Länkstig

Viktoria Norling

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A2 234
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Viktoria Norling

Jag är grundskollärare i ämnena svenska, engelska och svenska som andraspråk och sedan 2010 utbildad Specialpedagog. Mycket av min erfarenhet ligger i att arbeta med elever med annat modersmål än svenska. En stor del av min tid som lärare har jag arbetat i förberedelseklass för nyanlända elever och i särskild undervisningsgrupp. Som specialpedagog har jag arbetat i grundskolan bland annat med handledning av lärare, pedagogiska utredningar, undervisning, dokumentation inom grundskola och grundsärskola samt skolutveckling. Skolutvecklingsområden jag intresserar mig extra för är utvecklandet av inkluderande lärmiljöer, språkutvecklande arbetssätt samt formativ undervisning. Jag är också intresserad av hur elevhälsa kan utvecklas för att fungera mer förebyggande och främjande.

Som universitetsadjunkt på GU handlar mina undervisningsområden främst om specialpedagogik på grund – och avancerad nivå, bland annat om inkluderande lärmiljöer, arbete med utredningar och stödinsatser, organisation av elevhälsa samt uppföljning och dokumentation inom olika områden. Området bedömning och formativa arbetssätt intresserar mig också mycket och jag ser att skolors bedömningspraktiker ligger nära frågan hur man arbetar för att öka elevers förutsättningar i skolan, bl.a. elevers möjlighet till delaktighet.

Jag är kursledare och lärare på kurserna L3K62G, L6K62G samt L6K72G på grundlärarprogrammet och är representant för IPS i programrådet för grundlärarprogrammet.

På specialpedagogprogrammet är jag kursledare för den tredje terminen, SPP302 - Specialpedagogik som social praktik, samt undervisar på flera andra kurser inom programmet och inom speciallärarprogrammet. Vårterminen 2022 är jag också en av kursledarna för den fristående kursen PDA206 - Elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling.

På IPS är jag invald i Institutionsrådet (IR).

Jag ingår i en grupp som genomför en handledarutbildning på uppdrag från Skolverket i Specialpedagogik för lärande-satsningen.

Våren 2014 diplomerades jag som skolcoach hos Skolcoacherna (ICF) i en uppdragsutbildning av Skolverket. Magisteruppsats 100201: Horisonter för samverkan. Om föräldrasamverkan i ett mångkulturellt område. Keywords: identity; inclusion; multicultural; parent cooperation; special needs; bilingual; hermeneutical horizon; https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/21887