Bild
kvinnor som arbetar i vården
Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset
Länkstig

PCC@Work – Personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården – hur påverkas personalens arbetsmiljö och arbetsrelaterade hälsa?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1,6 miljoner kr
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Forskningsprojektet PCC@Work har som övergripande syfte att beskriva och utvärdera hur implementeringen av ett personcentrerat arbetssätt påverkar den arbetsrelaterade hälsan och arbetstillfredsställelsen hos hälso- och sjukvårdspersonal.

Bakgrund

Svårigheter att behålla och rekrytera utbildad personal är en stor utmaning för svensk hälso- och sjukvård. Etisk stress, hög arbetsbelastning och missnöje med arbetssituationen resulterar i hög sjukfrånvaro och stor personalomsättning. Personcentrerad vård baseras på en handlingsetik och innebär ömsesidig respekt och ett samskapande (partnerskap) mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter (ofta också med familj och närstående). Ett personcentrerat arbetssätt, vilket betonar och understödjer personalens strävan att göra gott för patienter och arbetskamrater, har potential att förändra den psykosociala arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonalen.

Syfte

PCC@Work har som syfte att följa, beskriva och utvärdera hur implementeringen av ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården påverkar den arbetsrelaterade hälsan och arbetstillfredsställelsen hos hälso- och sjukvårdspersonal, samt att utforska personalens upplevelser av deras arbetsrelaterade hälsa och arbetstillfredsställelse i relation till att implementera personcentrerad vård.

Metod

Projektet tillämpar olika studietyper och metoder som epidemiologiska kartläggande och longitudinella studier samt kvalitativa intervjustudier för att generera en bred och fördjupad kunskap.

Förväntat resultat

Implementering av ett personcentrerat arbetssätt innebär en omstrukturering av arbetsmiljön i syfte att förbättra arbetstillfredsställelse och minska upplevd stress, vilket i sin tur kan minska sjukfrånvaron och förbättra hälsan hos personalen. 

Forskare

Andreas Fors
Gunnel Hensing
Inger Ekman
Monica Bertilsson
Malin Axelsson
Cornelia Van Diepen

Forskningsamanuens: Kristoffer Gustavsson