Länkstig

GPCC-projekt får 9,4 miljoner från Forte

Publicerad

Två forskningsprojekt vid Centrum för personcentrerad vård (GPCC) beviljas medel från Forte. Det ena projektet ska undersöka hur ett personcentrerat arbetssätt påverkar den arbetsrelaterade hälsan hos hälso- och sjukvårdspersonal, och det andra hur ofrivillig ensamhet bland äldre kan minskas.

Andreas Fors, docent i vårdvetenskap beviljas 4,5 miljoner kronor från Forte för sin studie PCC@Work - Personcentrerat arbetssätt och hälso- och sjukvårdspersonalens arbetshälsa och arbetsmiljö. Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar forskning inom människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Etisk stress, hög arbetsbelastning och missnöje med arbetssituationen kan leda till svårigheter med att rekrytera och behålla hälso- och sjukvårdspersonal. Tillämpning av ett personcentrerat arbetssätt innebär en omstrukturering av arbetsmiljön, vilket kan förbättra arbetstillfredsställelsen och minska upplevd stress.

– Det är glädjande och inspirerande att Forte i och med det beviljade anslaget ger oss möjlighet att generera ny kunskap om och hur ett personcentrerat arbetssätt påverkar den arbetsrelaterade hälsan hos hälso- och sjukvårdspersonal säger Andreas Fors. –  Jag vill gärna lyfta fram mina medsökande, Gunnel Hensing, Malin Axelsson, Inger Ekman, Monica Bertilsson, Cornelia van Diepen, Hanna Gyllensten och Susanne Bernhardsson.

PCC@Work är kopplat till Personcentrerat Patient-Publikt-Privat Partnerskap (PCP4), som är en samverkansplattform för personcentrerat partnerskap.

Mindre social isolering bland äldre

Ett annat projekt som finansieras med 4,9 miljoner från Forte leds av Axel Wolf, docent vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Projektet handlar om hur ofrivillig ensamhet bland äldre kan minskas, och genomförs i ett konsortium med forskare från Göteborgsregionens kommunförbund (GR), Göteborgs universitet, IT universitetet i Köpenhamn samt representanter för användare av äldreomsorg och äldre medborgare. Det är en vidareutveckling av projektet Förena makro, meso och mikro för att utveckla personcentrerad vård, som har haft GPCC-finansiering i flera år.

– Vårt nya Forteanslag möjliggör att vi kan utveckla och testa metoder för att kombinera lokala learning labs med äldre, anhöriga och personal samt den digitala infrastrukturen för nationellt medborgardeltagande, säger Axel Wolf.

Projektet ska utveckla metoder för samproduktion av äldreomsorg och utforska potentialen hos nationella digitala medborgarpaneler och lokala rum för lärande (learning labs) för att stödja effektiv, jämlik och tillgänglig delaktighet av äldre personer i utveckling av välfärdstjänster.

Förutom att hitta nya vägar för att minska och förebygga ensamhet och social isolering ska projektet också utveckla metoder som kombinera större digitala medborgarpaneler med kunskapen i den lokala kontexten.

– Svårast blir nog att kunna hitta personer med social isolering eller ensamhet som vill medverka i projektet. Därför är förankring och samverkan med flera organisationer otroligt viktigt, bland annat med patient- och brukarorganisationer, säger Axel Wolf