Göteborgs universitet
Länkstig

Insamling 2: Kohort 1953

År 1966 påbörjades den andra insamlingen. Den är som föregående insamling ett individurval. Den bestod bl.a. av kognitiva test, frågeformulär och resultat från standardiserade kunskapsprov.

Sammanfattning

Kohort 2 är födda 1953. Vårterminen 1966 påbörjades insamlingen av uppgifter av projektets andra kohort och gällde då elever födda 1953. Det totala antalet i undersökningen är 10 723. Liksom fem år tidigare befann sig merparten i årskurs 6 inom det obligatoriska skolväsendet, men på grund av att grundskolan successivt införts tillhörde nu cirka 80 procent denna skolform, medan endast 20 procent den äldre skolformen, folkskolan.

Eleverna genomförde i årskurs sex kognitiva test av intelligenstestkaraktär, innehållande uppgifter av verbal, induktiv och spatial natur. Samtidigt fyllde eleverna i ett frågeformulär med bland annat frågor om skolan och planer.

Uppgifter om skolgång, t ex skolform, klasstyp, klasstruktur, klasskaraktär, årskurs och betyg hämtas årligen in från och med årskurs 6. Samt uppgifter om vissa personliga förhållanden. Resultat från standardiserade kunskapsprov ingår. Proven är ej samma som 1961. Vidare kan nämnas att delvis olika prov gavs i grundskolan respektive folkskolan.

Basuppgifter

Basuppgifter
Uppgifter om vissa personliga förhållanden som kön, faders och moders yrke faderns socialgrupp. 

Skoladministrativa uppgifter

Uppgifter som hämtas in från och med åk 6 och därefter årsvis i grundskolan.

Uppgifter om skolgång, t ex skolform, klasstyp, klasstruktur, klasskaraktär, årskurs och betyg.

Resultat från standardiserade kunskapsprov. Proven är ej samma som 1961. Vidare kan nämnas att delvis olika prov gavs i grundskolan respektive folkskolan.

Mer information om insamlingen av basuppgifter och skoladministrativ information finns att läsa i Individualstatistiken - Skoldata för ett urval elever födda 1948 och 1953 (pdf 7,2 MB ej ocr) alternativt Individualstatistiken - Skoldata för ett urval elever födda 1948 och 1953 (pdf 15 MB med ocr).

Årliga uppgifter insamlades av SCB t o m läsåret 1973/74. Liksom var fallet med den första kohorten minskar denna typ av uppgifter kontinuerligt.

Insamlingen i åk 6

Vårterminen 1966 påbörjades insamlingen av uppgifter till Individualstatistikprojektets andra kohort och gällde då elever födda den 5, 15 och 25 i någon månad 1953. På grund av att årsklassen minskat uppskattades det totala antalet födda på dessa dagar till 10 723. Liksom fem år tidigare befann sig merparten i årskurs 6 inom det obligatoriska skolväsendet, men på grund av att grundskolan successivt införts tillhörde nu cirka 80 procent denna skolform, medan endast 20 procent den äldre skolformen, folkskolan.

Planering, genomförande och resultat från insamlingen finns i Testningar för komplettering av skolstatistikens individualuppgifter (pdf nedladdningsbar från GUPEA) samt i Sammanfattning av SCB PM 1976:8 (pdf 1,4 MB ej ocr) alternativt Sammanfattning av SCB PM 1976:8 (pdf 10 MB med ocr).

Kognitiva test

De Kognitiva testen är av intelligenstestkaraktär innehållande uppgifter av verbal, induktiv och spatial natur. Dessa har givits vid varje insamling i årskurs 6 och började vid utvärderingen 1961. De tre deltesten och hur de arbetades fram finns beskrivna i Svensson, A. (1964).

  • Motsatser: Att ange motsatsen till ett visst nyckelord bland fyra alternativ
  • Plåtvikning: Att finna ut, vilken bland fyra figurer man får, om man viker ihop ett avbildat ”plåtstycke”
  • Talserier: Att komplettera en talserie, där sex tal är givna, med ytterligare två tal

Mer om de kognitiva testen finns att läsa i:
Relative achievement: school performance in relation to intelligence, sex and home environment (pdf nedladdningsbar från GUPEA).

Frågeformulär till eleverna

Formuläret till eleverna innehåller fyra delar som omarbetas till skalor.

  • Sysselsättningar
  • Planer
  • Skolan
  • Efter skolan

Insamlingen genomfördes av Pedagogiska institutionen.

Frågornas exakta formuleringar återfinns i enkätformuläret till eleverna (pdf 1,6 MB med ocr).

Interaktiv variabelförteckning

Antalet variabler för varje kohort varierar mellan några hundra upp till ett par tusen. Vissa variabler finns i alla kohorter, andra finns endast i vissa. En del variabler möjliggör longitudinella studier, andra endast tvärsnittsundersökningar. UGU har utvecklat en interaktiv variabelförteckning för att göra det lättare att hitta bland variablerna och se relationer mellan variabler i olika kohorter.

Variablerna nås genom länkarna nedanför.  Frågor om dokumentation besvaras via mejl till dataansvariga inom UGU.

Urvalsprinciper

För de två första kohorterna (födda 1948 och 1953), med insamling åren 1961 och 1966, gjordes urvalet planenligt genom att alla elever födda 5, 15 eller 25 i varje månad år 1948 respektive 1953 skulle ingå i materialet. Eleverna befann sig normalt i årskurs 6 i folkskola eller enhetsskola.

Enkäter

Elevenkät, åk 6 (vårterminen 1966) (pdf 1,6 MB med ocr)

Rapporter

Enkät- och testformulär samt registeruppgifter som har använts inom UGU-insamlingarna beskrivs för respektive kohort i rapporter och arbetspromemoria från institutionerna och som tekniska rapporter eller statistiska meddelande från Statistiska Centralbyrån (SCB).   

Rapport och avhandling från Pedagogiska institutionen 

SCB Promemoria