Göteborgs universitet

Om oss

Centrum för regional analys (CRA) samlar forskare med kunskap och intresse för regional omvandling och tillväxt. CRA är ett samarbete mellan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen.

Lokala och regionala partners

Centrum för regional analys (CRA) bildades i samarbete med Västra Götalandsregionen under våren 2006. Syftet med CRA är att tillhandahålla mångfacetterad kunskap om lokala och regionala förutsättningar för konkurrenskraft i Västra Götaland. En huvudfråga är om det finns faktorer som möjliggör att lokalisera aktiviteter och attraherar människor till specifika stadsområden och regioner. En annan fråga handlar om hur olika aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor samverkar för att skapa innovation och regional tillväxt. Därför utförs CRA:s arbete genom samarbete med företrädare för olika myndigheter och organisationer som:

- Kommuner i Västra Götaland
- Västra Götalandsregionen VGR
- Organisationer för företagsstöd
- Universitet och forskningsinstitut

Internationella partners och nätverk

CRA:s internationella samarbete sker till största del i samband med forskningsprojekt som involverar nordiska, europeiska och globala partners. Under de senaste åren har CRA:s forskare varit engagerade i ett stort antal samarbetsprojekt och har på så sätt byggt ett globalt nätverk av forskare med intresse och kunskap för regionala frågor. Dessutom är CRA en aktiv medlem av Regional Studies Association (RSA), ett internationellt nätverk med fokus på regional analys.

Medlemmar och forskningsprofiler

Anders Larsson - Universitetslektor; industriell omvandling, regionalutveckling industrigeografi, fordonsindustri
Hanna Martin - Biträdande universitetslektor; regionalutveckling, hållbarhetsomställningar,  grön tillväxt
Martin Henning - Professor; regional strukturförändring, arbetskraftens rörlighet
Niklas Åkerman - Universitetslektor; internationellt företagande och affärsmodeller
Patrik Ström - Universitetslektor; tjänsteindustrier, internationella jämförelser
Roman Martin - Universitetslektor; regionala innovationssystem, kluster, regional omvandling
Sarah Franz - Doktorand, internationellt företagande och tillväxtekonomier
Sten Lorentzon – Professor emeritus; bosättningsstrukturer och arbetsmarknader, infrastruktur för transport och kommunikation

Styrgrupp

Anders Larsson, Institutionen för ekonomi och samhälle
Christer Lundh, Institutionen för ekonomi och samhälle
Håkan Eggert, Institutionen för nationalekonomi och statistik
Lena Mossberg, Företagsekonomiska institutionen
Martin Henning, Företagsekonomiska institutionen, ordförande
Sara Stendahl, Juridiska institutionen

Kontaktperson Västra Götalandsregionen är Joacim Waara

Historik

Uppbyggnaden av Centrum för Regional Analys (CRA), som etablerades under våren 2006, skedde i samarbete mellan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen som ett led i strävan att tillgodose krav på ökad regional kunskap. Ökad regionalisering höjer kraven på kunskap om olika regioners ekonomiska förutsättningar och status. Regional konkurrenskraft står i fokus. Kunskapen om de komplexa samband som kännetecknar framgångsrika regioner behöver utvecklas och kopplas samman med de program och insatser som görs i det regionala utvecklingsarbetet. För detta behövs faktaunderlag och kvalificerad regional analys. Föregångare till CRA var forskargruppen Information and Communication Technology (ICT) som skapades 1997.

Läs mer om CRA:s historia.