Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Utlysning temanummer NorDiNa

FND-konferensen 11-12 november 2020 med temat ”Flerspråkighet och multimodalitet i naturvetenskapernas och teknikens didaktik” gav en bild av pågående utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige. Med denna utlysning vill vi bjuda in verksamma forskare som presenterat sin forskning under konferensen att utifrån sina presentationer utveckla färdiga manus för publicering i ett temanummer i NorDiNa med publicering våren 2022.

Praktisk information

I samarbete med NorDiNas redaktion, kommer Eva Nyberg, Göteborgs universitet och Karin Stolpe, Linköpings universitet att vara gästredaktörer för temanumret. Presentatörer från konferensen inbjuds att skicka in sammanfattningar av planerade artiklar senast den 14 december 2020. Artiklarna skrivs på svenska eller engelska. Sammanfattningen skall innehålla en kort beskrivning av studien i relation till begreppen multimodalitet och/eller flerspråkighet, syfte, forskningsfrågor, teori/metod och preliminära resultat på maximalt 1000 ord. Sammanfattningen mejlas till eva.nyberg@ped.gu.se och karin.stolpe@liu.se.

Den 22 december lämnas besked om vilka bidrag som av redaktionen och gästredaktörerna anses vara mest relevanta och intressanta för specialnumret. Författarna ombeds att inkomma med fullständiga manus senast den 1 april 2021, varefter bidragen skickas ut för anonym sakkunniggranskning.

Mer information om utlysningen

I snart 50 år har forskare i Norden försökt förstå vad som krävs för att undervisning i naturvetenskap och teknik skall upplevas som spännande, meningsfull och leda till en allmänbildning i naturvetenskap. Internationellt har denna forskning pågått ännu längre och därför utgjort en inspirationskälla och påverkat både forskning och kursplaneutveckling. Forskningen inom fälten naturvetenskapernas och teknikens didaktik har innefattat ett intresse för undervisningens innehåll och uppläggning, elevers förståelse och upplevelser, motivation och intresse, lärares användning av olika representationsformer och lärares syn på undervisning i naturvetenskap och teknik. Forskningen har omfattat såväl interventionsstudier, designstudier, som fallstudier, observationsstudier och storskaliga studier av olika slag.

Enligt den senaste PISA-undersökningen verkar svenska elevers kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik ha förbättrats i internationell jämförelse. Däremot har, enligt PISA-undersökningen 2018, likvärdigheten i den svenska skolan minskat. Flickor presterar i allmänhet bättre än pojkar när det gäller naturvetenskap och det är fortsatt stora skillnader i resultat i samtliga undersökta ämnesområden när det gäller elever med inhemsk bakgrund och elever med utländsk bakgrund.

Utlysning i samband med FND-konferens

FND-konferensen 11-12 november 2020 med temat ”Flerspråkighet och multimodalitet i naturvetenskapernas och teknikens didaktik” ger en bild av pågående utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige. Med denna utlysning vill vi bjuda in verksamma forskare som presenterat sin forskning under konferensen att utifrån sina presentationer utveckla färdiga manus för publicering i ett temanummer i NorDiNa med publicering våren 2022.

Vi välkomnar manus med forskning som befinner sig i den internationella forskningsfronten och genom de olika artikelbidragen i det kommande temanumret hoppas vi kunna ge en bild av den svenska forskningen när det gäller specifika studier av multimodal undervisning inom naturvetenskap eller teknik och i relation till flerspråkighet – i såväl förskola, skola som i högre utbildning. Lärare har alltid, inte minst i naturvetenskap och teknik, använt multimodala uttrycksformer i sin undervisning. Frågan är på vilket eller vilka sätt och varför detta görs. Vad innebär en multimodal undervisning för elevers förståelse, meningsskapande och intresse? Hur har digitaliseringen påverkat den undervisning som bedrivs när det gäller multimodalitet? På vilka sätt gynnas/missgynnas elever med annat modersmål än svenska med multimodala uttrycksformer?