Länkstig

Marcus Warnby

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Marcus Warnby

Lektor. FD i språkdidaktik.

Forskningsintressen: akademisk litteracitet, bedömning, läroplan, ordförråd och läsförståelse, testutveckling & -validering, flerspråkighet.

Undervisningsintressen: pedagogik och didaktik, bedömning, läroplansteori, utbildningsledarskap, skolutveckling, svensk-/språkdidaktik, elevhälsoarbete, flerspråkighet, bl.a.

Bakgrund: Började som gymnasielärare 1999 och har undervisat i svenska, franska och latin. I olika omgångar har jag haft kombinationstjänster med gymnasiet och lärarutbildningen (Sthlm och Gbg) sedan 2003. Började min undervisning i lärarutbildningen som skrivdidaktiker i såväl lärarutbildningens allmänna utbildningsområde/kärnkurser som i svenskdidaktiska kurser. Sedan 2006 anställd vid GU. Under åren 2008-2012 var jag ansvarig för de nationella provmaterialen i franska här på GU, inom ramen för NAFS-projektet, och har sedan dess också haft fokus på bedömningsfrågor. Jag lämnade akademin för att bli grundskolerektor 2012. Avlagd rektorsexamen 2015 vid Karlstads universitet. Grundskolerektor under åren 2012-2017. Studierektor för specialpedagogik på IPS under hösten 2017. Våren 2018 viceprefekt för lärarutbildning på IPS. Hösten 2018 påbörjade jag doktorandstudier vid Institutionen för ämnesdidaktik vid SU där jag disputerade 31 mars 2023 på avhandlingen "English academic vocabulary knowledge among Swedish upper secondary school students".

Idag: arbetar heltid på IPS, huvudsakligen i lärarutbildning och rektorsutbildning.

PUBLIKATIONER

Artiklar (och doktorsavhandling):

Malmström, H., Pecorari, D., & Warnby, M. (2023) Teachers’ receptive and productive vocabulary sizes in English-medium instruction. Journal of Multilingual and Multicultural Development, https://doi.org/10.1080/01434632.2023.2260781

Warnby, M. (2023). English academic vocabulary knowledge among Swedish upper secondary school students (Doctoral dissertation). Stockholm University. http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1730999

Warnby, M., Malmström, H., & Yang Hansen, K. (2023). Linking scores from two written receptive English academic vocabulary tests – the VLT-Ac and the AVT. Language Testing, 40(3), 548–575. https://doi.org/10.1177/02655322221145643.

Warnby, M. (2023). Academic vocabulary knowledge among adolescents in university preparatory programmes. Journal of English for Academic Purposes, 61(2023):101203, 1–14. https://doi.org/10.1016/j.jeap.2022.101203

Warnby, M., Malmström, H., & Bardel, C. (2022). Ett svenskt akademiskt vokabulärtest – revidering, validering och förslag på vidareutveckling. Nordic Journal of Literacy Research, 8(1), 106–127. https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3282

Warnby, M. (2022). Receptive academic vocabulary knowledge and extramural English involvement – is there a correlation? ITL - International Journal of Applied Linguistics, 173(1), 120–152. https://doi.org/10.1075/itl.21021.war

Warnby, M. (2006). Frågans värde i språkklassrummet. Lingua, 3/2006. LMS (Lärarna i Moderna språk). https://www.researchgate.net/publication/368655353_Fragans_varde_i_sprakklassrummet

Konferenspresentationer, rapporter, annat:

Warnby, M. (2023). Academic vocabulary knowledge in pre-tertiary education: Unveiling disparities in knowledge despite shared curriculum (Conference paper presentation). Multilingual Education in Sweden – Assets and Challenges, Stockholm, November 22-23, 2023. (Book of Abstracts: https://www.su.se/polopoly_fs/1.676471.1700207649!/menu/standard/file/multilingual-education-in-sweden-book-of-abstracts-uppdaterad.pdf)

Eriksson, L., Warnby, M. & Busby (2023). Preparing students for academic reading in English: A comparative study of Swedish and Norwegian university-preparatory curricula (Conference paper presentation). International Symposium on Comparative Didactics (ISCOD), Örebro, Sweden, January 11-12, 2023 http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1795966

Warnby, M. (2022). How does CEFR-B2 relate to IELTS band scores and academic vocabulary scores (Conference paper presentation). The Paris Conference on Education, 2022-06-16 - 2022-06-19. https://www.researchgate.net/publication/361408091_How_does_CEFR-B2_relate_to_IELTS_band_scores_and_academic_vocabulary_scores

Warnby, M. & Lemmouh, Z. (2021). What? of academic lexis in curriculum learning outcome – the case of Sweden (Conference paper presentation). 3rd International Conference on Language Education and Research (LERC2021), Athens, Greece (Online). 2021-10-01 - 2021-10-03.

