Bild
Barrskog och blå himmel
Foto: Mattias Hallquist
Länkstig

Atmosfär-klimat-ekosystem (ACE)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2010 - pågående
Projektägare
Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Institutionen för geovetenskaper, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Institutionen för Nationalekonomi med statistik

Kort beskrivning

Atmosfär-klimat-ekosystem (ACE) inkluderar forskning inom de två strategiska forskningsområdena BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate och MERGE - ModElling the Regional and Global Earth system vid Göteborgs universitet.

Atmosfär-Klimat-Ekosystem vid Göteborgs universitet kopplar ihop forskare inom atmosfärsvetenskap, klimatologi, ekofysiologi och miljöekonomi och inkluderar både disciplinära och tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Tonvikt ligger på processförståelse som kan bidra till förbättrade klimat- och miljömodeller för att besvara viktiga vetenskapliga frågeställningar och tillämpningar inom samhällets miljöarbete.

Atmosfär-Klimat-Ekosystem är ett område där Göteborgs universitet har ett betydande antal framstående forskningsmiljöer. Forskningen bedrivs vid flera olika institutioner men en stor del sker genom institutionsövergripande verksamhet.

Göteborgs universitet är delaktig i två nationella strategiska forskningsområden inom Atmosfär-Klimat-Ekosystem:

  • BECC (Biodiversity and Ecosystems in a Changing Climate)
  • MERGE – (Modelling the Regional and Global Earth system).

Både BECC och MERGE har Lunds universitet som huvudkoordinator. MERGE har även ytterligare parter: Linnéuniversitetet, SMHI och Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. 

Göteborgs universitets forskningsverksamhet inom BECC och MERGE utförs vid fyra institutioner, vid två fakulteter och samordnas med en gemensam styrgrupp. 

Kontakt

Universitetet har utsett två koordinatorer som även ingår i SFO-miljöernas respektive styrelser vid Lunds universitet. Som stöd till koordinatorerna finns en styrgrupp.

Göteborgs universitet har även representation i den för BECC och MERGE gemensamma forskarskolan ClimBEco, en för BECC och en för MERGE.

BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

BECC handlar om bedömning av klimatförändringars påverkan på ekosystemtjänster och biologiska mångfald i Sverige, med tonvikt på skogs-, jordbruks- urbana och subarktiska ekosystem. Även akvatiska system som påverkas av avrinning från skog och åkermark omfattas. Forskningen syftar till att skapa synergier och mervärde för klimat- och miljörelaterad forskning vid Lunds och Göteborgs universitet genom att sammanföra modellering, empirisk ekologi, ekonomisk och samhällsvetenskaplig analys samt genom samverkan med avnämare i relevanta sektorer.

Forskningen ska stödja beslutsfattare genom vetenskapliga utvärderingar av åtgärdsstrategier som kombinerar kostnadseffektiv anpassning till och begränsning av klimatförändring med bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Växelverkan mellan klimatförändring och andra typer av miljöpåverkan, t ex luftföroreningar, stigande koldioxidhalter och emissioner av växthusgaser från ekosystem, är ett viktigt tema inom BECC. BECC koordineras av Lunds universitet - se mer information på BECCs hemsida: www.becc.lu.se

MERGE – ModElling the Regional and Global Earth system 

MERGE bedriver strategisk forskning om de globala och regionala klimatsystemen och arbetar med utveckling av avancerade lokala, regionala och globala klimatmodeller. Forskningen ska utgöra underlag till nationella och internationella bedömningar av åtgärder för att begränsa skadlig klimatpåverkan. 

Specifika fokusområden är bland annat betydelsen av vegetation och markanvändning för klimatmodellering, biogeokemiska kretslopp och klimathistoria. Partiklar i atmosfären kan påverka klimatet genom att absorbera eller reflektera solljus. Emissioner av organiska ämnen från vegetation medverkar i partikelbildning tillsammans med luftföroreningar. Forskning inom MERGE syftar till att förstå mekanismerna för sådan partikelbildning. MERGE koordineras av Lunds universitet - se mer information på MERGEs hemsida: www.merge.lu.se

Strategiska forskningsområden

Strategiska forskningsområden (SFO) är en satsning från regeringen på vissa utvalda områden och har pågått i över tio år. För att få del av stödet ska projekten vara av högsta internationella kvalitet och ha strategisk betydelse för samhälle och näringsliv.