Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sofia Persson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F315
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Sofia Persson

Bakgrund SOFIA PERSSON (grundskollärarexamen åk 1-7, fil.mag. i sociologi, fil. dr. sociologi) är forskare och lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, samt Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. 1996-1998 arbetade Sofia som grundskollärare, därefter vid kommunal utbildningsförvaltning och som läromedelsutvecklare. Hon var medlem i den nationella, tvärdisciplinära forskarskolan Skolliv vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm 2000-2007. Sofia disputerade 2008 på en avhandling om läraryrkets uppkomst och förändring inom den grundläggande utbildningen i Sverige. Efter disputationen omfattar hennes forskning även (skol)bränder, räddningstjänst och samverkan vid krishantering.

Sofia har ett stort intresse för undervisningsfrågor, och har under många år varit ledamot i programrådet för grundlärarutbildningen, samt ingått i arbetsgrupper som arbetat med programutveckling. Därtill är hon temaledare för CUL-doktorander i utbildningsvetenskap, tema Lärarprofession, skolutveckling och demokrati. Sofia ingår också i redaktionskommittén för tidskriften Vägval i skolans historia.

Forskningsintressen - Samverkan mellan professionella och frivilliga - Barn/ungas brandanläggelse, skolbränder - Grundläggande utbildning (folkskola och grundskola), utbildningshistoria - Yrkes- och professonsociologi (med särskilt fokus på lärare och räddningstjänst), arbetsliv och arbetsmarknad - Kön/genus - Metodologi, kritisk realism

Pågående forskning För närvarande (till och med år 2020) arbetar Sofia tillsammans med Sara Uhnoo i projektet "Branden i Västmanland 2014: samverkan mellan professionella och frivilliga vid hanteringen av katastrofer", finansierat av Forte.

Projektet syftar till att öka kunskapen om samverkan mellan professionella organisationer och frivilliga aktörer vid hantering av kris- och katastrofsituationer. Det inriktar sig specifikt på att undersöka hur räddningstjänsten och frivilliga aktörer samverkade i samband med den största skogsbranden i Sveriges moderna historia - branden i Västmanland sommaren 2014. I efterhand har insatser från frivilliga lyfts fram som mycket värdefulla. För ansvariga och professionella organisationer kan det emellertid utgöra en utmaning att samverka med frivilliga och en rad dilemman och risker har lyfts fram. Projektets frågeställningar är: Hur såg samverkan ut mellan räddningstjänst och frivilliga under skogsbranden i Västmanland och dess efterföljder? Vilka frivilliga aktörer medverkade och på vilka sätt bidrog dessa? Vilka lärdomar kan dras gällande räddningstjänstens samverkan med och användande av frivilliga vid dylika kris- och katastrofsituationer?

Undervisning och handledning Sofia har omfattande erfarenhet av undervisning, kursutveckling och kursansvar inom sociologi (teori och metod) och inom lärarutbildning (sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt samhällskunskap). Sofia är för närvarande kursansvarig för kurser i sociologisk teori och samhällskunskap. Hon handleder och examinerar uppsatser i sociologi och på lärarprogrammen.