Länkstig

Sally Boyd

Professor emerita

Avdelningen för lingvistik och vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Sally Boyd

Sally Boyd (f. 1949) är professor i allmän språkvetenskap vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.

Forskning

Sally Boyds forskning berör språkkontakt och flerspråkighet ur ett sociolingvistiskt perspektiv. På senare tid har hennes forskning inriktats på attityder till bruten svenska, språkpolitik och språkbruk bland ungdomar i Sveriges flerspråkiga förorter. År 2000 blev Sally Boyd förordnad som lektor i allmän språkvetenskap och befordrades samma år till professor i ämnet. Hon har varit projektledare för en rad externfinansierade projekt om språkkontakt i Sverige och Norden; dessa finansierades bl a av dåvarande HSFR, NOS-H och SFR. Mellan 1990 och 1994 var hon forskarassistent på Centrum för invandringsforskning, Stockholms universitet. Hon blev docent i allmän språkvetenskap vid Humanistiska fakulteten, GU 1992.

Undervisning och handledning

Under åren har Sally Boyd undervisat på ett stort antal kurser framförallt inom allmän språkvetenskap, på samtliga nivåer, inklusive forskarutbildningen. Hon har även medverkat i kurser bl a inom logopedutbildning, lärarutbildning, svenska som andraspråk, olika språkämnen och tvåspråkighetsforskning i Stockholm under tiden som forskarassistent. Hon har handlett fyra doktorander fram till disputation och är huvudhandledare för närvarande för ytterligare två doktorander. Kurserna hon har varit ansvarig för har huvudsakligen berört flerspråkighet och sociolingvistik, men även bland annat barns språkutveckling, psykolingvistik, språkkontakt och diskursanalys.

Uppdrag

Sally Boyd var dekanus vid Humanistiska fakulteten under en tid som innebar stora förändringar (2007-2009). Bland annat genomförde fakulteten, under hennes ledning, en omfattande omorganisation, där inte bara antalet institutioner minskade, utan institutionernas ledningar och administrationer professionaliserades och en grund lades för större tvärvetenskapligt samarbete. Innan hon utsågs som dekanus var hon prodekanus (2003-2006) vid fakulteten, samt prefekt (2002-2003) och studierektor (1994-1979) på dåvarande Institutionen för lingvistik.

Egen utbildning

Sally Boyd har sin grundutbildning vid Bryn Mawr College, USA (AB 1971). Hon tog ett masterexamen in pedagogik 1973 vid Temple University och 1971-73 arbetade som lärare på grund- och gymnasieskolan i Philadelphia. Hon bedrev under 1970-talet första delen av sin forskarutbildning vid University of Pennsylvania, där hon även var research assistent på William Labovs forskningsprojekt om språkvariation i Philadelphia. Hon tog MA examen där 1978, ett år efter sin ankomst till Sverige. Hon avlade doktorsexamen vid Göteborgs universitet 1988.