Länkstig

Specialpedagogisk forskning och praktik i inkluderande lärmiljöer

Kurs
PDA312
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-19455
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Den här kursen behandlar frågor relaterade till delaktighet och lärande inom det specialpedagogiska området. Där ryms frågor som uppstår inom olika utbildningssammanhang, med fokus på olika grupper men också på olika nivåer (individ, grupp, institution och samhälle). Fokus ligger på samtida frågor om specialpedagogik och inkluderande utbildning men sätts i en nationell historisk kontext, såväl som i ett internationellt sammanhang. I alla delar av kursen behandlas aktuell forskning som bedrivs av medlemmar i den specialpedagogiska forskningsmiljön.

Följande tre delkurser ingår.

Delkurs 1: Begrepp och teoretiska perspektiv
I delkurs 1 introduceras, diskuteras och problematiseras centrala begrepp, perspektiv och teorier inom det specialpedagogiska forskningsfältet. Särskilt uppmärksammas deras betydelse för den pedagogiska verksamhetens utformning och genomförande, samt de konsekvenser de har och har haft för individens och specifika gruppers delaktighet och lärande. Specifikt fokus riktas mot funktionsnedsättning, normalitet, inkludering, stöd och tillgänglighet. Här introduceras också ett intersektionalitetsperspektiv till dessa frågor.

Delkurs 2: Inkluderande utbildning och lärmiljöer
I delkurs 2 behandlas relationen mellan specialpedagogisk teoribildning och specialpedagogisk praktik med särskilt fokus på inkluderande utbildning och lärmiljöer. Huvudfokus ligger på hur man kan bygga inkluderande lärmiljöer för att förbättra villkor för individens delaktighet och lärande i olika pedagogiska verksamheter. Här lyfts bland annat språkmiljöer, specialpedagogiska professioner, samverkan och utbildningsorganisering. Här synliggörs också det tvärvetenskapliga specialpedagogiska forskningsfältet.

Delkurs 3: Individuell fördjupning
I delkurs 3 ges möjlighet att fördjupa sig i en egen vald frågeställning inom det specialpedagogiska området och som relateras till innehållet i delkurs 1 och 2. Det kan vara en fråga som väcktes genom kursens gång eller en specialpedagogisk problematik som hämtas från egen praktik.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt alternativt utbildningsvetenskapligt ämne, eller en lärarexamen inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande, samt godkända kurser om 15 hp på avancerad nivå inom ett utbildningsvetenskapligt ämne.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är campusförlagd med distansinslag och består av föreläsningar, litteraturseminarier, grupparbeten, muntliga redovisningar och ett självständigt arbete som redovisas skriftligt.