Länkstig

Caroline Berggren

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 434
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Caroline Berggren

Forskningsintresse

Uppdelning och hierarkisering efter kön och klass inom utbildning är mitt övergripande forskningsintresse. Hitills har jag hunnit arbeta med selektion av studenter till och genom utbildningssystemet och selektion av akademiker till olika positioner på arbetsmarknaden. Sverige ses internationellt som ett föregångsland vad gäller jämställdhet, men trots jämställdhetsarbete på olika nivåer i samhället återuppstår gamla strukturer i nya skepnader. Exempelvis visar min forskning att nya, alternativa urval till högskolan i första hand utnyttjas av män med privilegierad bakgrund. I övergången mellan studier och arbetsmarknad har dessutom män med en privilegierad bakgrund i större utsträckning än andra akademiker möjlighet att få ett högavlönat arbete. Detta oavsett utbildningens längd eller om inriktningen matchar anställningen eller ej. Jag har också intresserat mig för i vilken utsträckning högskoleutbildade startar egna företag. Generellt sett är högskoleutbildade inte särskilt benägna att starta egna företag, med undantag för studenter inom lant- och skogsbruk och inom konstnärliga yrken. Hitills har jag mestadels arbetat med storskaliga studier, där data kommer från SCB:s nationella register. På senare tid har jag analyserat policyer om entreprenöriellt lärande och gjort semi-strukturerade intervjuer om ”fika”.

Undervisning

Jag handleder och examinerar uppsatser med olika teoretiska och metodologiska perspektiv. Jag undervisar om kön/genus i forskning, teori, historia, bedömning, utbildnings- och samhällsstruktur. Jag har också undervisat om grundläggande, främst beskrivande statistik.

Nyckelord genus, kön, klass, selektion, högre utbildning, arbetsmarknad, egenföretagande

Projekt och forskningsmiljöer

Deltar i projektet: Skola, lärande och psykisk hälsa: påverkansfaktorer, konsekvenser och prevention av skolmisslyckande

https://www.gu.se/forskning/skola-larande-och-psykisk-halsa-paverkansfa…

FUR Förutsättningar, utbildning och resultat

KRIT Kritiska teorier