Bild
Barn leker på en gräsmatta
Foto: Artem Kniaz
Länkstig

Fortbildning för rektorer - Leda elevhälsa

Kursen Leda elevhälsa, 7,5 hp syfte är att stärka rektorers kunskaper och kompetenser att utveckla sitt pedagogiska ledarskap i relation till det nationella uppdraget och barns och elevers utveckling och lärande.

Målgrupp

Två krav behöver vara uppfyllda för att få delta i fortbildningen:

  1. Fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs. Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har fått rektorsprogrammet tillgodoräknat av ett lärosäte som anordnar sådan befattningsutbildning.
  2. Arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning.

Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De kan gå fortbildningen i mån av plats. En sådan tjänst behöver inneha mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten.

Kostnad

Kursen är en uppdragsutbildning och utbildningskostnaden finansieras av Skolverket. För huvudmannen tillkommer kostnad för deltagarens litteratur, kostnad för kost och logi samt resor till och från internat. Kostnaden är ca 6000 kr (ex moms). Kostnaden kan komma att korrigeras.

Innehåll

Ett genomgående tema i kursen är rektors utmaningar när det gäller att utveckla sin egen roll som ledare av elevhälsans arbete, med grund i forskning och beprövad erfarenhet. Kursen fördjupar hur rektor som ledare av elevhälsan på vetenskaplig grund kan främja tvärvetenskaplig samverkan i ett förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete. Vikten av att stärka förskole- och skolorganisationers hälsofrämjande arbete genom fördjupad och breddad kunskap om metoder och arbetssätt som utvecklats för att skapa en inkluderande och likvärdig förskola/skola med en god lärandemiljö som stärker alla barns och elevers lärande och välbefinnande betonas.

Kursen ger rektor stöd för att utifrån aktuell forskningsfront analysera, planera och värdera förbättringsarbete med fokus på elevhälsans arbete och utifrån styrdokumentens mål avseende alla barns och elevers utveckling och lärande. Kursen behandlar och problematiserar också rektors uppdrag med att utveckla och stödja lärares lärande och ledarskap för att främja samverkan som kan bidra till barns och elevers utveckling och lärande.

Genomförande

Kursen genomförs både genom digitala och fysiska kursträffar samt genom internatdagar.

Träff 1– Förbättringsarbete med fokus på elevhälsan
Tisdag 21 september 2021 – Genomförs digitalt

Träff 2 – Hälsofrämjande elevhälsoarbete - att organisera för förbättring
Torsdag 18 november - fredag 19 november 2021

Träff 3 – Inkludering och inkluderande lärmiljöer
Måndag 6 december 2021 – Genomförs digitalt

Träff 4 – Arbete i dialoggrupper enligt egen planering.
December - januari

Träff 5 – Metoder och arbetssätt för främjande elevhälsoarbete och Att leda professioner
Tisdag 22 februari - onsdag 23 februari 2022 - Genomförs digitalt

Träff 6 – Elevhälsa som hela skolans uppdrag
Fredag 25 mars 2022 – Genomförs digitalt

Träff 7 - Examination med avslutande presentationer
Torsdag 12 maj 2022

 

Genomförande

Kursen genomförs både genom digitala och fysiska kursträffar samt genom internatdagar.

Observera att datumen för träffarna kan komma att korrigeras något.

Träff 1 – Förbättringsarbete med fokus på elevhälsan 
Tisdag 20 september 2022 – Genomförs digitalt

Träff 2 – Hälsofrämjande elevhälsoarbete - att organisera för förbättring
Tisdag 18 oktober - onsdag 19 oktober 2022 - vistelse på konferensställe

Träff 3 – Inkludering och inkluderande lärmiljöer
Onsdag 23 november 2022 – Genomförs digitalt

Träff 4 – Arbete i dialoggrupper enligt egen planering.
December - januari

Träff 5 – Metoder och arbetssätt för främjande elevhälsoarbete och Att leda professioner
Måndag 27 februari - tisdag 28 februari 2023 - vistelse på konferensställe

Träff 6 – Elevhälsa som hela skolans uppdrag
Torsdag 30 mars 2023 – Genomförs digitalt

Träff 7 - Examination med avslutande presentationer
Torsdag 4 maj 2023 - vistelse på konferensställe