Länkstig

Assessment of English. Engelska i åtta europeiska länder

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2002 - 2004
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Skolverket, institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)

Kort beskrivning

Sverige - Skolverket och Enheten för språk och litteratur - deltog år 2002 i en europeisk jämförande studie av engelskkunskaper i slutet av den obligatoriska skolan i åtta länder: Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Tyskland.

Projektet, The Assessment of Pupils' Skills in English in Eight European Countries, samordnades av det franska utbildningsdepartementet. Insamlade data utgjordes av lösningar på olika typer av provuppgifter, självbedömning samt svar på omfattande elev- och lärarenkäter. Data från projektet utgör empirisk bas för det av Vetenskapsrådet 2005 beviljade projektet USES.

Om projektet

Sverige deltog år 2002 i en jämförande studie av engelskkunskaper i slutet av den obligatoriska skolan i åtta europeiska länder. Studien, The Assessment of Pupils' Skills in English in Eight European Countries, genomfördes på initiativ av The European Network of Policy Makers for the Evaluation of Education Systems. Projektet samordnades av det franska utbildningsdepartementet.

Deltagande länder

Deltagande länder var Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige och Tyskland. Undersökningen var delvis en uppföljning av en motsvarande studie som genomfördes i Frankrike, Spanien och Sverige 1996, rapporterad i Skolverkets rapport nr 154 ("Undervisning i engelska. En jämförelse mellan tre EU-länder: Frankrike, Spanien och Sverige"). Vi på SoL har ansvarat för bedömnings- och analysarbete samt rapportering, Skolverket för urval, insamling och kontakter med skolor.

Datainsamling

Datainsamling genomfördes i de flesta länder i slutet av vårterminen. Cirka 1500 slumpvis valda elever från respektive land medverkade tillsammans med sina lärare. I Sverige deltog 1431 elever vid 71 skolor (en grupp per skola). Undersökningen genomfördes i vårt land under höstterminen i skolår 9, i november månad. Detta innebär att eleverna gått ett halvår kortare tid i skolan, med därav följande effekt på undervisningstiden i engelska. Eleverna löste ett antal provuppgifter, som bl.a. fokuserade hör- och läsförståelse och lingvistisk kompetens. Uppgifterna var hämtade från nationella prov i engelska i Sverige och Frankrike i mitten av 1990-talet. De flesta uppgifter var antingen flervalsuppgifter eller enordsluckor. Fri muntlig och skriftlig interaktion och produktion prövades inte. Eleverna gjorde också en bedömning av sina egna kunskaper i engelska, och både elever och lärare besvarade relativt omfattande enkäter.

Resultat

Resultaten av studien visar bland annat att svenska elever är mycket duktiga i engelska, inte minst vad gäller att läsa respektive lyssna och förstå (receptiv kompetens). Detta bekräftar det som tidigare noterats i de nationella ämnesproven i skolår 9. Vidare framkommer att svenska ungdomar har gott självförtroende vad gäller sina kunskaper samt att de tycker mycket om engelska, både som språk och som skolämne. Direkta jämförelser mellan länder och över tid är svåra att göra, eftersom studien inte genomförts på helt identiskt sätt överallt. Generellt kan dock konstateras att de svenska provresultaten, tillsammans med de norska, ligger i topp i 2002 års undersökning. De svenska eleverna är också de som uttrycker sig allra mest positivt om engelska. Jämfört med 1996 års studie tycks de svenska elevernas kunskaper i engelska ha utvecklats i en positiv riktning.

Rapportering

Undersökningen rapporterades i mars 2004 såväl i en internationell som i en svensk rapport. Den internationella rapporten, The assessment of pupils' skills in eight European countries 2002 (red. Gérard Bonnet), kan laddas ner som Pdf The assessment of pupils' skills in eight European countries 2002. Den svenska rapporten, Engelska i åtta europeiska länder - en undersökning av ungdomars kunskaper och uppfattningar (författare Gudrun Erickson), finns tillgänglig på Rapporter och skrifter (gu.se. Projektet Nationella prov i främmande språk - Nafs). Den kan även beställas i bokform från Skolverket enligt följande: Rapportnummer: 242 Best nr: 04:838

Projektet USES

Data från detta projekt låg till grund för VR-projektet USES (2006-2008).

Uppföljning

Ytterligare studier av det stora material som samlats in i Assessment of English-studien planeras.

Koordinator

Gérard Bonnet / The European Network of Policy Makers for the Evaluation of Education Systems.

Projektgrupp SoL

Referenser