Länkstig

Sofia Persson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Sofia Persson

Bakgrund SOFIA PERSSON (grundskollärarexamen åk 1-7, fil.dr. och docent i sociologi) är forskare och lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet sedan 2020. Sofia har en bakgrund som grundskollärare, därefter arbetade hon vid kommunal utbildningsförvaltning. Hon var medlem i den nationella, tvärdisciplinära forskarskolan Skolans arbetsliv (Skolliv) vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm 2000-2007. Sofia disputerade 2008 på en avhandling om läraryrkets uppkomst och förändring inom den grundläggande utbildningen i Sverige. Efter disputation fram till mars 2022 var Sofia anställd som universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Forskning Sofia har utbildningssociologiskt fokus samt är orienterad mot professions-, organisations- och styrningsfrågor. Hon ingår i forskningsgrupperna KRIT (Kritiska teorier) och POP (Kollegiet för Pedagogik och Politik) vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Från och med 2022 arbetar Sofia och Ilse Hakvoort med det treåriga forskningsprojektet: "Eskalerade konflikter, hot och våld mot lärare: uttryck, orsaker och insatser" som är finansierat av Afa Försäkring.

Undervisning och handledning Sofia har omfattande erfarenhet av undervisning i sociologi (teori och metod) och undervisning för blivande och yrkesverksamma lärare (skolans styrning och organisation; sociala relationer, konflikthantering och ledarskap; metod; samhällskunskap). Hon undervisar och handleder på samtliga nivåer, från grundnivå till forskarutbildningsnivå.

Nyckelord: utbildningssociologi, professioner, organisationer, arbetsliv, styrning, skolreformer, utbildningshistoria, kritisk realism.