Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Malin Hasselskog

Universitetslektor

Institutionen för globala
studier
Telefon
Fax
031-786 49 10
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
E505b
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Malin Hasselskog

Jag arbetar som lektor vid Institutionen för globala studier (IGS). Vid sidan om arbetet som forskare och lärare är jag även Studierektor på institutionen.

Jag inledde min grundutbildning i Internationella relationer och Globala utvecklingsstudier 1991, och disputerade i Freds- och utvecklingsforskning 2009. Jag har även en examen i Journalistik från Göteborgs universitet, och en som Folkhögskollärare från Linköpings universitet, och har också studerat Historia och Statsvetenskap.

Under åren 1997-2000 arbetade jag för FNs utvecklingsprogram (UNDP) i Kambodja, och sedan 2014 gör jag enstaka uppdrag som valobservatör för OSCE.

Forskningsområde Min forskning är inriktad på internationellt utvecklingssamarbete, mer specifikt på de relationer och den dynamik som uppstår mellan lokala, nationella och internationella aktörer i samband med att olika slags utvecklingsinterventioner formuleras och genomförs. Jag fokuserar huvudsakligen på Kambodja och Rwanda, men medverkar även i studier av Zambia och Etiopien.

Min avhandling, baserad bland annat på tre etnografiska fallstudier, behandlar internationella insatser som syftar till ”good governance” i Kambodja. Jag undersöker grundläggande antaganden och rationalitet hos externa aktörer, som motiverar och ligger till grund för internationell intervention, liksom erfarenheter, uppfattningar och agerande bland befolkningen i relation till insatserna, samt analyserar samspelet mellan extern intervention och lokala förhållanden.

Som uppföljning på Kambodjastudien, initierade jag 2010 ett forskningsprojekt kring nationell utvecklingspolicy i Rwanda, det internationella utvecklingssamarbetets roll, och lokal dynamik i samband med genomförandet. Med utgångspunkt i ett antal insatser för att minska fattigdomen, och baserat på empiriska studier i ett par lokalsamhällen, analyserar jag rwandisk policy, relationen till internationella aktörer, samt erfarenheter, uppfattningar och agerande bland befolkningen.

Vid sidan om Rwandastudien, deltog jag i fortsatt forskning kring politisk reform och decentralisering i Kambodja.

Pågående forskning Sedan 2014 arbetar jag, tillsammans med Isabell Schierenbeck, med ett projekt kring policyformulering i biståndsmottagande länder, med fallstudier i Rwanda, Zambia och Etiopien. Vi undersöker nationella och externa aktörers erfarenheter av processen av att formulera och revidera utvecklingsrelaterade nationella program – vilka gemensamma och vilka motstridiga intressen som förekommer, hur eventuella meningsskiljaktigheter hanteras, hur detta eventuellt har förändrats över tid, och hur detta relaterar till det rådande idealet av ”nationellt ägarskap”.

Parallellt med policyprojektet formulerade jag ett forskningsprojekt, som jag kommer genomföra tillsammans med Joakim Öjendal, kring utvecklings- och biståndspolitik i Kambodja och Rwanda. Utifrån fallstudier av ett antal externt finansierade utvecklingsprogram i vart och ett av länderna, kommer vi analysera förekomsten och kvaliteten av ”nationellt ägarskap” respektive ”lokalt deltagande” och, framför allt, relationen mellan de två.

Undervisning Jag handleder och undervisar på doktorandutbildningen i Freds- och utvecklingsforskning, samt handleder och examinerar kandidat- och masteruppsatser. Innan jag blev Studierektor var jag Utbildningsledare för grundutbildningen i Globala utvecklingsstudier. Jag har också varit kursansvarig för examensarbetskurserna i Globala utvecklingsstudier och Internationella relationer och för den första kärnkursen i Globala utvecklingsstudier, och föreläst och hållit seminarier även på andra kurser.