Länkstig

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram

Program
H1MEK
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G27B

Kort om programmet

Dagens teknikutveckling ger ständigt nya utmaningar och möjligheter att skapa och uppleva medier och konst. På programmet tränas du i att förstå och tolka olika estetiska och kreativa processer och uttryck inom bland annat film, media, bild och fotografi. Detta kombineras med generella färdigheter i samarbete, problemlösning, gestaltning och projektledning för arbetsmarknaden. Programmet syftar även till att ge en specialistkompetens i förståelse av hur forskning medieras och hur du kan tolka och förstå vetenskapliga processer och företeelser.

Om utbildningen

Programmet antar att kulturellt entreprenörskap genererar ett kreativt, akademiskt samt analytiskt förhållningssätt till förändring samt en tillämpad humaniora för att du ska kunna utveckla en förmåga att analysera olika perspektiv, medla mellan olika intressen och självständigt kunna se möjligheter och utifrån givna ramar utveckla nya verksamheter. Undervisning sker på svenska och engelska.

Programmet kombinerar teoretisk fördjupning kring medier, estetik samt vetenskap och kulturellt entreprenörskap. Genom löpande projektarbeten, enskilda och i grupp, tränar du dig i olika arbetssätt, som kunskap kring olika digitala redskap och att kommunicera med olika aktörer. De löpande projektarbetena går från att du teoretiskt förankrar dina och dina studentkamraters egna kunskaper och egna kulturella och mediala praktiker, till att du driver egna projekt.

Du kommer från första början att arbeta med olika digitala plattformar och olika uttrycksformer för att samarbeta med de andra studenterna, med lärarna och med omvärlden. I detta ingår att löpande publicera texter och annat material på engelska och svenska riktade till olika grupper, såsom kreatörer, beslutsfattare och forskare.

Under utbildningens gång, framför allt med hjälp av projektarbetena och tillsammans med en fortlöpande analys av och samverkan med arbetsmarknaden, får du möjlighet att bygga du upp en kompetensportfölj. I den kan du redovisa de projekt du medverkat i och de olika färdigheter som du individuellt eller i grupp har utvecklat.

Du kommer under utbildningens gång att arbeta med forskare och från universitetsvärlden, mediebolag, kulturinstitutioner eller från andra delar av arbetsmarknaden.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Projektarbetena under terminerna två, tre och fyra bygger på utbyte med
olika externa aktörer som institutionen samverkar med för att arbeta med
pedagogiskt och professionellt relevanta uppgifter.

Efter studierna

Efter avslutad utbildning kan du välja att läsa vidare inom ett masterprogram eller fristående kurser på avancerad nivå. Du blir behörig till flera masterprogram vid Humanistiska fakulteten på Göteborgs universitet.

Utbildningen förbereder dig för arbete som analytiker och projektledare inom kultur- och mediesektorerna. Du kommer att kunna arbeta som verksamhetsutvecklare inom alla typer av kreativa verksamheter.

Så är det att plugga

Undervisningen

Under utbildningens gång lär du dig bland annat att beskriva och analysera konstnärliga uttryck och att förstå konstnärliga processer. Du kommer även att studera deltagarkulturer, kulturekonomi och kulturellt och socialt entreprenörskap, liksom i berättande och interaktiva medier. Vidare kommer du att fördjupa dig i media, estetik och konstformernas filosofier, vetenskapsteorier, tänkade och kultur samt metodologi.

Varje termin innehåller ett projektarbete som löper parallellt med terminens två första delkurser. Terminens sista delkurs ger en teoretiskt förankrad kritisk diskussion kring projektarbetet och tidigare delkurser, utifrån både vetenskapliga och professionella perspektiv. Under utbildningens sista år får du förutom en gedigen grund i vetenskaplig teori och metod även lära dig att kommunicera forskning till olika målgrupper och i olika former.

Utbildningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar, rollspel, laborationer, handledning och projektarbeten.

Läs mer om undervisningen

Studier utomlands

MEK-programmet innehåller inte någon fristående termin men vi rekommenderar att studenter åker utomlands termin 3 eller termin 4. Tidigare studenter har bland annat valt att studera utomlands i London där institutionen har ett utbytesavtal men även blivit antagna på Göteborgs universitets avtal med bland annat National Singapore University och Korea University.

Elvira Engels valde att åka till Irland en termin. Du kan läsa hennes historia här.

Läs mer om studier utomlands