Länkstig

Självständigt vetenskapligt arbete i audiologi

Kurs
AUX860
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Den här kursen ger ytterligare fördjupning i ämnet genom ett
självständigt forskningsarbete. I kursen ingår att utforma en
projektplan för ett självständigt forskningsarbete, samt att planera,
genomföra och dokumentera forskningsarbetet i form av en uppsats.
Uppsatsen ska försvaras vid en offentlig granskning. Du ska också
genomföra en kritisk granskning med opposition på ett annat
forskningsarbete.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i audiologi om 180 hp eller motsvarande kunskaper. För student som inte avlagt audionomexamen 2004 eller senare krävs dessutom en kurs i vetenskaplig metod motsvarande 7,5 hp.