Bild
Kollage med bilder från situationer där facktermer och begrepp används
Länkstig

Kurs om facktermernas nödvändighet i språket och samhället

Det är lätt att föreställa sig facktermer och begrepp inom områden som medicin, teknik eller juridik. Men facktermer används inom de flesta områden, till exempel omvårdnad eller vid reparationer av olika fordon. Termerna har dessutom stor betydelse för kommunikationen mellan experter och i experternas kontakter med allmänheten. Nu erbjuder Göteborgs universitet en ny kurs där du kan fördjupa dig i terminologins spännande värld.

Hans Landqvist, professor i svenska språket vid Göteborgs universitet, har utvecklat den nya kursen Terminologi i teori och praktik. Sedan sent 1980-tal har han intresserat sig för termer och arbetat med fackspråk:

– Den allra första gången som jag förstod vilken roll termer spelar var för mer än trettio år sedan. Då arbetade jag som lärare i svenska för finskspråkiga juridikstudenter vid Åbo universitet. Det som jag kallade för övergångsställe kallade studenterna för skyddsväg. Den svenska juridiska termen i Finland är nämligen en direkt översättning av den finska motsvarigheten suojatie (suoja + tie = skydd + väg). Men begreppet bakom de tre termerna övergångsställe, skyddsväg och suojatie är detsamma!

Särskild kompetens vid Göteborgs universitet

Just nu studerar Hans terminologiskt arbete för svenskan under 1900- och 2000-talet inom forskningsprojektet Termer i tid – tidens termer, men han har också arbetat med ord och termer inom olika fackområden, detta som en av redaktörerna för andra upplagan av Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2021). Och Göteborgs universitet har mer kompetens inom området:

Tillsammans med Andreas Nord och Marie Sörlin vid Uppsala universitet undersöker min kollega Ylva Byrman just nu samtal om termer mellan terminologer och fackexperter. Sedan finns forskargruppen bakom den nyss nämnda ordboken och Svenska Akademiens ordlista hos oss. Gruppen är en viktig resurs: alla termer är ord men alla ord är inte termer. Sist men inte minst har vi många kontakter med personer som kan bidra med kompletterande kompetenser, t.ex. språkvårdare med inriktning på fackspråk och terminologi vid den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen (Isof).

Terminologi – både teori och praktik

Terminologi kan uppfattas som någonting mycket teoretiskt, men den nya kursen rymmer mycket praktisk tillämpning. Kursens första moment lägger en teoretisk grund för de båda andra momenten, som är mer praktiskt inriktade:

–  Första momentet introducerar, presenterar och illustrerar terminologins betydelse i samhället och för kommunikation mellan människor, språkbruket inom de fem övergripande fackområdena ekonomi, juridik, medicin, naturvetenskap och teknik samt terminologilärans centrala begrepp och terminologins metod.

Under det andra och tredje momentet kommer studenterna att få möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna:

– Där analyserar de först autentiska begrepp, begreppsrelationer och begreppssystem från de fem övergripande fackområdena. Under det tredje momentet genomför sedan studenterna mindre terminologiska undersökningar inom fackområden efter eget val.

Under hela kursen uppmärksammas terminologins betydelse och uppgifter i samhället.

Bli terminologiskt allmänbildad

Förhoppningen är att kursdeltagarna ska tycka att termer är praktiska redskap, eftersom de kan underlätta kommunikation mellan människor. Dessutom är termer en viktig resurs i ett samhälle och för ett språk. Hans sammanfattar målen med kursen så här:

– Kursdeltagarna ska förstå hur man definierar begrepp, hur begrepp kan hänga samman i olika begreppssystem, hur man väljer termer på bästa sätt och hur terminologiskt arbete kan vara en viktig resurs i ett samhälle och för ett språk. Det här är kunskaper som alla har nytta av. Läs kursen och bli terminologiskt allmänbildad!

Text: Sven Lindström