture Book Reading. In S. Dunekacke, A. Jegodtka, T. Koinzer, K. Eilerts, & L. Jenβen (Eds.), Early Childhood Teachers‘ Professional Competence in Mathematics: International Perspectives (pp. 187–205). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003172529-12

Palmér, H. & Björklund, C. (2017). Collective but diverse - Preschool teachers networking to develop toddler mathematics. Mathematics Teacher Education and Development, 19(3), 3-16.

Palmér, H. & Björklund, C. (2017). How do preschool teachers characterize their own mathematics teaching in terms of design and content? In T. Dooley & G. Gueudet (Eds.), Proceeding of the tenth congress of the European society for research in mathematics education, (CERME10, February 1-5, 2017) (pp. 1885-1892). Dublin, Ireland: DCU Institute of Education and ERME.