Länkstig

Åke Sander

Om Åke Sander

Presentation

Åke Sander är professor i religionsbeteendevetenskap. Han tog fil.kand.-examen 1976, disputerade i praktisk filosofi 1988 och blev docent i religionsvetenskap 1992, allt vid Göteborgs universitet. Han har tidigare haft tjänst som försteamanuens, lektor i praktisk filosofi, forskare och föreståndare för Centrum för Kulturkontakt och Internationell Migration (KIM) och lektor i tros– och livsåskådningsvetenskap. Att söka kunskap om, och förståelse för, fenomenen religion och religiositet och deras inverkan på människors sätt att erfara, tänka och handla har varit huvudintresset i min forskning. Speciellt intressant är att studera religiösa förändringsprocesser dels i situationer där olika religiösa traditioner möts och bryts mot varandra, dels i situationer där den kulturella, sociala, ekonomiska och teknologiska kontext en religiös tradition existerar inom förändras. Intresset har under senare år primärt fokuserat islams och muslimers möten med Europa och Sverige och dessa mötens inverkan på muslimers förståelse av islam och vad det är att vara muslim, sekundärt på indiska religiösa traditioner. Tidigare handlade min forskning mycket om frågor kring invandring och invandrare/ flyktingar, integration och integrationspolitik, kulturmöten och mång– eller multikulturalitet, men även om frågor kring diskriminering, rasism och islamophobi. Detta inom projekt som t. ex Invandrade muslimers möte med Svenska samhället, Combating Discrimination against migrant workers and ethnic minorities in the world of working, Tillvaratagande av invandrade akademikers kompetens, Studier av strategier för hantering av relationerna mellan minoritetsgrupper och majoritetssamhället, Bosnier i Göteborg – En longitudinell studie, State Policestowards Muslim Minorities in the EU och Comparative Analysis of the Situation of Muslim Communities in the EU – Manifestations of Islamophobia. Förutom mer empiriskt orienterad forskning har ett intresse varit teoretiskt orienterade studier rörande det mänskliga medvetandet och dess funktion och möjligheter (framför allt i samband med s.k. alternativa medvetandetillstånd); fenomenologiskt orienterad religionsfilosofi (religiös erfarenhet, religiöst medvetande, mystik och meditationsteori och –praktik, speciellt inom theravadabuddhistisk och “hinduisk” tradition); s.k. kultur–hermeneutiska problem i samband med förståelse av, och kommunikation med, människor från till “vår” västeuropeiska alternativa kulturer; samt frågor kring religiös förändring i en sen–modern, internationaliserad och globaliserad värld. Har genom åren även lagt ansenlig tid på olika samverkans– och utredningsuppdrag, och – vilket varit betydligt mer givande – resor och studier i Mellanöstern och Asien. Under senaste året har jag även ägnat mig ganska mycket åt havsmiljöområdet.