Länkstig

Hjalmar Falk

Forskningssamordnare

Utbildningsvetenskapliga
fakultetskansliet
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Hjalmar Falk

Jag är forskningssamordnare vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten och forskare och fil.dr. i idé- och lärdomshistoria.

Mina forskningsintressen inbegriper främst politisk idéhistoria (särskilt konservatismens, fascismens och marxismens idéhistoria), ideologiteori, samhällsvetenskapernas idéhistoria och historiefilosofins historia. Jag har nyligen avslutat ett forskningsprojekt om den västmarxistiska reception av Carl Schmitts tänkande, finansierat av Vetenskapsrådet. Utöver detta har jag under några år ägnat mig åt att studera problem i modernt och samtida historiskt tänkande i relation till Walter Benjamins kritiska historiefilosofi. För tillfället är jag i färd med att förbereda ett forskningsprojekt om statsvetaren och högerpolitikern Rudolf Kjellén (1864–1922) och dennes ideologiska koordinater, även det finansierat av Vetenskapsrådet.

Min undervisning har i huvudsak rört fälten politisk idéhistoria och humanvetenskaplig metodologi, särskilt texttolkning. Jag har handlett uppsatser på både grund- och avancerad nivå. Som lärare har jag varit kopplad till ett flertal tvärvetenskapliga miljöer och är knuten till både mastersprogrammet för mänskliga rättigheter vid Institutionen för globala studier och till Europaprogrammet. Vid sidan av forskningen och undervisningen är jag även verksam som skribent och kritiker i kulturtidskrifter och dagspress. Jag är medlem av styrgruppen för det svenska nätverket för politisk idéhistoria och en del av koordinatorsgruppen för forskarskolan för politisk idéhistoria: https://www.idehist.uu.se/forskarskola-i-politisk-idehistoria/

Jag disputerade 2014 på avhandlingen Det politisk-teologiska komplexet. Fyra kapitel om Carl Schmitts sekularitet. Inom ramen för den undersökte jag den tyske juristen och politiske teoretikern Carl Schmitt (1888-1985) utifrån ett engagemang med dennes sekulariseringstes och begreppet politisk teologi.