Länkstig

Att motverka kränkande behandling och diskriminering - utvecklingsarbete i pedagogisk verksamhet

Kurs
PDG024
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Eftermiddag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29406
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Varför kränker elever varandra och hur kan det förebyggas?

Varje pedagogisk verksamhet skall förebygga och motverka kränkande behandling och diskriminering. Pedagoger och verksamheter behöver därför kunna förstå bakomliggande orsaker, hantera uppkomna situationer konstruktivt samt arbeta systematiskt med förebyggande åtgärder. I denna kurs problematiseras praktiknära situationer med utgångspunkt i teorier, forskning och styrdokument för att utveckla det egna pedagogiska arbetet. Kursen bidrar till att studenter fördjupar sina teoretiska kunskaper och tillämpar dessa praktiskt med syfte att öka inkludering och minska individers utsatthet i pedagogisk verksamhet. Förutom kränkande behandling och diskriminering tas grundläggande begrepp som konflikthantering, värdegrund, likvärdighet, normmedvetenhet och mobbning upp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 30 hp på högskolenivå.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges på campus och bygger på gemensamt lärande där studenter deltar aktivt i seminarier, kamratrespons och praktiska workshoppar. Studenter förväntas se inspelade föreläsningar och läsa litteratur mellan träffarna som sedan bearbetas tillsammans. Dessa arbetsmetoder stödjer kollegial samverkan med syfte att stimulera ett gemensamt lärande.
I den här kursen undersöks orsaker till konflikter, kränkande behandling och diskriminering i olika pedagogiska verksamheter. Kursen behandlar hur förebyggande arbete och aktiva åtgärder kan genomföras utifrån diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Kursen behandlar även andra konflikter eller kränkningar som inte kan kopplas till diskrimineringsgrunderna. Som student kommer du att arbeta med hur utmanande frågor och situationer kan hanteras och förebyggas utifrån olika förhållningssätt så som behovsorienterat, relationellt, normmedvetet och juridiskt.
I kursen finns möjlighet att kartlägga och analysera egen pedagogisk praktik eller verksamhet som utgångspunkt för att skapa en planering för ett utvecklingsarbete. Examinerande moment är skriftliga inlämningar, muntliga presentationer samt deltagande i seminarier och workshop.

Studier utomlands