Göteborgs universitet
Bild
Man och kvinna i skog
EfD:s forskning handlar bland annat om skogsförvaltning, ekosystem och prissättning av koldioxidutsläpp. Här studeras kaffeplantager i Costa Rica.
Foto: EfD

Vår forskning

Forskningen som bedrivs inom ramen för EfD fokuserar på att tillämpa nationalekonomiska verktyg för att bidra till bättre policies för hållbar utveckling i det Globala Syd. Inom denna ram ryms en stor bredd på inriktningar.

EfD:s forskningsfond grundades för att ge forskare i det Globala Syd möjligheter att bedriva högkvalitativ forskning inom ämnen som har stor betydelse lokalt. EfD:s forskningsprocess inkluderar kontinuerlig återkoppling och stöd till forskningsprojekten. Ett grundläggande syfte är också att främja en kontinuerlig dialog med policyaktörer och beslutsfattare på alla nivåer, från regeringsnivå till enskilda hushåll för att uppmuntra till evidensbaserade politiska beslut och effektiv lagstiftning.

Det senaste årtiondet har vi sett en ökad förekomst av teams, snarare än individer inom forskningen. EfD har därför skapat kollaborativa program med ett särskilt fokus på Syd-Syd-samverkan.

EfDs tematiska forskningsprogram inkluderar hållbar energi, skogsförvaltning, värdering av ekosystem i nationella räkenskaper, prissättning av koldioxidutsläpp, hållbar förvaltning av marina tillgångar samt ett program som fokuserar på kapacitetsuppbyggnad för kvinnliga miljöekonomer i det Globala Syd.

Foto: Mattias Sauter Morera