Länkstig

Speciallärarutbildning med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. Ingår i Lärarlyftet

Program
L2SLU
Avancerad nivå
3 år
90 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om olika förhållanden i såväl samhälle och skola som faktorer på individnivå, vilka riskerar att leda till svårigheter i lärandet.

Du kommer arbeta förebyggande med att undanröja hinder i olika lärmiljöer, med att utveckla arbetet med stödinsatser i form av extra anpassningar och med stöd till elever som är i behov av särskilt stöd.

Utbildningen ingår i Lärarlyftet.

Om utbildningen

Specialiseringen mot intellektuell funktionsnedsättning lägger grunden till din förmåga att enskilt och tillsammans med kollegor stödja elever med intellektuell funktionsnedsättning i deras allsidiga kunskapsutveckling och lärande i skolans ämnen. Särskild tyngdpunkt läggs på identitetsutveckling, kommunikation och interaktion samt delaktighet.

Genom utbildningen får du fördjupade kunskaper om elevers språk- och begreppsutveckling där olika redskap så som alternativ och kompletterande kommunikation prövas. Relationen mellan funktionsnedsättning och lärmiljö problematiseras för att kunna arbeta förebyggande.

Blankett för huvudmannens godkännande

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Särskild behörighet för utbildningen har den med avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen som krävs för att få undervisa enligt förordning (SFS 2011:326). Därutöver krävs det att den sökande har en anställning inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Utbildningen ges som uppdragsutbildning enligt förordning (SFS 2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare och för den sökande krävs godkännande från skolhuvudmannen. Detta styrks genom blanketten

Efter studierna

Arbetsmarknaden är mycket god för speciallärare och särskilt
för specialiseringen intellektuell funktionsnedsättning. Det beror dels på stora
pensionsavgångar och dels på det nya behörighetskravet som trädde i kraft 2015. Speciallärarexamen med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning ger behörighet
att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt i särskild utbildning
för vuxna. Vilka årskurser och ämnen som läraren ges behörighet att undervisa i
avgörs av lärarens tidigare lärarutbildning

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen bedrivs som halvfarts campusutbildning (30 hp/år) med
distansinslag med 10-12 träffar per termin. Träffarna förläggs i
möjligaste mån på samma veckodagar, två terminer i taget. Vilken
veckodag som är aktuell meddelas i god tid för kommande period.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Som student på Utbildningsvetenskapliga fakulteten har du stora möjligheter till utbytesstudier på universitet både inom och utom Europa. Du har även möjlighet att söka utbyte via universitetsgemensamma avtal. Vilka universitet du kan göra ett utbyte vid, och när, beror på vilket program du går och inom vilket ämnesområde du studerar.  Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten kan du vända dig till personal på International Student Office för vägledning om utbytesstudier.

Läs mer om studier utomlands