Navigate to video: Hur är det att studera fotografi vid HDK-Valand? Annika von Hausswolff berättar
Video (02:15)
Hur är det att studera fotografi vid HDK-Valand? Annika von Hausswolff berättar
Bild
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i fotografi

Program
K2FOT
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A50D
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A50D
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i fotografi vid HDK-Valand är en internationell utbildning med konstnärlig profil. Det vänder sig till dig som vill fördjupa din fotografiska verksamhet, både praktiskt och teoretiskt. Fokus ligger på den fotografiska bildens möjligheter att undersöka och gestalta samtidens estetiska, filosofiska och politiska frågor. I en kritisk och generös dialog med lärare och medstudenter får du möjlighet att utveckla din visuella förståelse och ditt eget skapande.

Om utbildningen

Föreställ dig en värld utan fotografi. Det är lika omöjligt som att tänka bort bokstäver och ord. Den fotografiska bilden med dess förmåga att kommunicera, dokumentera och berätta, ligger till grund för det tvååriga masterprogrammet i fotografi vid HDK-Valand.

Kärnan i programmet är studenternas enskilda projektarbeten. Genom gruppdiskussioner och individuella möten med lärare och andra professionella aktörer, utvecklar du din egen praktik och dina tekniska färdigheter samt fördjupar förståelsen för fotografins olika sociala och konstnärliga sammanhang. Dessa kunskaper kommer att hjälpa dig att formulera ett personligt förhållningssätt till din praktik och sätta in ditt eget arbete i ett såväl historiskt som samtida perspektiv. Programmet har en levande och väl etablerad kontakt med det professionella konstfältet och i undervisningen möter du fotografer, konstnärer, curatorer, kritiker och forskare som är verksamma både nationellt och internationellt.

Individuellt arbete

En stor del av utbildningen sker inom ramen för kurserna Fotografi – individuellt arbete I-III, där huvudmomentet är det egna gestaltande arbetet och reflektioner kring detta. Undervisningsformen är individuell handledning varvat med det kritiska gruppsamtalet samt en del föreläsningar. Som student förväntas du kunna ta ansvar för planeringen av det egna arbetet, både vad gäller det konstnärligt praktiska och det teoretiska.

Valbara programkurser

I flera av de program som ges vid institutionen ingår valbara obligatoriska programkurser. Kurserna syftar till att komplettera kunskaper inom andra konstnärliga praktiker och innehåller möjligheter till att utveckla dina färdigheter och förmågor. Inom de valbara kurserna möter du studenter över ämnesgränserna. Du söker de valbara kurserna utifrån ett årligen fastställt kursutbud.

Ett av utbildningens syften är att förbereda dig för att verka inom konst- och fotografifältet på ett medvetet och strategiskt sätt. Detta sker särskilt i delkursen Professional Development. där innehållet är nära kopplat till de examinerande momenten i de andra delkurserna. Examinationsformerna kan ta sig olika uttryck men sker för det mesta publikt.

Masterprogrammet i fotografi är internationellt och all undervisning sker på engelska. Eftersom flera av lärarna också är svensktalande kan den individuella handledningen även ske på svenska för den som så önskar.

Lär känna lärare och övrig personal på Enheten för film, fotografi och litterär gestaltning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i fotografi, eller annat relevant ämne inom bild- och formområdet, om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. Därtill krävs godkänt arbetsprov. Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner för arbetsprovet till konstnärligt masterprogram i fotografi.

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Efter studierna

Programmet förbereder dig för en karriär som professionell konstnär, som arbetar med fotografi som ditt huvudsakliga uttrycksmedium. 

Förutom den kommersiella marknaden väljer många utexaminerade att arbeta som lärare på konstskolor eller inom andra utbildningsprogram inom media och fotografi. Programinriktningen ger dig kunskap som också kan användas i kontexter utanför konstvärlden, till exempel genom att arbeta som uppdragsfotograf för tidskrifter eller inom olika typer av institutioner.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen består av delkurser med olika omfattning och inriktningar. Kurserna hakar i varandra och strukturen mellan praktiskt skapande och teoretisk reflektion skapar ett helhetsperspektiv på ämnet. Teorikurserna bygger på gemensamma diskussioner och tolkningar av texterna som ingår i kursplanen, men också hur de teoretiska perspektiven tillämpas i olika fotografers arbeten. Urvalet av kurslitteratur ger dig både en fördjupad kunskap om fototeoretiska nyckeltexter och en orientering i aktuella frågeställningar om fotografi, konst och visuell kultur.

Inom kurserna Masteressä I och II skriver du en essä som ska vara av en undersökande och problematiserande karaktär, behandla ett relevant ämne och uppfylla kraven på en vetenskaplig text med avseende på notapparat och litteraturförteckning. Även här sker undervisningen i form av individuell handledning och det kritiska gruppsamtalet, men också i textseminarier.

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Vasagatan 50 i Göteborg, där programmet ges, finns 15 verkstäder för olika material och med teknik och utrustning för bland annat film, ljud och foto. 

Läs mer om lokaler