Länkstig

Speciallärarutbildning med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. Ingår i Lärarlyftet

Program
L2SLU
Avancerad nivå
3 år
90 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om olika förhållanden i såväl samhälle och skola som faktorer på individnivå, vilka riskerar att leda till svårigheter i lärandet.

Du kommer arbeta förebyggande med att undanröja hinder i olika lärmiljöer, med att utveckla arbetet med stödinsatser i form av extra anpassningar och med stöd till elever som är i behov av särskilt stöd.

Utbildningen ingår i Lärarlyftet.

Om utbildningen

Specialiseringen mot intellektuell funktionsnedsättning lägger grunden till din förmåga att enskilt och tillsammans med kollegor stödja elever med intellektuell funktionsnedsättning i deras allsidiga kunskapsutveckling och lärande i skolans ämnen. Särskild tyngdpunkt läggs på identitetsutveckling, kommunikation och interaktion samt delaktighet.

Genom utbildningen får du fördjupade kunskaper om elevers språk- och begreppsutveckling där olika redskap så som alternativ och kompletterande kommunikation prövas. Relationen mellan funktionsnedsättning och lärmiljö problematiseras för att kunna arbeta förebyggande.

Blankett för huvudmannens godkännande

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Särskild behörighet för utbildningen har den med avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen som krävs för att få undervisa enligt förordning (SFS 2011:326). Därutöver krävs det att den sökande har en anställning inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Utbildningen ges som uppdragsutbildning enligt förordning (SFS 2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare och för den sökande krävs godkännande från skolhuvudmannen. Detta styrks genom blanketten.

Efter studierna

Enligt SCB:s Arbetskraftsbarometern 2022 råder brist på nyexaminerade speciallärare idag. På grund av stora pensionsavgångar och högre krav på behörighet kommer det med stor sannolikhet fortsatt vara liten konkurrens om jobben fem år och framåt.

Speciallärarexamen med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning ger behörighet att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt i särskild utbildning för vuxna. Vilka årskurser och ämnen som läraren ges behörighet att undervisa i avgörs av lärarens tidigare lärarutbildning

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen bedrivs som halvfarts campusutbildning (30 hp/år) med
distansinslag med 10-12 träffar per termin. Träffarna förläggs i
möjligaste mån på samma veckodagar genom hela utbildningen. Arbete i mindre arbetsgrupp ingår.

Både föreläsningar, examinationer och grupparbeten kan komma att genomföras med verktyget Zoom. För att kunna delta i utbildning som bedrivs via Zoom behöver ni ha tillgång till dator. För att kunna använda Zoom på bästa sätt är det bra om du kan du ladda hem det till din dator och logga in med ditt GU-id. Som student vid Göteborgs universitet har du tillgång till att ladda ner Office365 och Zoom utan kostnad.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Läs mer om lokaler