Göteborgs universitet

Om oss

Centrum för regional analys (CRA) samlar forskare med kunskap och intresse för regional omvandling och tillväxt. CRA är ett samarbete mellan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen.

Lokala och regionala partners

Centrum för regional analys (CRA) bildades i samarbete med Västra Götalandsregionen under våren 2006. Syftet med CRA är att tillhandahålla mångfacetterad kunskap om lokala och regionala förutsättningar för konkurrenskraft i Västra Götaland. En huvudfråga är om det finns faktorer som möjliggör att lokalisera aktiviteter och attraherar människor till specifika stadsområden och regioner. En annan fråga handlar om hur olika aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor samverkar för att skapa innovation och regional tillväxt. Därför utförs CRA:s arbete genom samarbete med företrädare för olika myndigheter och organisationer som:

- Kommuner i Västra Götaland
- Västra Götalandsregionen VGR
- Organisationer för företagsstöd
- Universitet och forskningsinstitut

Internationella partners och nätverk

CRA:s internationella samarbete sker till största del i samband med forskningsprojekt som involverar nordiska, europeiska och globala partners. Under de senaste åren har CRA:s forskare varit engagerade i ett stort antal samarbetsprojekt och har på så sätt byggt ett globalt nätverk av forskare med intresse och kunskap för regionala frågor. Dessutom är CRA en aktiv medlem av Regional Studies Association (RSA), ett internationellt nätverk med fokus på regional analys.

Medlemmar och forskningsprofiler

Hanna Martin - Biträdande universitetslektor; regionalutveckling, hållbarhetsomställningar, grön tillväxt
Kadri Kuusk – Postdoktor; regionalutveckling, arbetskraftens rörlighet och färdighet
Martin Henning - Professor; regional strukturförändring, arbetskraftens rörlighet
Niklas Åkerman - Universitetslektor; internationellt företagande och affärsmodeller
Patrik Ström - Universitetslektor; tjänsteindustrier, internationella jämförelser
Purushottam Adhikari - PhD candidate; regional development, circular economy, EU policy Roman Martin - Universitetslektor; regionala innovationssystem, kluster, regional omvandling
Sarah Franz – Postdoktor; internationellt företagande och tillväxtekonomier
Yifei Wang – Doktorand; regionalutveckling, FuE investeringar

Styrgrupp

Erik Elldér, Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 
Emelie Hane-Weijman, Centrum för regionalvetenskap CERUM, Umeå Universitet 
Martin Henning, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (ordförande)
Kajsa Lindberg, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Maria Nordbäck, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Joacim Waara, Västra Götalandsregionen

Historik

Uppbyggnaden av Centrum för Regional Analys (CRA), som etablerades under våren 2006, skedde i samarbete mellan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen som ett led i strävan att tillgodose krav på ökad regional kunskap. Ökad regionalisering höjer kraven på kunskap om olika regioners ekonomiska förutsättningar och status. Regional konkurrenskraft står i fokus. Kunskapen om de komplexa samband som kännetecknar framgångsrika regioner behöver utvecklas och kopplas samman med de program och insatser som görs i det regionala utvecklingsarbetet. För detta behövs faktaunderlag och kvalificerad regional analys. Föregångare till CRA var forskargruppen Information and Communication Technology (ICT) som skapades 1997.

Läs mer om CRA:s historia.