Warnby, M. (2021). Do leisure activities promote upper secondary students’ acquisition of academic vocabulary? (Conference paper presentation). AILA 2021 (Association Internationale de Linguistique Appliquée); Groningen, the Netherlands. 2021-08-15 - 2021-08-20.

Warnby, M. (2019). Exploring the Swedish and English passive academic vocabulary of upper secondary students (Conference paper presentation). EuroSLA29; Lund, Sweden. 2019-08-28 - 2019-08-31. https://www.eurosla2019.se/wp-content/uploads/sites/42/2019/08/EuroSLA_Book_of_Abstracts.pdf

Warnby, M. (2019). Investigating upper secondary students' Swedish and English receptive academic vocabulary. Vocab@Leuven 2019; Leuven, Belgium. 2019-07-01 - 2019-07-03. (Poster presentation) https://vocabatleuven.wordpress.com/

Warnby, M. (2019). Piloting, investigating and analyzing an academic Swedish word test. QRM 2019 - Quantitative Research Methods in Education Conference 2019, Gothenburg university, Sweden. 2019-06-17. (Poster presentation) https://qrm.gu.se/english/conference/earlier/2019/programme

Warnby, M. (2010). Rapport om provmaterialet i franska åk 9/steg 2 vårterminen 2008/09. Skolverket.

Warnby, M (2009). Vad händer i den nationella provbanken i moderna språk? LMS-konferensen "Upplev språk", 21–22 mars 2009, Uppsala. (Poster presentation)

Holmé, A. & Warnby, M. (2008). Rapport om provmaterialet i franska steg 3 vårterminen 2007. Skolverket.

Lodeiro, J. & Warnby, M. (2008). Om nationellt bedömningsstöd för grundskolan och gymnasiet – nationellt provmaterial i moderna språk åk 9/steg 2. Lingua, 1/2008. LMS (Lärarna i Moderna språk).

Sundblad, B. & Warnby, M. (2006). Tröskelvärden och kvalitativ progression i lärarutbildningen (Paper presentation). Högskolverket: Den sjunde kvalitetskonferensen, Lärarhögskolan i Stockholm, 6-7/4 2006.

UNDERVISNING - Göteborgs universitet

2023

REP - Rektorsprogrammet (Skrivhandledare)

REP012 - Styrning, organisering och kvalitet - Rektorsprogrammet (kurslärare, examinator)

LEE001 - Leda elevhälsa - Forbildning för rektorer (kursledare, kurslärare, examinator)

LKK60G - Styrdokument, bedömning och betygssättning för ämneslärare (kursledare, föreläsare, kurslärare, examinator)

PDG096 - Pedagogisk bedömning - Pedagogikprogrammet (föreläsare, kurslärare, examinator)

L6K20G, LRK21G, L3K21G - Styrsystem, organisation och bedömning för lärare (föreläsare, kurslärare, examinator)

LRK21G(Y) - Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för lärare i fritidshem

L3K55G - Lärarprofessionen och vetenskapligt förhållningssätt för lärare F-3 (kurslärare, examinator)

SPP402 - Specialpedagogik - lärares och organisationers lärande (kurslärare, examinator)

LKK72N - Summativ bedömning i skolämnen (kurslärare, examinator)

LYVU31 - Verksamhetsförlagd utbildning 3 för yrkeslärare (kurslärare, VFU-bedömare)

LKVU11 - Verksamhetsförlagd utbildning 1 för ämneslärare (kurslärare, VFU-bedömare)

LKVU21 - Verksamhetsförlagd utbildning 2 för ämneslärare (kurslärare, VFU-bedömare)