Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Digital humaniora, masterprogram

Program
H2DHU
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Masterprogrammet i digital humaniora passar dig som är intresserad av humanistiska ämnen och teknik. Nya tekniker ger nya tekniska möjligheter – men kräver också att vi försöker förstå såväl teknikens som människans roll i det digitala samhället. Du får lära dig digitala metoder och att göra kulturarvsmaterial tillgängligt digitalt samtidigt som digitaliseringens roll i samhället och kulturen undersöks. Vi har ett tätt samarbete med kulturinstitutioner och programmet innehåller både studiebesök och gästföreläsningar.

Om utbildningen

Under programmets första år får du ett historiskt perspektiv på
digital kunskapsproduktion inom konst, film, litteratur, samhällsdebatt
och förmedling av kulturarv. Begrepp som kod och digitala gränssnitt
undersöks. Du får undersöka och analysera tillgängliggörande och
förmedling genom digitala medier liksom olika strategier för publikt
deltagande, medproducerande och nya publiceringskulturer. En
introduktion ges till digitala verktyg och analysmetoder som kan
användas för text-och bildanalys och visualisering. Genom ett eget
digitaliseringsprojekt undersöker du verktyg och program som kan
användas för att utveckla en digital resurs som fokuserar på
tillgängliggörandet av kulturarv.

Under år två läser du valfria kurser på Göteborgs universitet eller
annat universitet i Sverige eller utomlands. Möjlighet finns också att
söka en fältstudiekurs som ges på institutionen som förberedelse för
masterexamensarbetet. Året avslutat med ett masterexamensarbete som kan
utformas som en traditionell vetenskaplig uppsats eller som en rapport i
anslutning till utvecklandet av en digital resurs.

Läs intervjuer med våra tidigare studenter

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom något humanistiskt ämne om 180 hp vilken inbegriper ett självständigt arbete om minst 15 hp. Även studenter med kandidatexamen inom ett samhällsvetenskapligt eller konstnärligt ämne kan söka utbildningen och antas efter kvalitetsbedömning av kandidatexamensarbete eller motsvarande.

Skicka i så fall in kandidatexamensarbete (eller motsvarande) till dh-master@lir.gu.se för en individuell kvalitetsbedömning senast sista kompletteringsdag. Det som granskas är förutom grundläggande formalia och stil, förmåga att föra ett kritiskt, vetenskapligt resonemang med utgångspunkt i en självständigt formulerad forskningsfråga.

Behöriga är också studenter som har motsvarande kunskaper enligt tidigare studieordning eller motsvarande utländsk examen. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Efter studierna

Dina kommande arbetsuppgifter kan både ligga inom forskning och inom
kulturarvs- eller digitaliseringssektorn där du kanske arbetar inom
projekt som kräver att många discipliner samarbetar. Du kommer att kunna använda digital teknik för att problematisera och experimentera med
publiceringspraktiker och blir redo att arbeta med olika former av
kulturförmedling och kunskapsproduktion. Din kompetens kommer att vara attraktiv för många olika branscher. Du kommer att bli utbildad för
forsknings- och utvecklingsarbete för en såväl nationell som
internationell arbetsmarknad.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen leder till Filosofie masterexamen med huvudområdet
Digital humaniora eller Filosofie masterexamen med huvudområdet
Litteraturvetenskap (kompletterade kurser inom programmet krävs).

Efter utbildningen kan du arbeta med forskning och inom kulturarvssektorn på en internationell arbetsmarknad.