Bild
Pedagogen A-huset
Länkstig

Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer i skolor och förskolor och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner i läroplansstyrda verksamheter.

Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer i skolor och förskolor och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner i läroplansstyrda verksamheter.

Från och med 2010 är rektorsprogrammet obligatoriskt för nyanställda rektorer i läroplansstyrda verksamheter (med undantag för förskola) och för de som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning eller motsvarande. Utbildningen ska påbörjas inom ett år efter tillträde.

Rektorsprogrammet är obligatoriskt också för de rektorer i förskolan som anställts efter 1 juli 2019. De ska påbörja sin utbildning inom två år efter tillträde. De som var verksamma som förskolechefer fram till den 1 juli 2019 omfattas inte av obligatoriet. Det gäller även vid byte av arbetsgivare.

Rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet startade hösten 2015 och genomförs i samarbete mellan institutioner vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Handelshögskolan.

Principer för urval till rektorsprogrammet

  • För den som är rektor är rektorsprogrammet obligatoriskt. Alla rektorer erbjuds plats.
  • Biträdande rektor och personal med motsvarande ledningsfunktion erbjuds att delta i utbildningen i mån av plats. Antalet platser är begränsat. För biträdande rektor och personal med motsvarande ledningsfunktion gäller följande för att få en plats i rektorsprogrammet:
    • Tjänsten innehåller ledningsfunktioner i skola som motsvarar minst 50 %  av heltid.
    • Tjänsten inrymmer personalansvar i delar av eller hela verksamheten.
    • Tjänsten inrymmer mandat att leda och fördela arbetet i den pedagogiska verksamheten.
    • Tjänsten inrymmer pedagogiskt ledningsansvar att organisera verksamheten mot fastställda mål, samt ett ansvar för att följa upp, utvärdera och utveckla den.

Innehåll

Rektorsutbildningen på Göteborgs universitet strävar efter att vara en utbildning som tar ansvar för och bidrar till en likvärdig och hållbar utbildning för barn och unga. Med utgångspunkt i samtidens behov och utmaningar samverkar rektorsutbildare och utbildningsdeltagare för att gemensamt utveckla kunskap och kompetens för ett hållbart och långsiktigt rektorskap som genomsyras av professionellt omdöme. Vi ger kurser som präglas av hög akademisk kvalitet där en mångfald av vetenskapliga discipliner och förhållningssätt möts i ett fritt och öppet samtal. Förenande för våra kurser, oavsett innehållsligt fokus, är kopplingen till kärnuppdraget att främja barns och elevers lärande, bildning och välbefinnande. Vidare är rektorsutbildningen en professions- och befattningsutbildning som syftar till att ge rektorer kunskaper och verktyg för praktiskt kvalitets- och verksamhetsutvecklande arbete. Kurserna kännetecknas därför av en balanserad växelverkan mellan teori och praktik, där utgångspunkt tas i såväl vetenskaplig grund som beprövad erfarenhet.

Rektorsprogrammet omfattar 30 hp på avancerad nivå, fördelade på tre kurser om vardera 10 hp som är förlagda under tre år. Innehållet i Rektorsprogrammet finns framskrivet i Skolverkets måldokument och bygger på tre kunskapsområden; Skoljuridik och myndighetsutövning, Styrning, organisering och kvalitet samt Skolledarskap. Dessa tre kunskapsområden är nära förbundna med varandra och centrala för ledarskapets praktiska genomförande.

Skoljuridik och myndighetsutövning - REP011
I kursen behandlas de förutsättningar för verksamheten som anges i styrdokumenten och hur de ska förstås och tillämpas. Genom kursen ska rektorer för förskola och skola utveckla kunskaper och förmågor som krävs för att verka för barns och elevers rättssäkerhet, trygghet och studiero och tillgång till en likvärdig utbildning. Rektorer förbereds också för att i sin verksamhet kunna fatta och argumentera för beslut i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av juridisk metod.  

Styrning, organisering och kvalitet - REP012
I kursen behandlas perspektiv på styrning utifrån rektors uppdrag som chef och ansvarig för undervisningens och verksamhetens kvalitet, personal och resurser. Vidare behandlas rektors uppdrag att organisera och systematisera rutiner och funktioner för att säkra och förbättra undervisningens och verksamhetens kvalitet – med barns och elevers välmående, kunskapsutveckling och bildning i fokus – samt utifrån forskning om arbets- och utvecklingsorganisation, organisatoriskt lärande, skolkultur samt digitalisering.

Skolledarskap - REP003
I kursen behandlas hur verksamheten kan ledas med utgångspunkt i det nationella uppdraget samt utifrån kunskap om lokala förhållanden. Kursen tar upp rektorns uppdrag när det gäller att kommunicera och leda verksamheten med fokus på så väl kunskapsmålen och undervisningens kvalitet som värdegrundsuppdraget. I kursen behandlas vikten av att motivera, initiera, organisera och leda verksamhetens förbättringsprocesser så att barn, elever och medarbetare stärks i sitt lärande och i sin vilja till utveckling.

Gruppering av deltagare

Antagning till rektorsprogrammet sker till varje höst- och vårtermin. Vid varje antagning organiseras deltagarna i utbildningsgrupper om ca 50 deltagare.

Inom varje utbildningsgrupp skapas dialoggrupper som används under kurserna. Sammansättningen av dialoggrupperna förändras inför varje ny kurs i syfte att optimera delandet av erfarenheter och nätverkandet med andra rektorer.

Internat

Utbildningen bedrivs som internat vid olika konferensanläggningar i västra Sverige. Varje termin innehåller två internatperioder om tre dagar. Var och en av de tre kurserna består dvs av fyra internat. Kostnaden för ett internattillfälle är ca 5500 kr ex moms.

22 - 24 november 2022

15 - 17 mars 2023
23 - 25 maj 2023

18-20 september 2023
22-24 november 2023

20 - 22 september 2023
29 november - 1 december 2023

11 - 13 september 2023
15 - 17 november 2023

26 - 28 februari 2024
14 - 16 maj 2024

13 – 15 september 2023
13 – 15 november 2023

28 februari - 1 mars 2024
21 - 23 maj 2024

4-6 september 2023
8-10 november 2023

Kursgrupp V22B kommer fr.o.m VT24 slås samman med V22A, se nedanstående datum för bägge kursgrupperna.

5 - 7 februari 2024
17 - 19 april 2024

16 - 18 september 2024
27 - 29 november 2024

6-8 september 2023
6-8 november 2023

Kursgrupp V22B kommer fr.o.m VT24 slås samman med V22A, se deras datum.

25 - 27 september 2023
29 november - 1 december 2023

11 - 13 mars 2024
22 - 24 maj 2024

2 - 7 september 2024
6 - 8 november 2024

27 - 29 september 2023
27 -29 november 2023

13 - 15 mars 2024
20 - 22 maj 2024

4 - 6 september 2024
4 - 6 november 2024

11 – 13 sep 2023
15 – 17 nov 2023

6 - 8 februari 2024
22 - 24 april 2024

11 - 13 september 2024
12 - 14 november 2024

2 - 4 oktober 2023
6 - 8 december 2023

6 - 8 mars 2024
15 - 17 maj 2024

23 - 25 september 2024
27 - 29 november 2024

4 - 6 oktober 2023
4 - 6 december 2023

4 - 6 mars 2024
13 - 15 maj 2024

25 - 27 september 2024
25 - 27 november 2024