Bild
Händer som håller i blyetspenna och markerar efter en liggande linjal.
Länkstig

Naturvetenskapligt basår

Program
Z1BAN
1 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G17B
Ansökan stängd

Kort om programmet

Vill du läsa naturvetenskap på universitetet men saknar behörighet? Då kan Naturvetenskapligt basår vara rätt för dig!

Basåret är framtaget för att ge de kunskaper och den behörighet inom ämnesområdena matematik, fysik, kemi och biologi som krävs för en universitetsutbildning inom naturvetenskap eller matematik. Det är en förutbildning vilket bland annat innebär att du inte kan räkna in poängen i en universitetsexamen.

Om utbildningen

Naturvetenskapligt basår omfattar ett års heltidsstudier och består av kurserna:

 • Naturvetenskapligt basår, Matematik (ger behörighet Matematik 4)
 • Naturvetenskapligt basår, Fysik (ger behörighet Fysik 2)
 • Naturvetenskapligt basår, Kemi (ger behörighet Kemi 2)
 • Naturvetenskapligt basår, Biologi (ger behörighet Biologi 2)

Varje kurs är på 15 förutbildningspoäng (fup) och går att söka separat som fristående kurs ifall du inte behöver komplettera alla ämnen. Syftet med Naturvetenskapligt basår är inte bara att ge de angivna behörigheterna utan framförallt att ge goda förutsättningar för framgångsrika högskolestudier inom naturvetenskap och matematik, varför basårets kurser skiljer sig en del från motsvarande gymnasiekurser.
Under höstterminen läser du matematik och fysik parallellt, medan du under vårterminen först läser kemi och därefter biologi. Nedan ges en kort beskrivning av innehållet i kurserna.

Matematik

Observera att denna kurs omfattar gymnasiets Ma 4, men skiljer sig på så sätt att innehållet är valt för att på bästa sätt förbereda för högskolestudier som innehåller matematik.
Kursen är uppdelad i två delkurser. Del 1 inleds med repetition och träning av algebraisk räkning. Vidare behandlas mängder och logik, ekvationer och ekvationssystem, plan geometri, trigonometri och triangelsolvering, polynom, polynomdivision, faktorsatsen, olikheter, absolutbelopp, analytisk geometri, funktionsbegreppet, exponential- och logaritmfunktioner, trigonometriska funktioner samt komplexa tal. I Del 2 behandlas gränsvärden, derivata och deriveringsregler, elementära funktioners derivator, tangenter och normaler till kurvor, maximi- och minimiproblem, kurvkonstruktioner, primitiva funktioner, integraler och areaberäkning, och lite om differentialekvationer.

Fysik

Kursen består av delkurserna Mekanik 4,5 fup, Ellära 4,5 fup, Modern fysik och vågrörelselära 4,5 fup och Fysik laboration 1,5 fup. Kursen ger en orientering om fysikaliska storheter, enheter och måttsystem, experimentplanering och experimentell mätmetodik. Den ger kunskaper om partiklars och kroppars mekanik, vågrörelselära, elektricitetslära, kretslära, elektronik, optik, och modern fysik. Tonvikten av de förvärvade kunskaperna skall ligga på den klassiska och experimentella fysiken.

Kemi

Kursen består av två delkurser. Kurs A behandlar allmänna begrepp och lagar inom kemin. Kolföreningarnas oändliga variationsmöjligheter tas upp. Det ingår även ett avsnitt om energin som är drivkraften bakom allt. Kemi B behandlar biokemi, från biomolekyler via ämnesomsättningen till nukleinsyror som är arvets molekyler, kemi i ett miljöperspektiv samt grundämnenas egenskaper. Några korta avsnitt om reaktionskinetik och kemisk jämvikt ingår.

Biologi

Kursen avser att ge ökad förståelse för biologiska skeenden och förutsättningar. I delmomentet cellbiologi sker en presentation av cellkonceptet - celler kontra virus och kemiska lösningar och bakterie- kontra växt- och djurceller. Huvudgrupperna inom växt- och djurvärlden genomgås samt deras fysiologiska och genetiska förhållanden. Kursen avslutas med att ge de allmänna dragen i naturens uppbyggnad och funktion.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Efter att du läst Naturvetenskapligt basår, med godkänt resultat, är
du behörig att läsa vidare vid naturvetenskapliga och tekniska
utbildningar och du är garanterad en studieplats vid något av följande
program vid Göteborgs universitet:

 • Biologi, kandidatprogram
 • Biomedicinska analytikerprogrammet
 • Datavetenskapligt program
 • Fysik, kandidatprogram
 • Geovetenskap, kandidatprogram
 • Kemi, kandidatprogram
 • Marin vetenskap, kandidatprogram
 • Matematikprogrammet
 • Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram
 • Molekylärbiologi, kandidatprogram
 • Receptarieprogrammet/Farmaci
 • Sjukhusfysikerprogrammet

Alla programmen är treåriga, förutom Sjukhusfysikerprogrammet som är femårigt.

Så är det att plugga

Undervisningen

Matematik: Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och lektioner. Du får också tillgång till en nätbaserad miljö, kallad Möbius, som erbjuder automaträttade övningar. Matematikstudier förutsätter ett stort mått av självständigt arbete, cirka en tredjedel av den totala arbetstiden är schemalagd. Övrig tid förväntas du läsa, räkna och tänka på egen hand och i samarbete med kurskamrater.

Fysik: Schemalagd undervisning består av föreläsningar, räknestugor och laborationer. Du förväntas arbeta i stor utsträckning med kursuppgifter på egen hand och i samarbete med kurskamrater. På räknestugorna kan du arbeta med kursuppgifter och få stöd av lärare. Under laborationerna bekantar du dig med experimentella metoder samt utforskar, prövar och och tillämpar teorin i kursen.

Kemi: Kursens teoretiska del omfattar föreläsningar och övningar. I två laborationer bekantar du dig med laborativt arbete och tillämpar och fördjupar dina teoretiska kunskaper.

Biologi: Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, exkursioner/fältstudier och grupparbeten.

Lokaler

Matematik och fysik har sin undervisning på Campus Johanneberg.

För biologi och kemi bedrivs undervisningen huvudsakligen i Natrium som är en ny byggnad på Medicinareberget från hösten 2023.