Göteborgs universitet
Bild
none

Om oss

Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv (SHFA) inrättades som en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur på Göteborgs universitet 2017. SHFA utgör den enda forskningsinfrastruktur i Europa som tillgängliggör hällristningsdokumentation till forskare, utbildning och allmänhet.

I dagsläget finns ca 120 000 bilder och dokument inskannade i SHFA:s online databas från Sverige, Danmark, Norge, Italien och Spanien. Online-databasen har sedan lanseringen år 2011 haft över 2.2 miljoner besökare och länkar till ett antal nationella och internationella infrastrukturer.
I sexton år har SHFA gått i spetsen för hällristningsdokumentation och forskning inklusive digital dokumentation, artificiell intelligens, internationell bronsåldersforskning och korskulturella studier på hällristningar. För närvarande har SHFA ett antal externt finansierade forskningsprojekt.

De skandinaviska hällristningarna är världskända, men såväl forskning som allmänheten har haft svårt att ta del materialet eftersom dokumentationen av ristningarna ofta gjorts i otillgängliga format och på känsliga material som förvaras på ett antal olika museer i Sverige. SHFA har sedan starten 2007 bedrivit ett utvecklingsarbete som haft som målsättning att utveckla en modern infrastruktur genom att digitalisera, långtidslagra och arkivera dokumentationen av den förhistoriska bildskatt som hällristningarna utgör. Den övergripande målsättningen har syftat till att stärka hällristningsforskningen på längre sikt, genom att göra den digitaliserade dokumentationen tillgänglig för akademisk forskning och allmänhet med hjälp av en databas med ett webb-anpassat användargränssnitt.  

Under årens lopp har SHFA genomfört en inventering av hällristningsdokumentation samlad på museer, hos forskare och i privata och offentliga arkiv. Totalt rör det sig om material från 80 nationella museer och arkiv samt 10-talet internationella dylika med hundratusentals dokument i form av avbildningar på papper och plast, avgjutningar, foton, kartor och textbeskrivningar. 102 000 av totalt 120 000 digitala dokument har skannats, och fler än 26 000 finns nu tillgängliga på forskningsarkivets webbportal www.shfa.se . Förutom material och information om hällristningsdokumentation från Sverige har även SHFA material och information om hällristningar från Danmark, Italien, Norge och Spanien. Det internationella bildmaterialet i SHFA:s infrastruktur ökar och under 2023 kommer vi även att införliva material från Lake Onega i Ryssland samt från Österrike. SHFA har användare från i stort sett hela världen (figur 1). Online-databasen och hemsidan har sedan lanseringen år 2011 haft över 2.2 miljoner besökare och samverkar och länkar till ett antal nationella och internationella infrastrukturer 

Foto: Christian Horn