Göteborgs universitet
Bild

PopUpDig

PopUpDig är en återkommande konferens öppen för alla som arbetar med eller har intresse av digitalisering i förskolan och skolan. Även du som är student på någon av våra utbildningar är alltså varmt välkommen!

Välkommen till konferensen #PopUpDig24, torsdag 25 april, 13.00-17.00 

Anmäl dig till konferensen via denna länk
 

REGISTRERING från 12.30 i Hus C, Pedagogen, Läroverksgatan 5, Göteborg 


INLEDNING 13.00-13.10 

HUVUDTALARE  13.10-14.00 

Konferensen inleds med Catarina Player-Koro, professor vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. 

Lärares arbete i den postdigitala skolan

Digitaliseringen av skola och utbildning har pågått under lång tid. Numera är skolan i likhet med andra institutioner och verksamheter en digital men också en analog miljö, något som kan beskrivas som en postdigital skola. Postdigital är ett tillstånd som följer efter digitalisering när tekniken blivit en del av den miljö vi verkar i. I en postdigital skola skapar digitala redskapen tillsammans med kurs- och läroplaner, utbildningens innehåll och lärares arbete, undervisningen som i sin tur sätter gränser för vad som är möjligt att lära sig i skolan. Frågan är på vilket sätt? Inte sällan hamnar debatten om skolan i en polarisering mellan det digitala och det analoga. Denna debatt är ofta tudelad där det digitala och de mer traditionella delarna av skolans verksamhet polariseras i en debatt sätts där det ena framställs som positivt för skolan och undervisningen medan det betraktas som förkastligt. Oavsett vilken som framställs som ond eller god så skymmer denna debatt sikten för diskussioner om vilken skola vi verkligen vill ha. Verkligheten för dagens skola, för lärare och elever är mer komplex än så. Den postdigitala skolan har många utmaningar. Dessa behöver vi prata om. Inte minst i relation till hur digitala redskap kan stödja en likvärdig skola och undervisning som syftar till att utveckla kritiskt tänkande individer med kompetenser att förstå och verka i ett allt mer komplext samhälle.

KAFFEPAUS 14.00-14.45

SPÅR 14.45 -15.45

SPÅR 1: Skärmfri förskola: Varför då? 

I detta panelsamtal om förskolans digitalisering deltar tre forskare från Nationella forskarnavet digitalisering i förskolan. Samtalet kommer att utgå ifrån det faktum att regeringen har gett Skolverket ett uppdrag att föreslå ändringar i läroplanen Lpfö 18 som innebär att förskolans utbildning i huvudsak ska vara skärmfri för barnen, samt att användning av digital teknik i förskolan ska ske selektivt utifrån vetenskapligt stöd och endast när den bidrar med ett pedagogiskt mervärde. Forskarna kommer att kritiskt och utifrån ett barnrättighetsperspektiv granska vilka potentiella konsekvenser dessa ändringar i läroplanen kan få.  

Medverkande:
Malin Nilsen, universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs universitet, Petra Petersen, universitetslektor i förskoledidaktik vid Stockholms universitet och Emelie Patron, universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Moderator: Ewa Skantz Åberg, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. 

SPÅR 2: AI i skolan – revolution eller evolution? 

Hur ska vi förhålla oss till AI i skolan? Vad behöver elever och lärare kunna och förstå för att använda AI på ett säkert och ansvarsfullt sätt? Skakar AI vår kunskapssyn och vad som är genuint mänskliga förmågor i grunden, eller är det ännu ett digitalt verktyg som skapar en övergående hype? Frågor – allt från existentiella till praktiska frågor i vår vardag – som många av oss funderar kring vill vi diskutera med er. AI-tekniken smyger sig in på allt fler områden i vårt samhälle så vi behöver förhålla oss till den vare sig vi vill eller inte. Det finns inga givna eller enkla svar på dessa frågor. Vi kommer presentera aktuell forskning om AI i skolan och sedan diskutera frågorna tillsammans med er.

Medverkande:
Lena Pareto, professor i pedagogik och Sylvana Sofkova Hashemi, docent i utbildningsvetenskap med inriktning informationsteknologi, båda vid Göteborgs universitet och bedriver praktiknära forskning om digitalt lärande i utbildningssammanhang.
 

SPÅR 3: Digital teknik i lärarjobbet – balans mellan krav och stöd? 

En rad rapporter och utredningar har beskrivit lärares administrativa börda och hur lärares arbetstid förändrats i och med digital teknik. En stor del av lärares arbetsvardag upptas av arbete på skolplattformar med digital dokumentation och kommunikation med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vad anser lärare själva om digitaliseringens konsekvenser i arbetet? Vilka strategier använder man i arbetet för att balansera ökade krav på digitalt arbete med de resurser man har själv och på arbetsplatsen? 

Baserat på forskningsprojekt vi bedriver får du ta del av lärares och ledningspersoners perspektiv i frågorna. Vi diskuterar vad som är möjliga och nödvändiga förändringar i lärares digitala arbete och vilket handlingsutrymme lärare och skolor har i frågan, men också problem kring likvärdighet när stöd och resurser i det digitala arbetet skiljer sig åt. 

Medverkande:
Mona Lundin, professor i pedagogik, Catarina Player-Koro, professor i pedagogiskt arbete, Annika Bergviken Rensfeldt, docent i pedagogik, Johan Sandén, postdoktor i offenltig förvaltning, alla vid Göteborgs universitet.
 

PANELDISKUSSION: Vilka är de avgörande frågorna kring digitalisering för skolan?

kl 16.00-17.00

Medverkande:
Elin Ericsson, lektor Centrum för skolutveckling, Göteborgs Stad
Martin Tallvid, lektor Tillämpad IT, Göteborgs universitet
Anna Graversen, utvecklingsledare Digitalt lärande, Förskoleförvaltningen, Göteborgs stad
Johan Sandén, postdoc Offentlig förvaltning, Göteborgs universitet

Moderator: Annika Bergviken-Rensfeldt, Göteborgs universitet

Anmäl dig till konferensen via denna länk!

Om PopUpDig

Möt oss som forskar om skolans digitalisering, lärande och IT vid Göteborgs universitet. Vi arbetar utifrån forskningsbaserade perspektiv och kunskaper om lärandets digitalisering. Vi finns på tre olika institutioner vid universitetet: Pedagogik och kommunikation, Pedagogik och didaktisk profession samt Tillämpad IT och går under namnet Göteborgsgruppen.  

Följ vår Facebookgrupp: PopUpDig