Göteborgs universitet
Länkstig

Så här går processen till

 

1  Uppgiftskonstruktion med förslag till bedömningsanvisning

Under hela året arbetar vi fram nya uppgifter som matchar olika delar av kunskapskravet. Under vissa perioder, till exempel innan större prövningar, är detta en huvuduppgift. Alla som arbetar med detta är eller har varit lärare i de aktuella åldrarna. En viktig del i denna process är att också parallellt arbeta med vilka bedömningsaspekter som är aktuella för den specifika uppgiften.

 

2  Utprövningar av uppgifter

Vi strävar efter att pröva en mängd uppgifter inom ett och samma område för att sedan se elevernas reaktioner på olika format och innehåll. Uppgifterna går inte att bedöma kvalitetsmässigt innan elever har mött dem! Vi gör sedan ett urval av vilka uppgifter vi ska arbeta vidare med. Vid större prövningar slumpar vi fram skolor i hela landet. Vid så kallade miniprövningar använder vi oss av de lärare/skolor som vi redan har etablerad kontakt med eller nya lärare/skolor som anmält intresse av att vara med via hemsida eller enkät.

 

3  Utveckling av bedömningsanvisningar

När vi sett elevsvar på de uppgifter vi väljer att fortsätta arbeta med är det relevant att gå vidare med bedömningsanvisningarna. Utifrån elevsvaren hittar vi ofta fler och andra kvaliteter jämfört med vad vi från början trott. Ofta behöver uppgiften justeras så att den blir mer precis och eventuella stödstrukturer kan komma till.

 

4  Utprövning av uppgifter och bedömningsanvisningar

När uppgiften och bedömningsanvisningarna är bearbetade efter en eller flera prövningar så går uppgifterna ut till prövning igen. Det är från denna prövning vi använder elevsvar till de bedömningsanvisningarna som medföljer proven. Efter denna prövning engagerar vi ett större antal lärare som får komma in till Göteborgs universitet för att både bedöma uppgifterna och att utveckla bedömningsanvisningarna.

 

5  Sammansättning av provuppgifter

Varje uppgift som bedöms vara aktuell för kommande prov har nu blivit prövad vid flera tillfällen. Genom utprövningarna har vi fått en mängd information om uppgiften, bland annat via olika statistiska metoder. När de uppgifter som skall vara med i provet har bestämts så engagerar vi återigen verksamma lärare som hjälper oss med kravgränssättningen.

 

6  Färdigställande av allt material

Det sista som händer innan vi lämnar ifrån oss materialet till Skolverket för tryck är att arbeta med tillhörande material såsom lärarinformation och att layouta materialet. Till arbetet med layout har vi särskilda medarbetare.

 

7  Bearbetning och analys

När provet är genomfört av eleverna och bedömt av lärare så får vi in hela elevlösningar (ca 600 stycken), resultatrapportering via webben samt lärarenkät. Dessa bearbetas och analyseras noggrant för att  erfarenheterna skall komma till användning i nästa års prov. Resultatrapporteringen via webben är mycket viktig för oss och där kan lärare också få provbetygen framräknade genom att mata in elevens resultat.

Vi har alltid tre parallella arbetsuppgifter igång:

  • Bearbeta och analysera det prov som under året genomförts i skolorna
  • Pröva uppgifter och  skriva bedömningsanvisningar till kommande års prov
  • Konstruktion av uppgifter nästkommande års prov