Länkstig

SPARG- SPondyloArthritis Research Group

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för medicin

Finansiär
ALF, Reumatikerfonden, Konung Gustav V 80-års fond, Mats Klebergs Stiftelse, Regionala FoU-medel, Göteborgs Läkaresällskap

Kort beskrivning

I SPARG studerar vi olika aspekter av spondylartriter, i första hand axial spondylartrit och psoriasisartrit. Förlopp och uttryck varierar; vissa patienter utvecklar en svårartad sjukdom med omfattande funktionsbortfall medan andra en lindrigare bild. Variationen är även stor vad gäller utveckling av extra-artikulära manifestationer såsom hjärtpåverkan, regnbåghinneinflammation/irit samt inflammatorisk tarmsjukdom och annan samsjuklighet såsom benskörhet/osteoporos och frakturer. Vår forskning syftar till att identifiera faktorer som bidrar till eller skyddar mot allvarligare sjukdomsförlopp, samt att undersöka olika behandlingars effekt på sjukdomarna, för att på sikt kunna förbättra omhändertagande och behandling av patienterna. Vi bedriver registerstudier, patientnära observations- och interventionsstudier med translationella inslag.