Bild
Liten, rosa lastbild med dekorerad front och öppet flak med brädor
Slöjdtrukk.
Länkstig

Lek i staden: Hackande och samslöjdande urbana interventioner

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 000 000
Projekttid
2021 - 2023
Projektägare
HDK-Valand – Högskolan för konst och design

Kort beskrivning

Eftersom allt fler av världens barn bor i städer blir deras rätt att leka, delta i kulturlivet och uttrycka sig angelägna frågor för en hållbar stadsutveckling. Projektet utforskar nya konstnärliga designmetoder för att utforma offentlig arkitektur och design för lek och rekreation samt nya sätt att organisera barns deltagande i stadsutveckling. Två typer av experiment har utvecklats: Hackning av befintliga urbana strukturer för lek på språng och samskapande av temporära strukturer för lek, odling och urban möblering.

Projektet arbetar mot en ny deltagarbaserad designram för genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter i hållbara städer. Fem partners är involverade: HDK-Valand, Västra Götalandsregionen, Nationella Hemslöjdsrådet, Eco-Agroforestry Re-creation Center och Kompan.

Ett forskningsprojekt som inkluderar en forskningsgrupp bestående av sex forskare (fem från HDK-Valand och en från Nationella Hemslöjdsrådet och Parsons School of Design i USA).

Mer om projektets innehåll
 

Eftersom en ökande andel av världens barn bor i städer blir deras rättigheter att leka, delta i kulturlivet och uttrycka sig akuta frågor för stadsutveckling. Enligt FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 11, Hållbara städer och samhällen, bör universell tillgång ges "till säkra, inkluderande och tillgängliga gröna och allmänna platser, särskilt för kvinnor och barn, äldre och personer med funktionsnedsättning". Trots det starka internationella stödet för barns rättigheter är lek- och rekreatiosutrymmen i offentliga miljöer i riskzonen för att minska under påtryckning från ekonomiska intressen och tidskrav i mobilitetsplanering.

Sverige har tagit ett betydande steg genom att införliva FN:s konvention om barnets rättigheter (UNC RC) i lagstiftningen från januari 2020 och föreslår ett "fortsatt systematiskt omvandlingsarbete" för barns rättigheter, som uttrycks av den svenska ministern för social inkludering. Detta projekt bidrar till detta genom att undersöka den konstnärliga designens roll för förverkligandet av barns rättigheter att leka och uttrycka sig i urbana sammanhang.

Deltagande initiativ som påstår sig involvera barn i utformningen av offentliga stadsmiljöer är inte nya. Forskare har dock visat att, bortom att bli en retorisk verktyg, är barns deltagande i stadsutveckling fortfarande begränsat till vad Hart (2007) kallade "deltagandets stege". Barn utesluts ofta från formella planeringsfaser och begränsas till konsultation och validering av redan fattade beslut. Som en konsekvens används barns deltagande "som ett sätt att märka en process som demokratisk och/eller barnvänlig" och "misslyckas med att erkänna barn som kompetenta och oberoende aktörer" (Cele och Van Der Burgt, 2015: 15). En sådan state of the art kan bero på bristande förståelse för deltagande och deltagande processer som involverar barn som jämlika intressenter, något som detta projekt tar itu med.

I detta projekt fokuserar vi på genomförandet av UNC RC (artikel 12 och 31) i hållbar stadsutveckling i Sveriges näst största storstadsområde - Göteborg och Region Västra Götaland. Vi undersöker hur nya deltagarbaserade designpraktiker kan omvandla urbana offentliga platser till hållbara livsmiljöer för lek och rekreation på olika platser i staden. Vi ifrågasätter lekplatsen som en dedikerad och isolerad plats som separerar och domesticerar barn i staden samt inskränker barns demokratiska agens genom oftast sen och kortsiktig inblandning i vuxenstyrda designresultat. Att förverkliga rätten till lek, rekreation och fri deltagande i en kommuns kulturliv är viktigt för att utveckla varaktiga urbana identiteter. Det kräver möjligheten att appropriera och påverka materialet i en plats enligt situationella och individuella behov.

Vi vill också råda bot på bristen på kunskap och verktyg som kan möjliggöra designcentrerad interaktion mellan vuxna och barn på ögonhöjd (Van Eycken, 2020) och erbjuda offentliga platser och processer för barn att utöva sitt demokratiska medborgarskap genom att förhandla om behov för lek med flera andra.

Vår undersökning och utveckling av nya konstnärliga deltagarbaserade designmetoder för att omvandla offentliga platser för lek och rekreation på olika platser i staden fokuserar på två linjer av experiment:

  1. Att experimentera med och förstå möjligheterna och begränsningarna med deltagarbaserade interventioner som hackar befintlig urban infrastruktur för lek och rekreation.
  2. Att experimentera med och förstå möjligheterna och begränsningarna med designinterventioner som samutvecklar nya allmänna lekverktyg.

Vi arbetar mot att utveckla en ny deltagarbaserad designram för genomförandet av UNC RC i hållbara städer, som delas av alla projektmedlemmar, hjälper dem att utveckla kompetenser inom deltagarprocesser och belyser de processuella komplexiteterna i att organisera konstbaserade tvärvetenskapliga samarbeten.

Detta projekt är tvärvetenskapligt i den mån det skär över konstnärlig design, psykologi och organisationsstudier och det är även tvärvetenskapligt, med deltagande av fem partners:

Akademin för konst och design (HDK-Valand), samordnande partner, Nationella Hemslöjdsrådet (NFH), Eco Agroforestry Re-creation Center (EAC), Kulturförvaltningen, Region Västra Götaland och Kompan.

Från HDK-Valand
Johnny Friberg
Helena Hansson
Lieselotte van Leewen

Frilans
Karl-Johan Ekeroth

Från Västra Götalandsregionen
Mania Teimouri

Från Nationella Hemslöjdsrådet
Friedrike Roedenbeck
Otto von Busch (också vid Parsons School of Design)

Från EAC
Sarah Mubiru

Från Kompan
Peter Christian Løvfold Grønfeldt

Navigate to video: Gestaltad livsmiljö - Lek i staden
Video (01:57)
Gestaltad livsmiljö - Lek i staden