Göteborgs universitet
Bild
En vacker strand
Målet med forskningen är hållbar utveckling i det Globala Syd.

Om oss

EfD bidrar till att lösa världens mest akuta miljö- och utvecklingsutmaningar genom policy-relevant forskning, kapacitetsutveckling och policypåverkan. Nätverket samordnas från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Environment for Development (EfD) är sedan 1 januari 2019 en särskild enhet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, efter att tidigare legat under Institutionen för nationalekonomi med statistik. Enheten samordnar ett globalt nätverk av 13 miljöekonomiska center i det Globala Syd.

Vision

Inkluderande hållbar utveckling i det Globala Syd, baserat på effektiv hantering av miljön, naturresurser och effekter av klimatförändringar.

Foto: Mattias Sauter Morera

Övergripande mål

Foto: EfD

EfD bidrar till evidensbaserad lokal och internationell policy för fattigdomsbekämpning, jämställdhet och miljö- och resurshantering, inklusive effekter av klimatförändringar, i det Globala Syd genom integrerad kapacitetsutveckling, forskning och policypåverkan

Verksamhet och organisation

Fokus för enhetens arbete är att implementera EfDs strategi genom att genomföra, utveckla och följa upp EfDs mål och aktiviteter. Detta sker främst genom:

 • stöd av institutionalisering av miljöekonomiska forskningscentra i Globala Syd
 • finansiering och genomförande av högkvalitativ policyrelevant forskning
 • stöd till kapacitetsutveckling inom miljöekonomi
 • främjande av ökad användning av miljöekonomiska metoder och forskningsresultat i fattigdoms- och hållbarhetsarbete.

Föreståndaren Gunnar Köhlin leder och ansvarar för verksamheten vid enheten.

EfDs rådgivande styrelse leder arbetet med att utveckla:

 • övergripande strategi
 • kommunikationsstrategi
 • strategi för hållbar finansiering, samt följer upp EfDs måluppfyllelse.

Styrelsen består av Pam Fredman (ordförande), Fredrik Carlsson, Chantal Line Carpentier, Marie Stenseke, Edwin Muchapondwa, Eswaran Somanathan, Kevin Urama,

 

EfD har även ett antal kommittéer med rådgivande funktion:

 • EfD Coordination Committee övervakar utvecklingen av EfD-center samt samverkan med avnämare och utser
 • Kommittén för akademisk kapacitetsuppbyggnad som samordnar EfD:s arbete med fokus på kapacitetsuppbyggnad.
 • En forskningskommitté som utses av styrelsen ansvarar för fördelningen av forskningsbidrag från EfD:s forskningsfond samt utser EfD-centrens seniora forskare.
 • EfD Collaborative Committee stödjer kunskapsöverföring och genomförande av EfD kollaborativa program som genomför tematiska forskningsprojekt med deltagande från flera center.

EfDs Global Hub sammankallar dessa kommittéer och implementerar relevanta rekommendationer.

EfDs verksamhet finansieras av externa givare.

Foto: EfD
Foto: EfD