Länkstig

Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6

Kurs
SAU015
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-00507

Om utbildningen

Kursen är indelad i fyra delkurser om vardera 7,5 hp. Utifrån din lärarerfarenhet, och med din undervisningsvardag som resurs, fördjupar du dina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper, liksom din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning med ett flerspråkigt perspektiv. I alla delkurser får du ta del av aktuell forskning som är relevant för dig som lärare i åk 4–6.

Delkurs 1, Introduktion till svenska som andraspråk årskurs 4–6, syftar till att ge en grundläggande kunskap om ämnet svenska som andraspråk och insikter om flerspråkiga elevers lärandevillkor i skola och samhälle. I delkursen diskuterar vi även språkets roll för identitetsutveckling. Delkurs 2, Flerspråkiga elevers andraspråksutveckling, syftar till att ge dig kunskaper om olika aspekter av flerspråkighet. Du får ta del av exempel på arbetssätt som stärker språkutvecklingen såväl muntligt som skriftligt i det flerspråkiga klassrummet och du får prova på att analysera och bedöma muntlig och skriftlig produktion. I Delkurs 3, litteracitetsutveckling på ett andraspråk, behandlar vi flerspråkiga barns utveckling av läs- och skrivförmågan på ett andraspråk. Du får också ta del av hur kunskap om flerspråkiga elevers litteracitetsutveckling kan omsättas i undervisningen. Litteraturens och läsandets betydelse för språklig utveckling och identitetsskapande

hos flerspråkiga elever belyses också i delkursen. I Delkurs 4, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, fördjupar du dig i arbetssätt som främjar elevens språk- och kunskapsutveckling. Ett urval av genrer som elever möter och skriver i skolan belyser vi ur ett flerspråkigt perspektiv. I delkurs 4 arbetar vi med modeller för bedömning och dokumentation av elevers skolspråksutveckling på ett andraspråk som bygger vidare på kunskaper från delkurs 2 och 3.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och intyg om huvudmannens godkännande.

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)