Länkstig

Hjalmar Falk

Forskare

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Hjalmar Falk

Jag är fil.dr. i idé- och lärdomshistoria och fil.mag. i statsvetenskap.

Mina forskningsintressen inbegriper främst politisk idéhistoria (särskilt konservatismens, fascismens och marxismens idéhistoria), samhällsvetenskapernas idéhistoria och historiefilosofins historia. För närvarande arbetar jag med ett VR-finansierat projekt kring receptionen av Carl Schmitts verk inom västmarxismen under 1900-talet (1920- till 1990-talet). Vid sidan av detta arbetar jag även med frågeställningar relaterade till modernt och samtida historiskt tänkande med utgångspunkt i Walter Benjamins kritiska historiefilosofi.

Min undervisning rör främst fälten politisk idéhistoria och vetenskaplig metodologi. Jag har handlett uppsatser på både grund- och avancerad nivå. Som lärare har jag varit kopplad till ett flertal tvärvetenskapliga miljöer och är knuten till både masterprogrammet för mänskliga rättigheter vid Institutionen för globala studier och till Europaprogrammet. Vid sidan av forskningen och undervisningen är jag även verksam som skribent och kritiker i kulturtidskrifter och dagspress.

Jag disputerade i december 2014 på avhandlingen Det politisk-teologiska komplexet. Fyra kapitel om Carl Schmitts sekularitet. Inom ramen för den undersöker jag den tyske juristen och rättsteoretikern Carl Schmitt (1888-1985) utifrån ett engagemang med dennes sekulariseringstes och begreppet politisk teologi.