Göteborgs universitet
Bild
person som skriver kunskapsprovet
Foto: Ben Mullen
Länkstig

Kunskapsprov för sjuksköterskor med utbildning från land utanför EU-/EES

Göteborgs universitet har av Socialstyrelsen fått i uppdrag att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för sjuksköterskor utbildade utanför EU/EES. På denna sida kan du läsa mer om hur det går till, hur du förbereder dig och hur du anmäler dig till ett prov.

 

Frågor om kunskapsprovet?  

Telefon:  031-786 68 66 , E-post: kunskapsprovet@fhs.gu.se

Vem kan göra kunskapsprovet?

Du som har sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES och som har fått beslut från Socialstyrelsen att du kan göra kunskapsprovet har möjlighet att göra provet. Provet kan även genomföras av dig som har fått ett beslut om att göra lämplighetsprov för sjuksköterskor med utbildning inom EU/EES. Observera att du måste läsa sjuksköterskeprogrammet (3 år) om du önskar läsa vidare till specialist. Detta gäller dig som idag inte har utbildning som specialistsjuksköterska.


För att få beslut från Socialstyrelsen behöver du få din utbildning granskad. Mer information om detta hittar du här Ansökan om legitimation för sjuksköterska utbildad utanför EU och EES - Legitimation (socialstyrelsen.se)

Gör en intresseanmälan

När du fått ett positivt beslut från Socialstyrelsen gör du en intresseanmälan här för att bli registrerad på Kunskapsprovet. Vi kontrollerar din intresseanmälan mot Socialstyrelsen och skickar efter det länkar till dig som du använder för att anmäla dig till proven via e-post.

Övrig information som du behöver finns på denna sida och du kan börja förbereda dig redan innan du fått anmälningslänkarna till provet.

Hur går kunskapsprovet till?

Kunskapsprovet består av två delprov, ett skriftligt och ett praktiskt, för att ge underlag för bedömning både av teoretiska och praktiska kunskaper. Det skriftliga provet måste godkännas innan du kan anmäla dig till det praktiska provet.

Du har fem chanser på dig att få godkänt resultat på det skriftliga provet och tre chanser för det praktiska provet. Från första provtillfället har du fem år på dig att genomföra hela kunskapsprovet, inklusive både skriftligt och praktiskt prov.

Utöver detta kommer du behöva läsa författningskunskap på distans via Umeå universitet och göra praktiskt tjänstgöring i 3 månader. Läs om stegen i processen till svensk sjuksköterskelegitimation på Socialstyrelsens hemsida under rubriken ”Vägen till legitimation för sjuksköterska”.

Under rubriken "Anmälan" finns ytterligare viktig information angående antal provtillfällen och när du har möjlighet att anmäla dig till dessa.

Tid och plats 

Proven genomförs på nedan utsatta tider.
För information om möjligheter till resebidrag, kontakta din lokala arbetsförmedling.

Observera att det är mycket viktigt att du kommer i tid till provet, annars riskerar du att inte bli insläppt i provsalen! I Göteborg måste alla som skriver provet vara på plats senast 30 minuter innan provet börjar. Tänk på detta när du bokar eventuella tågbiljetter.

Tider för skriftligt delprov

3 april 2024, kl. 08.00-12.00 (onsdag)

3 maj 2024, kl. 08.00-12.00 (fredag)

23 augusti 2024, kl. 08.00-12.00 (fredag)

13 november 2024, kl. 08.00-12.00 (onsdag)

13 december 2024, kl. 08.00-12.00 (fredag)

Fler tider kommer att anslås efter hand.

Anmälan till skriftligt delprov öppnar ca 4 månader innan provdatum

Tider för praktiskt delprov

Praktiska prov sker löpande.

11-12 april, Göteborg

20-21 maj, Göteborg

Du som har fått godkänt på skriftligt prov (del I och del II) får en anmälningslänk till praktiskt prov.

Du ser endast prov som är öppna för anmälan. Du kan vara anmäld till ett tillfälle i taget. Observera att du endast anmäler intresse för att göra praktiskt prov önskat datum och ort. Vi kommer kalla deltagare efter Socialstyrelsens prioriteringsordning och du får därmed ett mail som bekräftar din plats alternativt får du anmäla dig till nytt datum. 

Om du har gjort praktiskt prov tidigare kommer vi istället kalla dig via mail. Om det finns fler deltagare än platser, så lottas platserna ut.

Det praktiska provet hålls i KTCs lokaler på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe, hus 3 våning 3, Göteborg, på Clinicum Betulas lokaler i Umeå samt på Linnéuniversitetet i Kalmar. Inför varje tillfälle kommer vi att meddela er som anmält er till provet om mer exakta tider, information och vägbeskrivning. Kom i god tid eftersom det är ett stort område och det därför kan ta en stund att hitta rätt! Det är mycket viktigt att vara på plats i tid, om man blir sen går det tyvärr inte att göra provet. Tänk på detta när du bokar eventuella tågbiljetter.

Det skriftliga delprovet

Med det skriftliga delprovet mäts den kunskap, förståelse och värderingsförmåga som krävs för att kunna verka som sjuksköterska i Sverige. Du måste därmed också kunna visa att du förstår och kan svara på svenska. Det skriftliga delprovet omfattar två moment. Det ena utgörs av två patientfall som speglar realistiska vårdsituationer som en sjuksköterska kan stå inför. Det andra består av två frågor om läkemedelsberäkning som ingår i patientfallen. Alla som skriver provet får låna en miniräknare för läkemedelsberäkningen. För mer information om provets innehåll, resultatberäkning mm, se fliken "Skriftligt prov".

