Bild
gravid kvinna
Foto: Amina Filkins from Pexels
Länkstig

Metabol forskning vid graviditet / PONCH – Pregnancy Obesity Nutrition Child Health

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

PONCH är en pågående prospektiv, longitudinell studie som undersöker påverkan av kost, fetma och graviditetsdiabetes (GDM) på moderns och barnets metabola hälsa. Några av de specifika målen för PONCH är att bättre förstå hur kroppssammansättning, insulinresistens och energimetabolism förändras under och efter graviditet hos kvinnor med normal kroppsvikt, med fetma eller med GDM, och hur detta påverkar kroppssammansättning och tillväxt av barnet. Ett annat viktigt mål är att utvärdera insulinresistens efter GDM för att bättre kunna förutsäga utvecklingen av typ 2-diabetes hos dessa kvinnor. Här etablerar vi också livsstilsfaktorernas inflytande i övergången från GDM till typ 2-diabetes. Vår förhoppning är att vår forskning ska påverka framtida vård och kliniskt omhändertagande av kvinnor med GDM.

Om forskningsprojektet

Graviditetsdiabetes

Obesitas och övervikt hos gravida kvinnor ökar i alla länder i västvärlden (i dag 30–50 procent). I Sverige rapporteras för närvarande cirka 40 procent av de gravida kvinnorna vara överviktiga eller feta när graviditeten börjar och förekomsten har ökat kraftigt under de senaste 10–15 åren. Dessa kvinnor löper ökad risk att utveckla graviditets-diabetes (GDM). Kvinnor med GDM har också en ökad risk för graviditets- och förlossningskomplikationer samt en avsevärt ökad risk att utveckla typ 2-diabetes mellitus (T2D) efter förlossningen (cirka 20–30 procent inom fem år efter graviditeten). Ärftlighet är en viktig faktor för utveckling av T2D och GDM, och båda sjukdomarna karaktäriseras av nedsatt vävnadskänslighet för och defekter i frisättning och produktion av insulin. Det finns en nära genetisk koppling för båda sjukdomarna som ofta förekommer inom samma familjer, men samtidigt finns också individuella skillnader i risken att insjukna. Hälften av de gravida som utvecklar sjukdomen saknar kända riskfaktorer, men dessa fall skulle kunna förklaras av yttre påverkan, exempelvis fetma och viktuppgång samt fettets kvalitet eller fördelning i kroppen.

Att följa olika kvinnors graviditet

Som del av vår PONCH-studie (Pregnancy Obesity Nutrition Child Health) studerar vi gravida kvinnor som antingen är obesa, insjuknar i GDM under graviditeten eller är normalviktiga med normal glukostolerans. Vid tre tillfällen under graviditeten (första, andra och tredje trimestern) tas blodprover för analys av hormoner, fettsyror och inflammatoriska parametrar samt en fettbiopsi i bukens underhudsfett (första och tredje trimestern). På detta sätt kan fettvävens betydelse för viktförändringar samt risken för nedsatt glukostolerans under och efter graviditeten undersökas. Dessa kvinnor följs även avseende insulinkänslighet, kroppsvikt och kroppssammansättning efter förlossningen. Kvinnorna undersöks sedan efter 3 och 5år för att identifiera riskfaktorer/biomarkörer inklusive metabol (metabolomik/masspektrometrianalyser) profil för insjuknande i T2D.

Vikten av att följa upp kvinnor efter avslutad graviditet

Förutom den prospektiva studien har vi även bjudit in alla kvinnor i Göteborgsområdet som fem år tidigare, under 2005-09, haft en GDM (n = 542) för att undersöka glukostolerans med hjälp av oral glukosbelastning (OGTT) samt för provtagning (som i den prospektiva studien) och fettbiopsi. Av de undersökta kvinnorna (n = 238) fann vi att 19 procent hade utvecklat T2D (n = 44) och 3 procent typ 1 diabetes (n = 8), medan 19 procent hade nedsatt glukostolerant (IGT) och 59 procent normal glukostolerans (NGT) (n = 139) fem år efter sin graviditet. Ytterligare uppföljning pågår på dessa kvinnor vid 10 år efter förlossning, där samma provtagning och mätningar sker samt ett kompletterande cykel- och styrketest och en DXA-mätning.

Under 2019 startade vi ett nytt projekt där vi bjuder in alla kvinnor i Göteborgsområdet som haft någon känd riskfaktor och därmed testats för GDM under 2017-18. Kvinnorna bjuds in, oavsett om de diagnosticerades under sin graviditet eller inte, vid 18 månader efter förlossning och erbjuds provtagning, OGTT samt antropometriska mätningar. För de som önskar erbjuds ett kompletterande cykel- och styrketest samt DXA-mätning.

Ögonblicksbild vid planerade kejsarsnitt

Vi har även pågående projekt där vi är intresserade av att se hjärnans roll och hur hormoner och neuropeptider påverkar aptitreglering och energibalans under graviditet. I detta projekt samlar vi bl.a. ryggmärgsvätska och moderkaka vid planerade kejsarsnitt.

Medlemmar

Samarbetspartners

  • Anders Rosengren
  • Verena Sengpiel
  • Diana Swolin Eide
  • Kerstin Albertsson Wikland
  • Mats Börjesson