Bild
Översiktsbild på grönt fält. Ett öga formas av buskar och träd.
Foto: Egor Vikhrev
Länkstig

Regionala medel för treårigt samverkande MIK-projekt! 

I början av december 2021 beslutade Västra Götalandsregionen att finansiera första året av det treåriga samverkansprojektet Hållbar hembygd via ökad MIK: En pedagogisk modell för generationsgemensam filmproduktion om lokala natur- och kulturarvs framtid i Västra Götaland och Europa. Projektet genomförs perioden 2022–2024 och flera GPS400-medarbetare ingår.  

Givet dagens ålderssegregerade samhälle framstår frågor om samverkan mellan generationer alltmer relevanta. Och ur natur- och kulturarvsperspektiv framstår frågor om hur olika generationer praktiskt och visionärt förhåller sig till vad att ”leva hållbart” betyder som minst lika viktiga. Hållbar hembygd lanserar nya perspektiv på hur lokalt natur- och kulturarv kan räddas och brukas långsiktigt mellan och inom olika generationer. I ett antal workshops kring historiskt bildmaterial kommer äldre och yngre lära sig skapa kortfilmer tillsammans om sin närmiljös framtid. Med dessa workshops som utgångspunkt testar och utarbetar projektet en pedagogisk modell som dels bidrar till deltagarnas samhällsengagemang och delaktighet i demokratiska processer, dels förbättrar deras förmåga att finna och kritiskt värdera bildinformation samt använda denna i egna visionära filmproduktioner. Sådan förbättrad medie- och informationskunnighet (MIK) kan bland annat stimulera till fortsatt visuell kommunikation och medborgardialog. 

Utöver GPS400 ingår Mediapoolen Västra Götaland AB (projektägare), Filmpedagogerna, Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen/Kulturutveckling och Visual Arena i Hållbar hembygd. Under första projektåret ingår även deltagare från Fristads hembygdsförening och en mellanstadieklass från Gula skolan i Borås. Under projektår två kommer andra svenska hembygdsföreningar och skolor bjudas in, och under projektår tre kommer Hållbar hembygd dessutom samverka med internationella kolleger och parter.