Länkstig

Jonna Håkansson

Doktorand

Avdelningen allmän didaktik och pedagogiskt arbete
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Jonna Håkansson

Jag doktorerar inom ämnesdidaktik med inriktning mot miljö- och hållbarhetsundervisning vid IDPP. Mitt forskningsfält är kritiska djurstudier och kritisk djurpedagogik. Fokus ligger på hur kritiska perspektiv på människa-djurrelationer kan introduceras i undervisning och vilka människa-djurrelationer som då möjliggörs (eller omöjliggörs). Jag är särskilt intresserad av hur vi blir till i mötet med varandra och hur förtryck mot mänskliga och ickemänskliga djur samverkar.

Med en bakgrund i genusvetenskapen och en masterexamen i genusvetenskap från Göteborgs universitet (2018) intresserar jag mig särskilt för teoretiska och metodologiska utgångspunkter med anknytning till feministisk teori. Utöver intresektionalitet, dekolonial feminism och feministisk affektteori har jag ett stort intresse för kritisk posthumanism och feministisk nymaterialism.

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt utförs inom ramen för kritisk utbildningsforskning och utgörs av ett kritiskt deltagande aktionsforskningsprojekt där samverkan mellan gymnasieskolor, universitet och sociala rörelser undersöks som en väg framåt i utveckling och introduktion av kritisk djurpedagogik inom gymnasieskolans miljö- och hållbarhetsundervisning. Projektet utgörs av:

(a) workshoppar med yrkesverksamma gymnasielärare, elever, forskare från universitetet och aktivister från sociala rörelser som tillsammans diskuterar möjligheter och utmaningar med att arbeta med kritisk djurpedagogik i gymnasieskolans hållbarhetsundervisning. Under workshopparna diskuteras och utvecklas även undervisningsmaterial och -praktiker;

(b) parallellt med workshopparna introduceras kritisk djurpedagogik i de medverkande lärarnas klasser och en studie av vad som händer då dessa pedagogiska praktiker introduceras i praktiken genomförs.

Teoretiskt är projektet förankrat i feministisk och kritisk teori, mer specifikt kritiska djurstudier, feministisk affektteori och kritisk posthumanism. Projektets övergripande syfte är att undersöka vilka möjligheter kritisk djurpedagogik skapar för att miljö- och hållbarhetsundervisning ska kunna adressera, utmana och förändra människa-djurrelationer och deras sociala, etiska och miljömässiga dimensioner

Övrigt

Jag är en av initiativtagarna till det fakultetsöverskridande nätverket GU-CAS: Göteborgs Universitets Nätverk för Kritiska Djurstudier i Antropocen. GU-CAS sätter människa-djur relationer i centrum i utforskandet av nya ansatser att bemöta miljöproblem, social orättvisa och klimatförändringar.