Länkstig

Emma Arneback

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Emma Arneback

Emma Arneback är lektor och docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. I sin forskning intresserar hon sig för förändringsprocesser som syftar till att skapa mer jämlika förutsättningar för barns, elevers och studenters utveckling och lärande. Vilka handlingar används för att bryta rasism, skolsegregation och ojämlika förutsättningar i utbildningssammanhang – hur kan dessa handlingar förstås, och vilka möjligheter och utmaningar uppstår med olika handlingar?

Hon har främst intresserat sig för följande forskningsområden:

· Arbetssätt för att motverka rasism i skolan

· Breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning

· Initiativ för att bryta skolsegregation

· Juridifiering i skolan: med fokus på likabehandling och barnkonventionen

· Utbildning och demokrati

Pågående forskningsprojekt:

Att bryta segregation genom utbildning. Projektet undersöker och jämför tre olika typer av lokala initiativ för att bryta skolsegregationens negativa konsekvenser: 1) spridning av elever, 2) sammanslagning av skolor samt 2) förstärkning av skolor. Projektet pågår mellan 2021-2025 och finansieras av Vetenskapsrådet. De medverkande forskarna, från pedagogik, statskunskap och kulturgeografi, kommer från Göteborgs och Örebro universitet: Jan Jämte (projektledare), Emma Arneback, Andreas Bergh och Anders Trumberg.

Vad händer med skolan när barnkonventionen blivit lag? (JURED) Projektet handlar om relationen mellan utbildning och juridifiering. Projektet pågår mellan 2022 och 2024 och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. De medverkande forskarna, från pedagogik och juridik, kommer från Uppsala, Göteborgs och Örebro universitet: Andreas Bergh (projektledare), Emma Arneback, Lotta Lerwall och Tomas Englund. Till projektet relateras även doktoranden Maria Rosén.

Avslutade forskningsprojekt:

En skola i integration? Lärdomar från Örebro kommuns arbete med styrd skolintegration, Örebro kommun (2019-2020).

How to Counteract Racism in Education. A qualitative study of teachers’ anti-racist actions, Vetenskapsrådet, (2015-2019).

Kampen om texten – om lärarstudenters möten, meningsskapande och förhandlingar med olika skrivtraditioner på väg mot en godkänd uppsats, Vetenskapsrådet (2012-2016).

Undervisning

Hon undervisar på kurser inom yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet och handleder doktorander inom sina intresseområden.