Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Pedagogen A-huset
Länkstig

Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer i skolor och förskolor och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner i läroplansstyrda verksamheter.

Från och med 2010 är rektorsprogrammet obligatoriskt för nyanställda rektorer i läroplansstyrda verksamheter och för de som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning eller motsvarande. Rektorsprogrammet är också öppet för förskolechefer och i mån av plats, även för biträdande rektorer.

Rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet startade hösten 2015 och genomförs i samarbete mellan institutioner vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Handelshögskolan.

Innehåll

Innehållet i Rektorsprogrammet finns framskrivet i Skolverkets måldokument och bygger på tre kunskapsområden; Skoljuridik och myndighetsutövning, Styrning, organisering och kvalitet samt Skolledarskap. Dessa tre kunskapsområden är centrala för ledarskapets praktiska genomförande och är nära förbundna med varandra. De utgör grunden i de tre kurserna i programmet.

Dialogkonferenser, aktionsforskning, professionshandledning och skrivstrimma är genomgripande arbetsformer i utbildningen vid Göteborgs universitet.

Utbildningen omfattar 30 hp på avancerad nivå, fördelade på tre kurser om vardera 10 hp som är förlagda under tre år.

Skoljuridik och myndighetsutövning - REP001
I kursen behandlas de förutsättningar för verksamheten som anges i styrdokumenten och hur de ska förstås och tillämpas. Genom kursen ska förskolechefer och rektorer utveckla kunskaper och förmågor som krävs för att verka för barns och elevers rättssäkerhet, trygghet och studiero och tillgång till en likvärdig utbildning. Förskolechefer och rektorer förbereds också för att i sin verksamhet kunna fatta och argumentera för beslut i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av juridisk metod.
   
Kursplan REP001 (pdf)

Litteraturlista REP001 (pdf)

Styrning, organisering och kvalitet - REP012
I kursen behandlas perspektiv på styrning utifrån rektors uppdrag som chef och ansvarig för undervisningens och verksamhetens kvalitet, personal och resurser. Vidare behandlas rektors uppdrag att organisera och systematisera rutiner och funktioner för att säkra och förbättra undervisningens och verksamhetens kvalitet – med barns och elevers välmående, kunskapsutveckling och bildning i fokus – samt utifrån forskning om arbets- och utvecklingsorganisation, organisatoriskt lärande, skolkultur samt digitalisering.

Kursplan REP012 (pdf)

Litteraturlista REP012 (pdf)

Skolledarskap - REP003
I kursen behandlas hur verksamheten kan ledas med utgångspunkt i det nationella uppdraget samt utifrån kunskap om lokala förhållanden. Kursen tar upp förskolechefens och rektorns uppdrag när det gäller att kommunicera och leda verksamheten med fokus på såväl kunskapsmålen och undervisningens kvalitet som värdegrundsuppdraget. I kursen behandlas vikten av att motivera, initiera, organisera och leda verksamhetens förändrings- och utvecklingsprocesser så att barn, elever och personal stärks i sitt lärande och i sin vilja till utveckling.

Kursplan REP003 (pdf)

Litteraturlista REP003 (pdf)

Gruppering av deltagare

Antagning till rektorsprogrammet sker till varje höst- och vårtermin. Vid varje antagning organiseras deltagarna i utbildningsgrupper om 70-100 deltagare.

Inom varje utbildningsgrupp skapas dialoggrupper och skolformsgrupper som används i Dialogkonferensens olika forum. Sammansättningen av dessa grupper varieras inför varje år i syfte att dela erfarenheter och skapa nätverk med andra skolledare

Internat

Anpassad undervisning i rektorsprogrammet med anledning av Covid19

Från och med höstterminens start påbörjas en anpassad och stegvis återgång till campusbaserad verksamhet, i enlighet med respektive verksamhets förutsättningar och planering. Ambitionen är att återgången till en i huvudsak campusbaserad verksamhet ska vara klar under oktober månad, under förutsättning att regeringens öppningsplan för samhället löper på.

(Utbildningen bedrivs vanligtvis som internat vid olika konferensanläggningar i västra Sverige. Varje termin innehåller två internatperioder om tre dagar. Var och en av de tre kurserna består dvs av fyra internat.)

13 - 15 september 2021
23 - 25 november 2021

19 - 21 maj 2021

1 september 2021
28 - 30 september 2021
13 - 14 december 2021

1 - 3 mars 2022
27 - 29 april 2022

17 - 19 maj 2021

2 september 2021
6 - 8 oktober 2021
7 - 8 december 2021

15 - 17 mars 2022
11 - 13 maj 2022

7 - 9 september 2021
16 - 18 november 2021

1 - 3 februari 2022
5 - 7 april 2022

5 - 7 september 2022
30 november - 2 december 2022

28-30 september 2021
1-3 december 2021

28 februari - 2 mars 2022
18-20 maj 2022

12-14 september 2022
14-16 november 2022

 

22 - 24 september 2021
29 november - 1 december 2021

2 - 4 mars 2022
16 - 18 maj 2022

19 - 21 september 2022
22 - 24 november 2022

11 - 13 oktober 2021
15 - 17 december 2021

9 - 11 februari 2022
25 - 27 april 2022

7 - 9 september 2022
23 - 25 november 2022

13 - 15 oktober 2021
13 - 15 december 2021

7 - 9 februari 2022
27 - 29 april 2022

5 - 7 september 2022
21 - 23 november 2022

4 - 6 oktober 2021
8 - 10 december 2021

7 - 9 mars 2022
11 - 13 maj 2022

26 - 28 september 2022
7 - 9 december 2022

6 - 8 oktober 2021
6 - 8 december 2021

9 - 11 mars 2022
9 - 11 maj 2022

28 - 30 september 2022
5 - 7 december 2022

31 januari - 2 februari 2022
6 - 8 april 2022

12 - 14 september 2022
14 - 16 november 2022

2 - 4 februari 2022
4 - 6 april 2022

14 - 16 september 2022
16 - 18 november 2022