Socialstyrelsens prioriteringsordning vid kunskapsprov 

Provet går att skriva i Göteborg eller Kalmar och antalet platser är begränsade till 30 provplatser per ort.

Det praktiska delprovet

Det praktiska provet består av moment som sjuksköterskan ansvarar för såsom venprovtagning, kateterisering av urinblåsa, inläggning av perifer venkateter (PVK) mm, totalt sex moment. Provet genomförs under en halvdag i simulerad miljö på Kliniskt träningscenter i form av s.k. OSCE, objective structured clinical examination där sjuksköterskans färdigheter bedöms på sex olika stationer.

Socialstyrelsens prioriteringsordning vid kunskapsprov 

Provet genomförs i Göteborg, Umeå och Kalmar (inga omprov i Kalmar).

Observera att skriftligt och praktiskt prov måste vara godkänt innan du kan söka Författningskunskap vid Umeå universitet samt genomföra praktisk tjänstgöring. För mer information om praktisk tjänstgöring se längre upp på denna sida.

Anmälan

Skriftligt delprov

Under rubrik ”Tid och plats” ovan ser du samtliga inplanerade skriftliga provtillfällen. Notera att anmälan öppnar ca fyra månader innan varje enskilt provtillfälle.

Till det skriftliga provet har de som gör provet första gången förtur. Du som gör din första anmälan kommer få en direktplats till provet förutsatt att provtillfället inte redan är fullt. Bekräftelse ges direkt på sidan vid bokning. Observera att ingen separat bokningsbekräftelse skickas ut. Mer information om provet får du via mejl cirka 4 veckor och sedan igen cirka 10 dagar innan provet

Du som redan gjort provet kommer att bli reservplacerad till det provtillfälle du anmält dig till och kommer meddelas i ett separat mejl om du fått plats eller inte. 

Finns det platser kvar efter det att reserver kallats kan du anmäla dig och få en direktplats på provet även om du genomfört provet innan. Notera att anmälan stänger ca två veckor före provet. Turordningen följer de regler som Socialstyrelsen satt upp.

Om du får förhinder att komma till provet är det viktigt att du avanmäler dig genom att meddela detta till kunskapsprovet@fhs.gu.se innan provet. Om du inte avanmäler dig så räknas det som att du gjort provet med underkänt resultat.

Praktiskt delprov
Platserna till det praktiska provet kommer att fördelas efter Socialstyrelsens prioriteringsordning ca en månad före provdatum.  Observera att det skriftliga delprovet måste vara registrerat som godkänt innan du kan göra det praktiska delprovet.

Om du får förhinder att komma till provtillfället är det viktigt att du avanmäler dig genom att skicka ett email kunskapsprovet@fhs.gu.se innan tillfället. Om du inte avanmäler dig så räknas det som att du gjort delprovet med underkänt resultat.

Inför praktiskt prov

Träningsvideos skickas ut till de som blivit kallade och tackat ja till praktiskt prov.

Dessa får inte delas, utan är endast för personligt bruk.

När möjlighet finns erbjuder vi dig som blivit kallad och tackat ja till praktiskt prov en frågestund med lärare innan provdatum.

Efter kunskapsprovet

Vid godkänt resultat: Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Göteborgs universitet slutresultatet till Socialstyrelsen.


Vid underkänt resultat eller saknat resultat: Om en provdeltagare blivit underkänd fem gånger på det skriftliga delprovet, tre gånger på det praktiska delprovet eller inte har genomfört godkänt skriftligt och praktiskt delprov inom fem år, kan deltagaren inte fortsätta med kunskapsprovet. Göteborgs universitet informerar Socialstyrelsen. Deltagaren kan själv kontakta Socialstyrelsen frågor som rör svensk legitimation.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta kunskapsprovet@fhs.gu.se  eller via telefon 031-786 68 66

Förberedelser

Det är viktigt att du förbereder dig väl, både inför det skriftliga och praktiska provet. Till höger hittar du material som hjälper dig med dina förberedelser. 

Under skriftligt prov hittar du exempel på vilken typ av frågor som kan komma på den skriftliga delen av provet. Övningsfall Kristina och Didrik är samma som ges till studenter som går sjuksköterskeprogrammet och kompletterande utbildning för sjuksköterskor med legitimation utanför EU/EES, inför skriftlig Nationell Klinisk Slutexamination (NKSE). Litteraturlistan visar vilken kurslitteratur som används under 3 års studier på sjuksköterskeprogrammet och kan vara till hjälp inför provet.

Under praktiskt prov hittar du information samt bedömningsunderlagen som används vid praktiskt prov. Röd text i bedömningsunderlagen anses vara extra viktiga punkter och dessa måste vara helt godkända. Slutligen finns rekommenderad litteratur som du kan läsa igenom innan praktiskt prov.

Nedan finns dokument från Socialstyrelsen om vilka regler som gäller.

Socialstyrelsens regler för prioritetsordning vid kö till kunskapsprov

Prioritetsordning vid kö till kunskapsprov (PDF)