Göteborgs universitet
Länkstig

Personcentrerat Patient-Publikt-Privat Partnerskap (PCP4): Testbäddar för personcentrerad vård

PCP4 är en samverkansplattform för personcentrerat partnerskap. Inom plattformen kommer forskning, utbildning och genomförandet att organiseras och institutionaliseras i samarbete mellan universitet, patienter, beslutsfattare inom hälso- och sjukvård, personal och näringslivet.

Vår vision för framtidens vård

De snabbt stigande kostnaderna för hälso- och sjukvården hotar vårdens kvalitet. Vår vision är en personcentrerad hälso- och sjukvård med god kvalitet och kostnadskontroll. Personcentrerad vård är ett vetenskapligt bevisat arbetssätt som kan minska kostnaderna, samtidigt som kvaliteten på vården förbättras. Omställning till personcentrerad vård kräver organisatoriska och kulturella förändringar och stöd av specifika verktyg till exempel e/m-hälsa, förändrade incitamentsystem och nya ersättningssystem. Därför behövs en tvärvetenskaplig och tvärprofessionell plan för forskning och utveckling där också patienter och representanter för hälso- och sjukvården samt industrin känner att de äger processen och därmed investerar och accepterar ansvaret för genomförandet.

Samverkansplattform för ett personcentrerat partnerskap

För att uppnå detta  har vi bildat en samverkansplattform för ett personcentrerat partnerskap. Inom plattformen kommer forskning, utbildning och genomförandet att organiseras och institutionaliseras i samarbete mellan universitet, patienter, beslutsfattare inom hälso- och sjukvård, personal och näringslivet. Plattformens parter definierar gemensam och med hänsyn till varandra frågor som adresseras och projekt som genomförs.

En systemförändring krävs

Vi avser att i PCP4 använda åtgärderna som identifierades i analysen från WE-Care programmet. Slutsatserna från WE-Care programmet är att en systemförändring mot ett mer personcentrerat och hälsofrämjande system är möjligt men det kräver förändringar inom flera områden och är då samtidigt ”möjliggörare”. Följande områden identifierades:

• Användning av teknik för att understödja personcentrerad vård

• Utveckling av ersättningssystem för personcentrerad vård

• Utveckla incitament för att genomföra personcentrerad vård

• Utveckla mätmetoder för kvalitetsförbättringar som en följd av personcentrerad vård

• Utveckla modeller för att upprätta robusta avtal mellan betalare och leverantörer av sjukvård för att säkerställa personcentrerad vård

Storskalig testning

Dessa förändringar bör testas i en begränsad geografisk region ("Testbädd") där flera samtidiga ändringar görs följt av en jämförelse av kvalitet och kostnad för en kontrollregion.

Full effekt och utnyttjande av innovationer / förbättringar på mikronivå, dvs patientnära, kommer inte att realiseras om de inte är kopplade till förändringar på makronivå (policy, styrsystem).

PCP4 intressenter och partners

I juni 2018 anordnades ett inledande möte med intresserade parter. Företrädarna från olika organisationer kom överens om att arbeta tillsammans med ambitionen att utveckla PCP4.

Regioner, landsting och kommuner

o Västragötalandsregionen

o Region Dalarna

o Region Blekinge

o SKR

Patientorganisationer, som representerar patienter och anhöriga

o Funktionsrätt Sverige

o Njurförbundet

o Riksförbundet HjärtLung

Industri

o Essity

o Doberman

Akademi och forskning

o GPCC

o Göteborgs universitet

o Blekinge tekniska högskola

o Dalarna universitet


Projekt

Mer hemdialys för bättre hälsa, livskvalitet och kostnadskontroll

Detta är ett projekt som har utvecklats genom PCP4. Genom personcentrerad vård, gränsöverskridande samarbete och hälsoinnovationer vill vi förse personer med njursvikt, anhöriga, verksamheter och beslutsfattare med förutsättningar, kunskap och verktyg för att få antalet patienter som får dialys i hemmet att öka.

Läs mer på projektets webbplats.