Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Om oss

Centrum för regional analys är en centrumbildning med organisatorisk hemvist vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Historik

Forskargruppen CRA etablerades 2007 som ett resultat av tillkomsten av "Centrum för Regional Analys" (CRA). Föregångare var forskargruppen ICT (Information and Communication Technology) som skapades 1997. Den tillkom som följd av dels sedan början av 1980-talet genomförda studier av sambandet mellan ICT-användning och geografiska konsekvenser, dels att KFB (senare VINNOVA) ställde medel till förfogande för forskning kring frågor om ICT-användning och dess geografiska konsekvenser. Publicering framgår av förteckningen ICT-skrifter. Resultat från dessa studier är en viktig språngbräda för ansatser inom CRA men där ämnesfältet vidgats till att omfatta även andra verksamheter.

Uppbyggnaden av ett Centrum för Regional Analys (CRA) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, är ett led i strävan att tillgodose krav på ökad regional kunskap. Ökad regionalisering höjer kraven på kunskap om olika regioners ekonomiska förutsättningar och status. Regional konkurrenskraft står i fokus. Kunskapen om de komplexa samband som kännetecknar framgångsrika regioner behöver utvecklas och kopplas samman med de program och insatser som görs i det regionala utvecklingsarbetet. För detta behövs faktaunderlag och kvalificerade analyser. Uppbyggnaden av CRA, som etablerades under våren 2006, sker i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Inledningsvis inriktades arbetet mot att identifiera kompetens- och klusterprofiler. Som följd av intresset att följa upp och utvärdera insatser som görs i Västra Götaland för att skapa "det goda livet" har CRA också deltagit i arbetet med att finna index och indikatorer för mätning av utvecklingen inom olika verksamhetsområden i Västra Götaland.

Studierna omfattar även bearbetning av information med hjälp av databasen GILDA (Geografisk Individbaserad Longitudinell Databas för Analys), som sedan 2007 finns vid Handelshögskolan. Exempelvis sker analys av hur särdragen i Västra Götalands ortsstruktur påverkar arbetsmarknadernas geografiska utbredning. I detta arbete ingår att analysera de geografiska förutsättningarna att integrera arbetsmarknader i gränsområden såsom mellan Sverige och Norge. Samarbete sker således med företrädare för Västra Götalandsregionen och Östfold fylke. Studier om samband mellan högre konstutbildningar och regional tillväxt är ett annat samarbete; i detta fall mellan CRA och Konstnärliga fakultetskansliet vid Göteborgs universitet. Inom ramen för projektet "Kreativitetens geografi", som fokuserar hur olika geografiska miljöer attraherar kreativa människor, har samarbete skett mellan CRA och Richard Florida och hans medarbetare.

Styrgrupp

Martin Henning, ordförande
Håkan Eggert, Institutionen för nationalekonomi och statistik
Anders Larsson, Institutionen för ekonomi och samhälle
Christer Lundh, Institutionen för ekonomi och samhälle
Lena Mossberg, Företagsekonomiska institutionen
Roman Martin, Företagsekonomiska institutionen
Sara Stendahl, Juridiska institutionen

Kontaktperson Västra Götalandsregionen: Mats Granér