Länkstig

Att utveckla undervisning från årskurs 1, elevers uppfattningar om samhällsfunktioner

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Finansiär
Skolforskningsinstitutet

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att kartlägga 7-åringars uppfattningar om samhällsfunktioner för att utveckla undervisning med ambitionen att öka unga elevers förståelse för dessa samhällsfunktioner. Projektet inleds med att genomföra elevintervjuer för att skapa en generell bild av svenska årskurs 1-elevers uppfattningar om samhällsfunktioner. Därefter används resultaten för att utveckla och pröva ett undervisningsupplägg i årskurs 1. Projektteamet har en variationsteoretisk utgångspunkt.

Bakgrund

Projektets ambition är att tillföra kunskap på tre nivåer. På samhällsnivå bidrar projektet till att, i ljuset av den likvärdighetsproblematik som identifierats i skolan och samhället, sätta fokus på skolans uppdrag vad gäller yngre elevers samhällsorientering, och mer specifikt deras uppfattningar om centrala samhällsfunktioner.

Inomvetenskapligt tillför projektet kunskap genom att förstärka den så kallade ”conceptual change” traditionen inom ämnesdidaktisk forskning där studier av begreppsförståelse och begreppsutveckling inom samhällsorienterade ämnen varit få, särskilt sådana riktade mot yngre elever.

Slutligen förser projektet skolnivån med kunskap då projektet, både vad gäller genomförande och resultat, är användbart för skolor och lärares arbete med de nya kursplanerna för yngre åldrar som betonar begreppsförståelse och begreppsanvändning.

Syfte med projektet

När svenska elever i årskurs 1 möter ämnet samhällskunskap skall centrala samhällsfunktioner (som t.ex. polis, sjukvård och skola) stå i centrum. Projektet har syftet att utveckla undervisning för att öka elevers förståelse av samhällsfunktioner. Basen utgörs av variationsteori och upplägget sker i två steg.

  • I det första steget genomförs en intervjustudie på olika skolor för att komma åt ett tvärsnitt av uppfattningar om samhällsfunktioner bland 7-åriga elever.
  • Den variationsteoretiska analysen av elevernas utsagor används sedan i projektets andra steg för att designa och pröva ett variationsteoretiskt undervisningsupplägg bland elever i årskurs 1.

Projektets forskningsfråga

Vad har 7-åringar för uppfattningar om samhällsfunktioner (som polis, sjukvård eller skola) och hur skall undervisning i årskurs 1, givet dessa uppfattningar, genomföras för att utveckla elevers förståelse?