Bild
Spårvagn i Göteborg.
Länkstig

Minskad biltrafik i Göteborg: en förutsättning för klimatomställning, men hur?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Projektet undersöker målkonflikter och utmaningar när det gäller en minskning av biltrafiken i Göteborgs stad till förmån för gång- och cykeltrafik.

Bakgrund och syfte

För att nå klimatmålen är en omställning av transportsystemet nödvändig. Göteborgs stad har höga ambitioner när det gäller en sådan omställning. Projektets syfte är att undersöka målkonflikter och utmaningar, samt identifiera konstruktiva lösningsförslag, när det gäller en minskning av biltrafiken i Göteborgs stad till förmån för gång- och cykeltrafik. Särskilt fokus läggs på relationen mellan infrastruktur, identitet/livsstil och transportval.

I projektets första steg analyseras stadens klimat- och trafikstrategier och målkonflikter. I steg två genomförs en fallstudie i stadsdelen Majorna som inbegriper kvalitativa intervjuer med målgrupper och bosatta i Majorna, fokusgruppsintervjuer med särskilt engagerade medborgare, samt en delstudie som specifikt fokuserar på transporter till och från skolor. I steg tre arbetas konstruktiva lösningsförslag fram tillsammans med målgrupper och  referenspersoner. Målet är att dessa förslag ska kunna vägleda policys och resultera i konkreta åtgärder.