Göteborgs universitet

Arbets- och miljömedicin

Arbetsplatsens roll för att få äldre att stanna kvar i arbetslivet och vilka faktorer som bidrar till att individen fortsätter sitt arbete efter 62 års ålder.
Kontaktperson: Kjell Torén
kjell.toren@amm.gu.se
031-786 6262

Biomarkörer och hjärnsjukdomar 

Studerar biomarkörer för olika processer i hjärnan för att undersöka den biokemiska effekten av nya läkemedel samt för att studera hjärnsjukdomar som Alzheimers sjukdom.
Kontaktperson: Henrik Zetterberg
henrik.zetterberg@clinchem.gu.se
031-343 0142
0768-672647

Design Management

Användningen av  Design Management  för att utveckla relationen mellan äldre och vårdgivare för att förstå hur äldres förmåga till ett bra socialt liv kan öka. 
 – Design och konsthantverkets mer konstnärliga relationer till den åldrande befolkningen.  
Kontaktperson: Maja Gunn,
maja.gunn@hdk.gu.se

Digitala seniorer

Anpassningsbara användargränssnitt som möjliggör fortsatt teknikanvändning i takt med åldrandet
Kontaktpersoner: Alexandra Weilenmann och Olof Torgersson
alexandra.weilenmann@ait.gu.se
olof.torgersson@gu.se 
031-772 5406
0730-795831

Hälsoekonomi

Rollen som tidiga livsvillkor har på hälsoutfall under livet, samt hur en individs hälsostatus kan påverka nära släktingars hälsa.
Kontaktperson: Kristian Bolin
kristian.bolin@gu.se
031-786 5251

H70 och andra befolkningsstudier

Undersöker hälsan hos äldre personer, vilka faktorer som påverkar hälsan och hur den har förändrats över tid. Studierna innehåller information om alla delar i våra liv som sociala nätverk, fysisk, psykisk och känslomässig hälsa, funktions- och tankeförmåga, personlighet, kostvanor, fysisk aktivitet och arbete.
Kontaktperson: Ingmar Skoog
ingmar.skoog@neuro.gu.se
031-343 8640

Kognitionsstörande sjukdomar hos vuxna

Studerar kognitionsstörande sjukdomarna hos vuxna såsom Alzheimers sjukdom, cerebrovaskulär sjukdom Lewy body sjukdom och frontotemporal demens.
Kontaktperson: Anders Wallin
anders.wallin@neuro.gu.se
031 - 343 10 00

Neuropsykiatrisk epidemiologi

Demens och andra psykiska sjukdomar hos äldre vuxna och hur de hänger ihop med faktorer som somatiska sjukdomar, funktionsnedsättning, sekulära trender, neurobiologi och genetik.
Kontaktperson: Ingmar Skoog
ingmar.skoog@neuro.gu.se
031-343 8640

Proteiners kvalitetskontroll och cellulärt åldrande

Kopplingar mellan proteinkvalitetskontroll, åldrande och neurodegenerativa sjukdomar.
Kontaktpersoner
Thomas Nyström, thomas.nystrom@cmb.gu.se
Doryaneh Ahmadpour, doryaneh.hmadpour@cmb.gu.se

Sahlgrenska suicidstudier

Riskfaktorer för suicidalt beteende hos äldre. Här ingår förutom populationsstudier och registerstudier även kliniska studier.
Kontaktperson: Margda Waern
margda.waern@gu.se
0 31-342 2164
0702-272205

Sköra äldre – FRESH

Åtgärder för att stödja en gott åldrande hemma både hos äldre personer som redan är sköra, och de med risk för att utveckla skörhet.
Kontaktperson: Synneve Dahlin Ivanoff
synneve.dahlin-ivanoff@neuro.gu.se
031-342 10 00

Språkteknologi

Språkliga symtom och tidig kognitiv funktionsnedsättning samt hälsolitteracitet, kapabilitet och beslutsfattande bland äldre.
Kontaktperson: Dimitrios Kokkinakis
dimitrios.kokkinakis@svenska.gu.se
031-786 5281, 0707-736769

Utträde från arbetsmarknaden – LEXLIV

Faktorer som påverkar individers möjlighet till ett långt arbetsliv och analyserar välfärdskonsekvenser av den mer flexibla och uppskjutna pensionsåldern.
Kontaktperson: Ewa Wikström
ewa.wikstrom@handels.gu.se
031-786 4489, 0720-835578

Åldrande och psykisk hälsa 

Åldersrelaterad kognitiv och emotionell hälsa med fokus på betydelsen av genetiska, hälsorelaterade och sociokulturella faktorer. 
Kontaktperson: Boo Johansson
boo.johansson@psy.gu.se
031-786 1656

Åldrande, demokrati, jämställdhet och media 

Olika aspekter av åldrande utifrån samhällsvetenskapliga perspektiv:Äldre och medier,  digitala klyftor och mediebilden av äldre, konsekvenser av åldrande för demokratin, samt rätten och dess samspel med äldres kapabilitet.
Kontaktperson: Maria Edström
maria.edstrom@gu.se
031-786 4992

Åldrande och samhälle

Kontinuitet och förändring kring äldres livsvillkor i ett historiskt perspektiv.
Kontaktperson: Ulrika Lagerlöf Nilsson
ulrika.lagerlof.nilsson@history.gu.se
031-786 5262