Bild
Avhandlingens omslagsbild, av Jeanette Engqvist, Illumedic.
Länkstig

Marta Laskowski: Självutvärdering och riskfaktorer för psoriasis

Psoriasis är en av våra vanligaste folksjukdomar. I sin doktorsavhandling visar Marta Laskowski att dålig kondition och låg stresstolerans i tonåren ökar risken för denna inflammatoriska hudsjukdom. Hon har också översatt och validerat ett verktyg för självutvärdering. Det kan få stor betydelse för distansbedömningar av psoriasispatienter.

Bild
Marta Laskowski, ST-läkare i hud- och könssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper.

MARTA LASKOWSKI
Disputation: 24 maj 2024 (klicka för mer info)
Doktorsavhandling: Psoriasis: prognostic factors and self-assessment
Ämnesområde: Dermatologi och venereologi
Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper

Psoriasis är en folksjukdom som inte bara drabbar huden. Den är också kopplad till bland annat fetma, hjärtkärlsjukdom och depression. Av dessa tillstånd påverkas i sin tur hjärtkärlsjukdom av dålig kondition, och depression av stress.

– Stress anses också vara en försämrande faktor för psoriasis. Fetmakirurgi är effektivt för att uppnå viktminskning och kan enligt vissa studier både förbättra och försämra psoriasissymtom, berättar Marta Laskowski, som är ST-läkare i hud- och könssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper.

Hon fortsätter:

– Idag sker vårdbesök till viss del digitalt, men det har tills nu inte funnits några bra svenskspråkiga självutvärderingsverktyg för psoriasis. Det försvårar distansbedömningar.

Utvärderat riskfaktorer

Vad handlar din avhandling om i korthet?
– Vi har med hjälp av svenska register studerat om dålig fysisk kondition och låg stresstolerans i ung ålder ökar risken att drabbas av psoriasis. Vi har också undersökt om fetmakirurgi påverkar psoriasissymtom bland patienter med måttlig till svår psoriasis. Slutligen har vi översatt ett självutvärderingsverktyg av psoriasis från engelska till svenska och validerat detta mot det vårdpersonalberoende utvärderingsverktyg som används i dagsläget.

Figur 6, sidan 37 i avhandlingen. En av studierna i Marta Laskowskis doktorsavhandling visar att låg kondition i tonåren är kopplat till en ökad risk att drabbas av psoriasis.

Underlättar för distansbedömning

Vilka är de viktigaste forskningsfynden och vilken praktisk nytta kan de ge?
– Våra studier visar att såväl låga konditionsnivåer som låg stresstolerans i sena tonåren är kopplat till en ökad risk att drabbas av psoriasis senare i livet. Avhandlingen bekräftar att fetmakirurgi är effektivt ur viktminskningssynpunkt bland patienter med välbehandlad psoriasis, men kirurgin verkar varken leda till förbättring eller försämring av psoriasissymtom i denna patientgrupp, säger Marta Laskowski och tillägger:

– Dessutom visar vi att vår översatta version av självutvärderingsverktyget är tillförlitlig och ger samma information som vid ett fysiskt besök med bedömning av vårdpersonal. Vår förhoppning är att resultaten ska bidra till att ytterligare kartlägga sambanden mellan psoriasis och dess associerade sjukdomar, att underlätta för distansbedömningar av psoriasis och stärka patientmedverkan vid uppföljningen av psoriasispatienter.

Figur 2, sidan 18 i avhandlingen. Det finns en stark koppling mellan obesitas och psoriasis. En studie i avhandlingen visade ingen effekt av fetmakirurgi på psoriasissymtom bland välkontrollerade psoriasispatienter behandlade med systemiska läkemedel.

”Otroligt snabb utveckling”

Vad har varit roligt och givande med doktorandprojektet?
– Utvecklingen av såväl kunskapsläget som behandlingsmetoderna inom inflammatoriska hudsjukdomar, och i synnerhet inom psoriasis, går otroligt snabbt. Vi har övergått från att se psoriasis som enbart en hudsjukdom till att anta en mer holistisk bild. Dessutom befinner vi oss i en era av digitalisering som ställer nya krav på sjukvården. Att forska på psoriasis i den spännande tid som befinner oss i nu har varit väldigt roligt.

Text: Jakob Lundberg

Illustrationer: Jeanette Engqvist, Illumedic